جزئیات نویسندگان

فلاحی, آرزو, استادیار، گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

  • دوره 3, شماره 2: بهار 1395 - مقاله پژوهشی اصیل
    تببین تجارب دانشجویان فارغ التحصیل از وضعیت سلامت معنوی و مهارتهای مرتبط با آن طی دوران تحصیل: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا
    چکیده  PDF