اعتباربخشی روش ارزیابی مواجهه شغلی با ترشیو بوتیل مرکاپتان با استفاده از GC-MS

رضوان زنده دل, سید محمد سادات, فرزاد کبارفرد, سمیرا اسلامی‌زاد

36

چکیده

زمینه و اهداف: ترشیو بوتیل مرکاپتان به عنوان یکی از مهمترین ترکیبات بودارکننده گاز طبیعی استفاده می­گردد. مواجهه با غلظت­های بالای این ماده، منجر به اثرات تحریک کنندگی در انسان­ می­شود. مواجهه شغلی با مرکاپتان‌ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی با دتکتور فوتویونیزاسیون شعله­ای بر اساس روش NIOSH به شماره2542 تعیین می­گردد. هدف این مطالعه ارائه روشی برای نمونه برداری و آنالیز برخی ترکیبات بودار کننده در گاز طبیعی با استفاده از GC-MS می­باشد.

مواد و روش­ها: در این مطالعه با استفاده از ستون BP-5 MS و با استاندارد داخلی 4-متیل تیوفنل ترکیب ترشیوبوتیل مرکاپتان آنالیز گردید. در این تحقیق منحنی استاندارد در گستره غلظتی   ppm 0.45-10 تهیه شد. تکرار پذیری روش در یک روز و چند روز بر اساس ضریب تغییرات ­(CV) محاسبه شد. بازیافت نمونه­های ترشیو بوتیل مرکاپتان به عنوان صحت روش گزارش گردید. تمام مراحل این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید گردید.

یافته­ها: زمان ماند ترشیو بوتیل مرکاپتان و 4-متیل تیو فنل به ترتیب 4/05، 8/01 دقیقه مشخص شد. منحنی خطی با رگرسیون 0/99 بدست آمد. میانگین درصد بازیافت 6/6 ± 98/36تعیین شد. ضریب تغییرات درون روز و برون روز برای غلظت‌های استاندارد مختلف از ترکیب مدنظر در محدوده 7/2 – 0/46 بدست آمد. حداقل غلظت قابل تشخیص و قابل ارزیابی برای ماده مدنظر به ترتیب 0/037 و 1/84 میکروگرم در نمونه بدست آمد.

نتیجه­ گیری: روش ارائه شده با GC-MS با پارامترهای اعتبار بخشی ارایه شده به عنوان جایگزین مناسب روش NIOSH پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی:ترکیب ترشیوبوتیل مرکاپتان، گاز طبیعی، کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

کلید واژه‌ها

ترکیب ترشیوبوتیل مرکاپتان؛ گاز طبیعی؛ کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

تمام متن:

PDF

مراجع

- Jain P, Kushwaha R, editors. Wireless gas sensor network for detection and monitoring of harmful gases in utility areas and industries. Proceedings of the Sixth International Conference on Sensing Technology (ICST) 2012 Dec. 18-21; Kolkata, India.

- Yang Y, Wang Z, Zong B, Yang H. Determination of sulfur compounds in fluid catalytic cracking gasoline by gas chromatography with a sulfur chemiluminescence detector. Chinese Journal of Chromatography 2004; 22(3):216-19.

- Babaei Nasami F. Appropriate methods for eliminating the smell of mercaptan barrels and their effects on the environment [dissertation]. School of Basic Sciences: Payam-e-nour UniversityOf Mazandaran Province; 2008 (In Persian).

- Kopasz JP. Fuel cells and odorants for hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy 2007; 32(13):2527-31.

- Zeiny ARN. Gas Sealing in Pem Fuel Cells. 2014. DOI:10.13140/RG.2.1.4541.2560

- Abraham MH, Gola JM, Cometto-Muniz JE. An assessment of air quality reflecting the chemosensory irritation impact of mixtures of volatile organic compounds. Environment international 2016; 86:84-91.

- Szczurek A, Maciejewska M, Flisowska-Wiercik B, Bodzoj Ł. Application of a sensor system for determining the kind and quantity of two component VOC mixtures in air after the use of solvents. Journal of Environmental Monitoring 2009; 11(11):1942-51.

- NIOSH. NIOSH Manual of Analytical Methods. 5th ed. Washington, D.C: Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health 2017.

- Chin S-T, Wu Z-Y, Morrison PD, Marriott PJ. Observations on comprehensive two dimensional gas chromatography coupled with flame photometric detection for sulfur-and phosphorus-containing compounds. Analytical Methods 2010; 2(3):243-53.

- Turpin A, Couvert A, Laplanche A, Paillier A. Mass transfer and deodorization efficiency in a countercurrent spray tower for low superficial gas velocities. The Canadian Journal of Chemical Engineering 2009; 87(1):53-59.

- Kelly LC, Rawson P. Detection and identification of sulfur compounds in an Australian jet fuel. Australia: Australian Government, Defence Science and Technology Organisation, 2010.

- Lee I, Ubanyionwu H. Determination of sulfur contaminants in military jet fuels. Fuel 2008; 87(3):312-18.

- Hosseini, V. Occupational exposure evaluation of shoe makers to benzene and toluene compounds in the manufacturing workshops in East Tehran [dissertation]. School of Health and Safety: Shahid Beheshti University Of Medical Sciences; 2012 (In Persian).

- Keleş D, Taşkın H, Baktemur G, Kafkas E, Büyükalaca S. Comparitive study on volatile aroma compounds of two different garlic types (Kastamonu and Chinese) using gas chromatography mass spectrometry (HS-GC/MS) technique. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 2014; 11(3):217-20.

- Myung S-W, Huh S, Kim J, Kim Y, Kim M, Kim Y, et al. Gas chromatographic–mass spectrometric analysis of mercaptan odorants in liquefied petroleum gas and liquefied natural gas. Journal of Chromatography A 1997; 791(1-2):367-70.

- Imanishi H, Takahashi T. The new quantitative analytical method for ultratrace sulfur compounds in natural gas. Proceedings of the International Gas Union Research Conference 2014 Sep. 17-19; Copenhagen, Denmark.

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.