نامه به سردبیر


 

مصدومیت یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر و ناتوانی در جهان است. بهبود فرآیند مراقبت‌های تروما برای کاهش بار مصدومیت‌ها در کشورها در همه سطوح اقتصادی ضروری است. یکی از اجزای مهم بهبود فرآیند مراقبت بیماری‌ها و مصدومیت‌ها، کاهش خطاهای پزشکی است. راهبردهای مختلفی برای بهبود آن بکار رفته است. استفاده از چک‌لیست در زمینه‌های مختلف پزشکی، به‌منظور بهبود مراقبت در آسیب‌های ناشی از کاهش اشتباهات پزشکی، کارایی خود را به‌خوبی نشان داده است. مطالعات اخیر نشان داده است که استفاده از چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت جهت مدیریت بیماران ترومایی منجر به کاهش مرگ‌ومیر شده است. مشاهدات میدانی نشان‌دهنده این است که تقریباً در هیچ‌کدام از بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها و مراکز تروما در کشور از چک‌لیست استفاده نمی‌شود. لذا هدف مطالعه حاضر نشان دادن ضرورت اجبار همراه با آموزش لازم در جهت استفاده از این چک‌لیست از سوی معاونت درمان وزارت بهداشتُ درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

 

 

 

How to cite this article:

Ahmadi A. The Necessity of Implementing the World Health Organization Checklist for Trauma Patients in Emergency Departments throughout the Country. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):1 - 4.

 

پژوهشی/ اصیل پژوهشی


بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي امدادرساني شده توسط اورژانس گيلان در سال‌هاي 95-91

پیمان اسدی, فاطمه نیازمند, سیده معصومه ملکی ضیابری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 1 (2019), 7 تیر 2019, صفحه 9 - 5
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26772

سابقه و هدف: امروزه يكي از مهم‌ترين خطراتي كه روند سلامت جامعه و توسعه پايدار را تهديد مي‌کند، افزايش ميزان تصادفات رانندگي است. هدف از اين مقاله بررسي اپيدميولوژيك تصادفات رانندگي در گيلان در طي سال‌هاي 95-91 بود.

روش بررسي: مطالعه به‌صورت تحليلي مقطعي، بر روي 82432 مورد تصادفات رانندگي امدادرساني شده توسط اورژانس 115 استان گيلان طي سال‌هاي 95-91 انجام شد. با بررسي برگه‌هاي مأموريتي که توسط تکنسين‌هاي اورژانس تکميل مي‌گردد، اطلاعات جمع‌آوري شد و به‌صورت چک‌ليستي که شامل متغيرهاي سن، جنس، مکان تصادفات (درون‌شهري، بيرون شهري، راه روستايي)، وضعيت مصدوم (راننده، عابر، سرنشين، موتورسوار)، شدت جراحت و فصل تصادفات رانندگي تکميل شد و توسط نرم‌افزار آماري spss نسخه 19 و آزمون‌هاي آماري  chisquer, Ttest تجزيه‌وتحليل گرديد. به‌منظور رعايت موازين اخلاق در پژوهش، مشخصات مربوط به نمونه‌ها محرمانه بوده و از دسترس افراد خارج است.

يافتهها: بررسي‌ها نشان داد كه ميزان بروز تصادفات درسال 95 نسبت به سال 91، 4/14 درصد افزايش داشت. از كل موارد تصادفات 5/74% مرد بودند. بيشترين رده سني تصادفات بين 24-18 سال با 3/11% بود. بيشترين تصادفات در جاده‌هاي برون‌شهري با 53% رخ‌داده بود. بالاترين تلفات رانندگي در جنس مذكر موتورسوار با 2/11% بود. از كل موارد مجروحين تصادفات 7/57% در بيمارستان بستري‌شده و 2/42% به‌طور سرپايي درمان شدند.

نتيجهگيري: اكثر مصدومين حوادث ترافيكي رانندگان جوان به‌ويژه موتورسواران تشكيل مي‌دهند. كه اين امر به دليل رواج فراواني استفاده در موتورسيكلت، عدم استفاده از كلاه ايمني و بي‌توجهي به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي است كه بايد جهت پيشگيري گام‌هاي مؤثري برداشته شود.

