دوره 3, شماره 7-8 (1390)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 3، شماره 8-7، تابستان و پاییز 1390

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر PDF XML
faslnameh medical figh 1-9
تحليل مسؤولیت پزشک در قبال خسارات غیر عمدی در پرتو قاعده احسان PDF XML
حسین علی سعدی 41-71
ترک فعل منجر به «سلب حيات» توسط پزشک PDF XML
اسماعیل آقابابایی 73-99
ضمان ناشی از انتقال بیماری جنسی PDF XML
محمد روشن 101-131
احکام ازدواج دو جنسیتی‌ها PDF XML
احسان سامانی 133-158
اعتبار اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات جرم از منظر فقه امامیه PDF XML
مصطفی اربابی مجاز 159-191
abstract PDF XML
abastract abstaract 192-198
مقايسه ديدگاه‌هاي فقهي مذاهب اسلامي درباره مسؤولیت‌هاي حقوقي و کيفري کادر پزشکي PDF XML
طاهر علی محمدی 9-40