جزئیات نویسندگان

فکوری جویباری, زهرا, دانشجوی دکتری، روانشناسی عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران