دوره 1, شماره 1 (1392)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد سالمندان در مورد شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی در شهر تهران - Knowledge, attitude and practice of the elder residents of Tehran city about healthy lifestyle PDF XML
Ali Ramezankhani,Gohar Mohammadi, Forouzan Akrami,Manoochehr Zeinali 1-5
ارزشيابي تأثير برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرش، و قصدهای رفتاری دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر بوانات استان فارس درخصوص ایدز: يك مطالعه مداخله اي - Effect of educational program on HIV/AIDS-related knowledge, attitude, and behavioral intentions of male PDF XML
Mohtasham Ghaffari, Ruhollah Jamali, Sakineh Rakhshanderou, Ahmad Ali Eslami 6-12
ارزیابی اثر بخشي فرآیند انعقاد و شناورسازی الکتریکی در كاهش سمیت از فاضلاب صنعت روغن کشی زیتون - Evaluation the effectiveness of electro-coagulation-flotation process for removal toxicity of olive oil mill wastewater PDF XML
Ahmad Reza Yazdanbakhsh, Mohammad Reza Massoudi Nejad,Ehsan Aghayani, Farshid Ghanbari, Simindokht Mirshafieean 13-19
کیفیت خدمات تنظیم خانواده در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: مقایسه نظرات مراجعین، کارشناسان و مدیران برنامه - The quality of family planning services in health care centers of Shahid Beheshti university of medical sciences PDF XML
Shahla Ghanbari, Ali Ramezankhani Yadollah Mehrabi 20-29
بررسی روند تغییرات پنج ساله غلظت نیتریت و نیترات منابع آب زیرزمینی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی از سال 1385 تا 1389 - Study of five years nitrite and nitrate content trends of Zanjan groundwater resources using GIS from 2006 to 2010 PDF XML
Akbar Eslami, Mehdi Ghadimi 30-36
تجزيه و تحليل هزينه جمع‌آوري و حمل و نقل پسماند منطقه 1 شهر بندرعباس - Solidwaste collection and transportation cost analysis of region 1 of Bandar Abbas PDF XML
Monireh Majlessi, Aman Allah Zamani, Fayyaz Mahdipoor, Vajihe Shamsaee, Hajar Sharifi Maleksari, Pooria Darvar 37-45