تعارض تصمیم گیری در انتخاب روش زایمان در مادران نخست زا

طیبه مرعشی, طاهره حقیقی کناری, علی رمضانخانی, مولود آقاجانی دلاور, سهیلا خداکریم

63

چکیده

زمینه واهداف: زایمان طبیعی بهترین نوع زایمان محسوب میشود. در برخی موارد عواملی منجر به تعارضاتی در تصمیمگیری انتخاب نوع زایمان توسط مادر می شود. هدف از این مطالعه، تعیین تعارض تصمیم گیری درانتخاب روش زایمان در مادران نخستزای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بابل بود

. مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعی توصیفی-تحلیلی با نمونه گیری خوشهای برروی 161 مادران نخست زا انجام شد. پرسشنامه استاندارد تعارض تصمیم گیری افراد کم سواد پس از تائید روایی و پایایی به کار گرفته شد.داده ها با استفاده از SPSS16 و از طریق آنالیز واریانس و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تمام مراحل تحقیق با رعایت موازین اخلاقی پژوهش و تکمیل فرضیات انجام گردید

. یافته ها: میانگین سن خانمهای باردار3/5 ±   24/9سال بود و 27/3% (44 نفر) نهاتصمیم به سزارین داشتند.  میانگین نمره چهار زیردامنه تعارض تصمیم گیری شامل آگاهی، شفافیت ارزشهای فردی، حمایت از تصمیم و اطمینان از بهترین انتخاب در نوع زایمان به ترتیب47/2، 49/7، 36/2 و 41/2 از 100 نمره بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد، زیردامنههای تعارض تصمیمگیری با یکدیگراز نظر آماری ارتباط مستقیم و معنی داری دارد (P<0.0001) بین تصمیم مادران جهت انتخاب نوع زایمان با نمره تعارض تصمیمگیری ارتباط معناداری مشاهده نشد

. نتیجه گیری: تقریبا نیمی از مادران تعارض تصمیمگیری در مورد نوع زایمان داشتند. اگرچه ارتباطی بین انتخاب نوع زایمان مادران با تعارض تصمیم گیری آنها مشاهده نشد. اما این انتخاب باید بدون هرگونه تعارض در تصمیم گیری باشد.ضرورت مداخله در راستای افزایش قدرت تصمیمگیری،مشاهده می شود.

. کلید واژه ها: روش زایمان، نخست زا، تعارض تصمیم گیری

موضوع

روش زایمان، نخست زا، تعارض تصمیم گیری

تمام متن:

PDF

مراجع

Liu NH, Mazzoni A, Zamberlin N, Colomar M, Chang OH, Arnaud L, et al. Preferences for mode of delivery in

nulliparous

Argentinean women: a qualitative study. Reproductive health 2013; 10(1):2.http://dx.doi.org/10.1186/1742-4755-

-2.

Weaver JJ, Statham H, Richards M. Are there “unnecessary” cesarean sections? Perceptions of women and

obstetricians about cesarean sections for nonclinical indications. Birth 2007; 34(1):32-41.

Taavoni S, Haghani H, Mirzendedel S. Vaginal delivery and cesarean section: Comparative study of personal

characteristics. Middle East Journal of Nursing 2007; 1:1-3.

Fabian HM, Rådestad IJ, Waldenström U. Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women’s

opinion and possible outcomes. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2005; 84(5):436-43.

Little MO, Lyerly AD, Mitchell LM, Armstrong EM, Harris LH, Kukla R, et al. Mode of delivery: Toward

responsible inclusion of patient preferences. Obstetrics and Gynecology 2008; 112(4):913-18.

Sharpe A, Waring G, Rees J, McGarry K, Hinshaw K. Caesarean section at maternal request–the differing views

of patients and healthcare professionals: A questionnaire based study. European Journal of Obstetrics & Gynecology

and Reproductive Biology 2015; 192:54-60.

Azami-Aghdash S, Ghojazadeh M, Dehdilani N, Mohammadi M. Prevalence and causes of cesarean section in

Iran: Systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Public Health 2014; 43(5):545-55.

Ministry of Health and Medical Education. Managed Care Instruction No. (5). Available from: https://treatment.

sbmu.ac.ir/uploads/0013-managed_care.pdf/. Accessed Jun 5, 2017 (In Persian).

Penna L, Arulkumaran S. Cesarean section for non-medical reasons. International Journal of Gynecology &

Obstetrics 2003; 82(3):399-409.

Zwelling E. The emergence of high-tech birthing. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 2008;

(1):85-93.

Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams obstetrics. 23rd ed. New York:

McGraw Hill; 2010.

Walker R, Turnbull D, Wilkinson C. Increasing cesarean section rates: Exploring the role of culture in an

Australian community. Birth 2004; 31(2):117-24.

Volk RJ, Hawley ST, Kneuper S, Holden EW, Stroud LA, Cooper CP, et al. Trials of decision aids for prostate

cancer screening: A systematic review. American Journal of Preventive Medicine 2007; 33(5):428-34.

O’Connor A. User Manual-Decisional Conflict Scale. 1993. See [https://decisionaid. ohri. ca/eval. html#

DecisionalConflictScale](last checked 27 October 2009) 2010.Accessed Jun 15, 2017.

O’Connor AM. Validation of a decisional conflict scale. Medical Decision Making 1995; 15(1):25-30.

O’Connor AM, Stacey D, Entwistle V, Llewellyn-Thomas H, Rovner D, Holmes-Rovner M, et al. Decision aids

for people facing health treatment or screening decisions. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003;

(2):Cd001431.

Ghasvari M, Rahmanian V, Rahmanian K. Knowledge of pregnant women in the southwest Iran about

complications of cesarean section, 2009. Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2012; 10(2):31-35.

Salehian T, Delaram M, Safdari F, Jazayeri F. Knowledge and attitudes of pregnant women about mode of

delivery in health centers of Shahrekord. Shahrekord Journal of Nursing and Midwifery 2005; 6(2):1-9 (In Persian).

Yarandi F, Rezaee Z, Eftekhar Z, Saadat H, Ansari Jafari M. The knowledge and attitude of pregnant women

about delivery methods in health centers in Tehran. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2002;

(42):15-20 (In Persian).

Sharghi A, Kamran A, Sharifirad G. Assessing the factors influencing delivery method selection in primiparous

pregnant women referred to health centers in Ardabil, 2010. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical

Sciences 2011; 15(3):234-42 (In Persian).

Aliabedian A, Agajani Delavar M, Khan Mohammmadi A. Iranian men’s attendance in pregnancy. Caspian

Journal of Reproductive Medicine 2015; 1(3):12-17.

Porreco RP. Meeting the challenge of the rising cesarean birth rate. Obstetrics & Gynecology 1990; 75(1):133-

Mohammadi G, Abbasi M. Study of informed decision making in pregnant women about delivery method.

Medical Ethics Journal 2015; 8(27):53-69 (In Persian).

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.