How to cite this article:

Asadi P, Niazmand F, Maleki Ziabari SM. The Comparative Study of the Epidemiology of the Traffic Accidents Helped by EMS, Guilan 2013-2017. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):5-9.

 

 

مدل‌سازی و ارزیابی پیامد حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان

غلامحسین محمدی, یوسف عظیمی, حمید سرخیل, جواد بداق جمالی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 1 (2019), 7 تیر 2019, صفحه 19 - 10
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26665

سابقه و هدف: انتشار مواد سمی، خطرناک و آتش‌گیر، از مخازن ذخیره در صنایع فرآیندی و شیمیایی همواره یکی از مخاطرات مربوط به افراد شاغل، ساکنین اطراف این صنایع و همچنین آسیب به محیط‌زیست بوده است. این مطالعه با هدف مدل‌سازی و ارزیابی پیامدهای حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان انجام شد.

روش بررسی: به منظور رعایت موازین اخلاق در پژوهش اطلاعات مربوط به تحقیق با اجازه کتبی از شرکت ذوب آهن اصفهان اخذ و مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر جهت بررسی و مدل‌سازی نحوه انتشار بنزن، نخست چرخۀ فرآیند موردنظر بررسی شده و در ادامه با انجام ارزیابی ریسک به روش تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن، خطرات موجود شناسایی گردید. مراحل ارزیابی پیامد در یک واحد فرآیندی شامل انتخاب سناریو، تعیین مشخصات سناریو، مدل‌سازی پیامدهای ناشی از سناریوی انتخابی و تحلیل نتایج هست. بدین منظور از نرم‌افزار ALOHA ورژن 7.4.5 جهت مدل‌سازی پیامد و ارزیابی خطرات نشت بنزن استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داد که جدی‌ترین خطر تهدید کننده کارکنان غلظت بنزن وارده به محیط هست و با توجه به‌قرار داشتن اتاق کنترل در ۷۲ متری از مخزن مربوطه، تا حدود ۱۶۹ متر اطراف مخزن غلظت بخارات بنزن به ۸۰۰ قسمت در میلیون می‌رسید. ازاین‌رو افرادی که در این محدوده بودند در هنگام رخداد حادثۀ فرضی توان فرار نداشتند. همچنین خطوط تراز گرمای تابشی مربوط به شبیه‌سازی آتش استخری حاصل از انتشار بنزن نشان داد که در سناریوهای نشتی با قطر ۵ میلی‌متر، ۲۵ میلی‌متر و ۱۰۰ میلی‌متر به ترتیب تا شعاع کمتر از ۱۰، ۱۴ و ۵۱ متر تحت تأثیر آتش قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری: باوجود خطا در نتایج حاصل از مدل‌سازی ریاضی و تبیین سناریوهای محتمل، شبیه‌سازی نشت بنزن و پیامدهای حاصل از آن، انجام شده می‌تواند در تدوین استراتژی‌های پیشگیرانه و طرح‌ریزی شرایط اضطراری در واحد کک سازی کارخانه ذوب‌آهن اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

 

How to cite this article:

Mohammadi G, Azimi Y, Sarkheil H, Bodaghjamali J. Modeling and Evaluation of the Benzene Leakage Consequences in the Coking Plant of Isfahan Steel Company. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):10-9.

شناسايي دلايل تصادفات مبتني بر الگوهاي ذهني رانندگان برون‌شهري با استفاده از روش تحليل عاملي

علی نصرا...تبار, حسن باباگلی, الناز ارقند

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 1 (2019), 7 تیر 2019, صفحه 28 - 20
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26773

سابقه و هدف: شناسايي عوامل مؤثر بر تصادفات به‌ويژه در کشورهاي با درآمد متوسط، گامي مهم در افزايش سطح ايمني راه‌ها و کاهش تلفات است. در مطالعات گذشته اين موضوع از نگاه پليس و يا متصديان جادهاي موردتوجه قرارگرفته و به الگوهاي ذهني رانندگان در خصوص دلايل تصادفات توجه نشده است درحاليکه شدر حاليکه شناسايي اين الگوها ميتواند اطلاعات مفيدي در جهت شناسايي دلايل تصادفات ارائه نمايد. هدف اصلي از اين تحقيق پژوهش شناسايي الگوهاي ذهني رانندگان در خصوص علل تصادفات استبود.

