تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا و تحلیل محتوای کتاب‌های درسی (پایه ششم ابتدایی) بر آن اساس

میمنت عابدینی بلترک

چکیده


33

زمینه و هدف: ابن سینا به عنوان یکی از فلاسفه مشهور اسلامی نقش چشم‌گیری در طرح دیدگاه‌های مربوط به انسان به طور کلی و تربیت اخلاقی به طور خاص داشته است. از آنجایی یکی از گام‌های درونی‌کردن تربیت اخلاقی، آموزش آن از دوره‌های پایین آموزشی می‌باشد، لذا پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی به تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا پرداخته است.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش، تحلیل محتوا از نوع آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری، کتاب‌های پایه ششم دوره ابتدایی شامل 9 جلد در سال تحصیلی 97-1396 و نمونه آماری نیز هشت عنوان کتاب می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: صداقت در استفاده از منابع و بررسی و تحلیل کتاب‌های درسی از جمله ملاحظات اخلاقی بوده است.

یافته‌ها: نتایج به دست‌آمده نشان داد كه به اهداف تربیت اخلاقی توجهی نشده و در راستای روش‌های تربیت اخلاقی بیشترین فراوانی و میزان توجه مربوط به «نصیحت» و «آموزش حرفه و صنعت برای کسب درآمد از راه حلال» و کم‌ترین فراوانی مربوط به «شناخت کامل نفس و خصوصیات آن»، «آموزش روش‌های پیشگیرانه»، «آموزش انفاق برای حل مشکلات مالی و اقتصادی افراد جامعه» و «آموزش روش ازدواج صحیح و مناسب برای داشتن زندگی سالم» بودند.

نتیجه‌گیری: از آنجایی که دیدگاه‌های تربیت اخلاقی ابن سینا به عنوان یکی از مرجع‌های عملی در کشورهای اسلامی مطرح می‌شود و با توجه به نتایج پژوهش که حکایت از کم‌توجهی مؤلفه‌های تربیت اخلاقیِ مورد نظر ابن سینا دارد، انتظار می‌رود در بازنگری کتاب‌های درسی، مؤلفه‌های مربوط به تربیت اخلاقی ابن سینا لحاظ شود.


کلید واژه‌ها


تربیت اخلاقی؛ آموزش؛ برنامه درسی؛ ابن سینا

تمام متن:

PDF

20

مراجع


Nighibzadeh Jalali MA. Abdolhossein. A look at the philosophy of education. Tehran: Tahori; 2011. [Persian]

Beheshti M, Abojafari M, Faghihi AN, Arafi A. Muslim scholars' opinions on education and its foundations. Tehran: Samt; 2010. [Persian]

Ministry of Education. The document of the fundamental transformation of education. Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution; 2011. [Persian]

Supreme Council for Cultural Revolution, Cultural Engineering Map of Iran. Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution; 2013. [Persian]

Abedini Baltork M. Analysis of Primary School Textbooks Based on the Components of Health Education (Master's Thesis). Mazandaran: Babolsar; 2010. [Persian]

Abedini Baltork M, Liaghatdar MJ, Mansoori S. Representation of Gender Roles in the Sixth Year of Primary School Textbooks in Iran. Women and Society 2015; 5(20): 19-34. [Persian]

Khalili S, Afshar L, Abbasi M. A Study of Moral Education from the Viewpoint of Ibn Sina (A Review Paper). History of Medicine Journal 2011; 3(8): 141-172. [Persian]

Ibn Sina A. A management of household, translated by Mohammad najmi zanjani. Tehran: Majmaee Nasher Ketab; 1940.

Ibn Sina A. A Rasael. Translated by Dorry Z. Tehran: Ketabkhane Markazi Publisher; 1979.

Karimi RA. The Study of the Theoretical Foundations of Ethical Education in the Ethical Study Circle. Foundations of Education 2015; 5(2): 62-87. [Persian]

Biranvand FA. The analysis of the contents of books on religion and the life of the theoretical secondary school in terms of attention to ethic education approaches (Master's Thesis). Tehran: Shahid Rajaei University; 2013. [Persian]

Amiri M, Partabian A, Amiri Z. Ethical education and the ethics of research in education system of Islamic Republic of Iran; analysis of content of social studies books in elementary school. Criterion of Research in the Humanities 2014; 5(1): 88-103. [Persian]

Azad Manesh S, Hosseini AS. The comparative analysis of the goals of elementary education in the countries of Japan and Iran, in view of the values prevailing over the curriculum. Islam and Educational Research 2014; 6(2): 119-136. [Persian]

Jamkhaneh K. Ethical Education in Primary: Content Analysis of Persian Books (Master's Thesis). Kurdistan: University of Kurdistan; 2011. [Persian]

Shameli AA, Maleki H, Kazemi HR. Curriculum, a tool for achieving ethics education. Islam and Educational Research 2011; 3(2): 77-98. [Persian]

Derami N. Content analysis books; social education, heavenly gifts and the Qur'an from 3rd to 5th grades of primary school in 2009 to explore some categories of moral education (Master's Thesis). Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2011. [Persian]

Bahrani M. Analyzing the content of the books of the elementary period in terms of religious and ethics concepts. Lorestan: Research Council of Lorestan Province Education Organization; 2003. [Persian]

Abedini Baltork M, Nili MR. Analyzing the role of constructivism as a new learning approach in the elementary textbooks. Research in Curriculum Planning 2014 , 11(13): 6-17. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v10i35.19321

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.