روش بررسي: در اين پژوهش از تحليل عاملي براي شناسايي الگوهاي ذهني رانندگان استفاده‌شده است. کيو متدولوژي، فني است که پژوهشگر را قادر ميسازد تا او لا ادراکات و عقايد را شناسايي و طبقهبندي کند و ثانياً به دستهبندي گروههاي افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد. بر اساس پژوهش‌هاي قبلي و فضاي گفتمان پژوهش سي عامل و گزاره تصادفات براي راه‌هاي برون-شهري استخراج گرديد و اين عوامل مطابق با روش Q توسط  کيو توسط سي نفر از رانندگان حرفهاي امتيازدهي گرديد.  بر اساس اين امتيازدهي و اولويتدهي و با معيار نسبت واريانس، الگوهاي مختلف فکري رانندگان در خصوص دلايل تصادفات شناسايي‌شده است. در اين پژوهشبه منظور رعايت موازين اخلاقي، هدف مطالعه به رانندگان توضيح داده شد و رضايت آگاهانه اخذ شد. همچنين، نويسندگان متعهد شدند که اطلاعات افراد به‌صورت محرمانه باقي بماند.

يافته ها: با توجه به تحليل عاملي انجام‌شده هفت الگوي ذهني در ميان رانندگان در خصوص دلايل تصادفات شناسايي  گرديد که درمجموع 80 درصد واريانس کل را شامل ميشود. با بررسي اين الگوها اطلاعات مفيدي در اين زمينه حاصل گرديد. سبقت، انحراف به چپ و صحبت با تلفن همراه به‌عنوان دلايل اصلي تصادفات شناسايي‌شدهاند درحالي‌کهدر حاليکه برخلاف انتظار، عبور کنترل نشده عابرينعابر ين پياده از راه برونشهري موردتوجه رانندگان قرار نگرفته است.

نتيجه گيري: تصوير رانندگان از عوامل مؤثر بر تصادفات با نتايجي که بر اساس بازديد ايمني انجام‌شده يکسان نبوده است. شناسايي اين الگوها هم به اصلاح نظرات متخصصين راه کمک مي‌نمايد و هم مي‌توان با فرايندهاي آموزش، الگوهاي ذهني غلط ميان رانندگان را در خصوص دلايل تصادفات اصلاح نمود.

 

How to cite this article:

Nasrollahtabar A, Babagoli H, Arghand E. Detection of Cause of Accidents Based on Mental Patterns of Rural Drivers Using Factor Analysis. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):20-8.

 

بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه

احسان بخشی, عادل مظلومی, سیدمصطفی حسینی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 1 (2019), 7 تیر 2019, صفحه 35 - 29
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26774

سابقه و هدف: خستگي ذهني حالتي روان‌شناختي همراه بااحساس خستگي در ذهن، فقدان انرژي و کاهش هوشياري بوده که با نقصان عملکرد همراه است و طي فعاليت‌هاي شناختي به وجود مي‌آيد. پرستاران بزرگ‌ترين گروه شاغل در بيمارستان مي‌باشند که مسئوليت مستقيم مراقبت از بيماران را بر عهده‌دارند ازآنجاکه خستگي ذهني شاغلين بسته به محل فعاليت و ساير عوامل مي‌تواند تحت تأثير قرار گيرد ازاين‌رو مطالعه حاضر باهدف بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه انجام گرفت.

روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي و از نوع مقطعي تعداد 203 نفر از پرستاران به‌صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در اين پژوهش دو پرسشنامه مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه مقياس خستگي ذهني (Mental Fatigue Scale) بود. براي انجام اين مطالعه با مسئولين هماهنگي لازم به عمل آمد و با کسب رضايت آگاهانه از شرکت‌کنندگان و محرمانه بودن اطلاعات حاصل، اقدام به انجام مطالعه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي ضريب همبستگي پيرسون، تي تست مستقل و تحليل واريانس يک‌طرفه آناليز شدند.

يافتهها: ميانگين و انحراف معيار خستگي ذهني 21/7±24/13 به دست آمد و 7/20 درصد پرستاران بدون خستگي فکري، 67 درصد خستگي ذهني فکري، 8/11 درصد خستگي فکري نسبتاً جدي و 5/0 درصد خستگي فکري جدي گزارش کردند. پرسشنامه از روايي خوبي برخوردار بود و ضريب پايايي پرسشنامه آن با استفاده از روش باز آزمون 727/0 و با آلفاي کرون باخ 893/0 به دست آمد. خستگي ذهني با الگوي کاري و تعداد شيفت در ماه رابطه معناداري داشت (05/0>P).

نتيجهگيري: بيشتر پرستاران خستگي ذهني جزئي تجربه مي‌کردند. پرسشنامه مقياس خستگي ذهني از پايايي و روايي خوبي برخوردار است و مي‌توان در مطالعات مشابه از آن استفاده کرد. کاهش تعداد شيفت‌ها به‌منظور کاهش خستگي ذهني توصيه مي‌شود.

 

How to cite this article:

Bakhshi E, Mazlomi A, Hosseini SM. Investigation of Mental Fatigue and Validity and Reliability its Instrument among Nursing in one of the Hospital in Kermanshah City. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):29-35.

 

 

معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها

همايون صادقي بازرگاني, فرامرز پور اصغر, حمید سوری, علی بهاری, فهیمه بختیاری, علیرضا مغیثی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 1 (2019), 7 تیر 2019, صفحه 43 - 36
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28548

 

سابقه و هدف: مصدوميت‌ها کماکان به‌عنوان يکي از مشکلات سلامت عمومي در ايران و جهان مطرح مي‌باشند و کنترل و پيشگيري آن‌ها، بار زيادي بر دوش سيستم سلامت بسياري از کشورهاي درآمد متوسط و پايين وارد مي‌نمايد. يکي از موانع مرتبط با کنترل و پيشگيري از مصدوميت‌ها در کشورهاي با درآمد پايين و متوسط، وجود اطلاعات ناکافي يا نادرست مي‌باشد. لذا وجود يک پايگاه اطلاعاتي ملي مربوطه براي اين کشورها، ضرورت مي‌يابد. هدف اين مطالعه معرفي يک پايگاه اطلاعات تخصصي ايمني و مصدوميت‌ها بود.

روش بررسي: در طراحي پايگاه اطلاعات ايمني و مصدوميت‌هاي ايران (سيفلير) از معماري چندلايه استفاده‌شد. در طراحي اين پايگاه از چندين زبان برنامه‌نويسي شامل اس کيو ال(SQL)، اچ تي ام ال (HTML)، جاوا اسکريپت (Java script) و زبان سي شارپ (C#) استفاده‌شد. عملکرد اين پايگاه اطلاعاتي در کنار ساير پايگاه‌هاي اطلاعاتي علوم پزشکي مورد ارزيابي قرارگرفت. ملاحظات اخلاقي مرتبط با اين مطالعه، تماماً رعايت گرديد.

يافتهها: نتايج بررسي بخش‌هاي مختلف پايگاه، نشان داد که پايگاه اطلاعاتي سيفلير داراي شرايط ايده آلي در جهت استفاده‌ي کاربران و پژوهشگران در تحقيقات ايمني و مصدوميت‌ها مي‌باشد. در حال حاضر نسخه بتاي (β) سيفلير به‌صورت بر خط (Online) قابل‌دسترس بوده  و انواع اسناد شامل مقالات مجلات علمي و کنگره‌ها ،کتاب و پايان‌نامه در حيطه‌هاي مربوطه، از اين پايگاه قابل بازيابي است. همچنين ارزيابي عملکرد اين پايگاه در کنار ساير پايگاه‌هاي علوم پزشکي نشان داد که عملکرد اين پايگاه در بازيابي اطلاعات مربوطه، مناسب و قابل‌قبول مي‌باشد و حتي در بازيابي اطلاعات ملي، عملکرد اين پايگاه بهتر از ساير پايگاه‌هاي علوم پزشکي بود.

نتيجهگيري: پايگاه سيفلير، ويژگي‌هاي مورد انتظار پژوهشگران، دانشجويان و کاربران را دارا مي‌باشد و مي‌تواند به‌عنوان يک منبع تخصصي در زمينه‌‌ تحقيقات ايمني و مصدوميت‌ها مورداستفاده‌ قرار گيرد.

 

How to cite this article:

Sadeghi-Bazargani H, Pourasghar F, Soori H, Bahari A, Bakhtyari F, Moghisi A. Introducing a Scientific and Specialized Database in the Field of Safety and Injury. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):36-43.

 

بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان

پریوش شیری, حمید سوری, سید سعید هاشمی نظری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 1 (2019), 7 تیر 2019, صفحه 54 - 44
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28547

سابقه و هدف:حواس‌پرتي راننده به‌عنوان يک مسئله مهم در ايمني جاده مطرح است که خطر رخداد تصادف وسيله نقليه را افزايش مي‌دهد. مطالعه حاضر باهدف بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان اتوبوس‌هاي برون‌شهري انجام‌گرفت.

روش بررسي: اين مطالعه مقطعي تحليلي، در سال 1397 بر روي 370 نفر از رانندگان اتوبوس‌هاي مسافربري جاده‌هاي بين‌شهري کشور انجام گرفت. پرسشنامه 37 سؤالي مورداستفاده، داراي سه بخش شامل رفتار حواس‌پرتي درگذشته، نگرش‌ها و باورها در مورد حواس‌پرتي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي است. ميانگين و انحراف معيار نمره در هر يک بخش‌هاي مذکور برآورد گرديد. اختلاف بين گروه‌هاي مختلف متغيرهاي مستقل با نمره حواس‌پرتي با استفاده از مدل ANOVA موردبررسي قرار گرفت. مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي عمدي و حواس‌پرتي غيرعمدي بر اساس ميانگين نمره افراد شناسايي گرديد. براي برآورد اثر عوامل حواس‌پرتي رانندگي بر تصادفات جاده‌اي رانندگان اتوبوس از نسبت شانس توسط مدل رگرسيون استفاده گرديد. کليه تجزيه‌وتحليل‌هاي آماري در سطح اطمينان 95/0 و با استفاده از نرم‌افزار آماري STATA ويرايش 14 انجام شد. ملاحظات اخلاقي، انساني و اصول اخلاقي بر اساس بيانيه هلسينکي رعايت گرديد.

يافته ها: ميانگين و انحراف معيار ميانگين نمره رفتار حواس‌پرتي درگذشته 53/11(23/0)، نمره نگرش‌ها و باورها در مورد حواس‌پرتي 16/63(75/0)، نمره حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي 14(37/0) و نمره کلي حواس‌پرتي 7/88(99/0) برآورد گرديد. 78/63 درصد رانندگان ازنظر رفتار حواس‌پرتي رانندگي درگذشته در طبقه‌بندي حواس‌پرتي کم قرار گرفتند. عامل حواس‌پرتي عمدي به ترتيب «دقيق شدن بر روي صحنه‌هاي تصادف رخ‌داده در کنار جاده» و «خواندن تابلوهاي تبليغات و آگهي‌هاي کنار جاده» با ميانگين به ترتيب 6/2 و 5/2 و عوامل حواس‌پرتي غيرعمدي «وجود صحنه تصادف برکنار جاده» و «صحبت کردن مسافر با راننده» هر يک با ميانگين 5/2 به‌عنوان عوامل مهم حواس‌پرتي تعيين شدند. بين شدت حواس‌پرتي حين رانندگي و متغيرهاي سن، وضعيت تأهل، سابقه رانندگي و تعداد سرويس رانندگي در ماه و وضعيت نمره منفي در گواهينامه رانندگي رابطه آماري معني‌داري مشاهده شد. شانس تصادفات مرتبط با حوادث ترافيکي در رانندگاني که حين رانندگي مکالمه تلفني بيشتري داشتند 46/0 درصد بيشتر از رانندگاني بود که حين رانندگي، مکالمه تلفني کمتري داشتند.

نتيجهگيري:  نتايج مطالعه حاضر حاکي از اهميت تعدادي از عوامل حواس‌پرتي رانندگان نسبت به ديگر عوامل است. تدوين علمي راهکارهاي پيشگيرانه به کمک يافته‌هاي تحليلي مطالعات مي‌تواند گامي مؤثر در جهت کاهش حوادث جاده‌اي برداشته شود.

How to cite this article:

Shiri P, Soori H, Hashemi Nazari S. Study of Most Important Factors of Voluntary Engagement in Distraction and Susceptibility to Involuntary Distraction Related to Road Traffic Injuries. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1): 44-54

 

حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين

شهرزاد عليان نژادي, اميرحسام حسني, همايون احمدپناهي, سيد مهدي برقعي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 1 (2019), 7 تیر 2019, صفحه 64 - 55
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28549

 

 سابقه و هدف: هيدروکربن‌هاي آروماتيک چندحلقه‌‌اي آلاينده‌‌هايي خطرناک درمحيط‌هاي آبي هستند که به علت داشتن ويژگي‌‌هاي جهش‌‌زايي و سرطان‌‌زايي، تهديدي جدي براي سلامت افراد جامعه تلقي مي‌شوند. بنابراين براي حفظ بهداشت عمومي و محيط زيست، حذف آن‌ها از منابع آبي امري ضروري است. هدف از اين پژوهش حذف آنتراسن از آب آلوده با نانوجاذب دندريمري مغناطيسي است.

روش بررسي: در اين تحقيق نانوذرات مغناطيسي توسط پليمرهاي  PAMAM  دندريمر عامل‌دارشده و با ليگاند سطحي بنزآلدئيد اصلاح شده است. ويژگي‌هاي ظاهري جاذب با SEM، XRD و FTIR بررسي شد. اثر پارامترهاي موثر در جذب و قابليت احياء جاذب در شرايط آزمايشگاهي ناپيوسته مطالعه گرديد و غلظت باقي‌‌مانده آنتراسن در محلول آبي با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. داده‌‌ها با مدل‌هاي مختلف ايزوترم و سينتيک جذب تطابق داده شدند. ملاحظات اخلاقي در اين مطالعه بر اساس دستورالعمل هلسينکي رعايت شد.

يافته‌‌ها: نتايج نشان داد که کارايي حذف آنتراسن در مقدارpH  معادل 7، با افزايش زمان تماس تا 20 دقيقه و مقدار جاذب 6/0 گرم بر ليتر، افزايش مي‌‌يابد. هم‌چنين مشخص شد فرايند جذب از ايزوترم لانگموير و سينتيک شبه درجه دوم تبعيت مي‌‌کند. بيشترين ظرفيت جذب جاذب با مقدار   mg/g 105  qmax:بيانگر بالا بودن قدرت  جذب دندريمر مگنتيت سنتز شده است. بررسي قابليت استفاده مجدد از جاذب نيز نشان داد که اين نانوساختار مي‌‌تواند با حفظ راندمان بالاي خود در جذب آنتراسن تا 7 دوره احياء شود.

نتيجه‌‌گيري: با استناد به نتايج به‌دست آمده مي‌‌توان بيان کرد که از نانوپليمر ساخته شده مي‌‌توان به عنوان جاذبي قوي و کارآمد با پتانسيل و ظرفيت جذب بالا براي حذف آنتراسن از محيط‌هاي آبي استفاده کرد.

How to cite this article:

Aliannejadi SH, Hassani AH, Ahmad-Panahi H, Borghei SM. Anthracene Removal from Aqueous Media using Functionalized Magnetic Nanoparticles with Poly (amidoamine) Dendrimer. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):55 -64.