مقالات پژوهشی اصلی


ارزیابی اثر پروتکل‌های مختلف بازسازی تصویر در آنالیز کمی تصاویر پت/ سی‌تی

سمیرا رضوانی, پردیس غفاریان; مهرداد بخشایش کرم; محمدرضا آی

فصلنامه نفس, دوره 9 شماره 1 (1401), 27 اسفند 2022,

زمینه:

در سال‌های اخیر اسکن پت/ سی‌تی کاربرد زیاد در انکولوژی به منظور بهبود در تشخیص سرطان، طراحی نقشه درمان و بررسی پاسخ به درمان بیماران دارد. کیفیت مناسب تصاویر پت/ سی‌تی به تشخیص دقیق‌تر کمک می کند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تکنیک‌های مختلف بازسازی تصویر از جمله TOF و PSF بر آنالیز کمی تصاویر می باشد، سپس اثر پارامترهای مختلف بازسازی بر کیفیت تصویر در بیماران با شاخص توده ‌بدنی اضافه وزن و طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

روش:

تصاویر پت/ سی‌تی بیماران به کمک دستگاه دیسکاوری 690  نصب شده در بیمارستان مسیح دانشوری گرفته شد. در این مطالعه تکنیک‌های بازسازی OSEM ، OSEM+PSF، OSEM+TOF و OSEM+PSF+TOF با حاصل‌ضرب های ایتریشن در ساب ست 36، 48، 64 و 72 و فیلتر های 4.5 ، 5.5 و 6.5 میلی‌متری ارزیابی شد. در این مطالعه پارامترهای COV، SNR و SUVmax محاسبه گردید. از تست‌های آماری اسمیرنوف کولموگراف برای نرمال بودن داده‌ها، کروسکال والیس و من‌ویتنی به منظور مقایسه گروه‌ها و فاکتور‌های کیفیت تصویر استفاده گردید.

یافته ها:

با تغییر تکنیک بازسازی از OSEM به OSEM+PSF+TOF ، COV تصاویر بیماران با شاخص توده‌بدنی اضافه وزن از0.63±4.85 به 0.78±2.61 کاهش و میزان  SUVmax، از 2.61±5.74 به 2.55±6.71 افزایش یافت . در بیماران با شاخص‌توده بدنی طبیعی COV از0.30±4.53 به 0.46±4.44 کاهش و میزان  SUVmax، از 1.75±5.06 به 2.28±5.81 افزایش یافت. کمترین میزان COV و بیشترین میزان SNR و SUVmax در هر دو گروه بیماران مربوط به حاصل‌ضرب 36 بود.

نتیجه گیری:

در بیماران با شاخص توده‌بدنی اضافه وزن، پروتکل OSEM+PSF+TOF با حاصل‌ضرب های 36 و 48 و با اندازه ی فیلتر 5.5 و 6.5 میلی متری توصیه می‌گردد که دارای COV کمتر و SNR بالاتر است. در بیماران با شاخص توده‌بدنی طبیعی، همچنان OSEM+PSF+TOF پارامترهای کیفیت تصویر بهتری را نشان می‌دهد اما می‌توان با رعایت احتیاط از OSEM+PSF و OSEM+TOF با حاصل‌ضرب‌های متوسط نیز استفاده نمود اما انتخاب فیلتر با اندازه ی کوچکتر می‌تواند انتخاب بهتری باشد.

ارزیابی بیان بیومارکر سرطانی در گره های لنفاوی بیماران مبتلا به سارکوئیدوز در مقایسه با افراد سالم

نیلوفر شعاعی نائینی, فرزانه حسینی, نغمه بهرامی, عبدالرضا محمدنیا, حمیدرضا جماعتی

فصلنامه نفس, دوره 9 شماره 1 (1401), 27 اسفند 2022,

-

مقدمه و هدف  : سارکوئیدوز (Sarcoidosis) یک بیماری با علت ناشناخته است که در آن التهاب در گره‌های لنفاوی، ریه‌ها، کبد، چشم‌ها (شایعترین آن یووئیت قدامی)، پوست و دیگر بافت‌ها رخ می‌دهد. در این مطالعه بررسی مولکولی گره های لنفاوی  بیماران  مبتلا به سارکوئیدوز(sarcoidosis) از نظر ژنوم میکروبی و ارتباط با ایجاد سرطان ریه انجام شده است .

مواد و روش : ابتدا 40 نمونه بافت از گره های لنفاوی بیماران مبتلا به سارکوئیدوز و 40 نمونه کنترل تهیه شدند . استخراج RNA   از گره های لنفاوی  انجام شد و سپس    Realtime PCR  برای  مارکر سرطانی انجام شد  .

نتایج : مارکر  ck19mRNA در نمونه های لنف نود بیماران سارکوئیدوزی  در 22  نفر از 40 نفر  مثبت گردید. در گروه بافت سالم این میزان 7 نفر از 40 نفر بود .

بحث و نتیجه گیری : ساركوئيدوز يك بيماري نادر با علت ناشناخته است. امروزه با افزایش افراد دارای ضعف سیستم ایمنی و مـشكل بـودن افتـراق آن ازسایر بيمــاري هــا ، پیشنهاد می شود بــراي بيمــاران آزمایشات مناسـب برای تشخیص و درمان بهترانجام شود .

زمینه و هدف : لوله گذاری داخل نای (اينتوباسیون) عملی است کمک تنفسی که در بیماران به کما رفته و یا بیمارانی که به هر دلیل قادر به تنفس خود به خودی نیستند انجام می گیرد . تنگی تراشه یکی از مهمترین عوارض اینتوباسیون است . عارضه تنگی تراشه می­تواند باعث طولانی­تر شدن روند درمان و همچنین طولانی نمودن مدت بستری بیمار شده و هزینه های سنگینی را بر بیمار و سیستم درمانی تحمیل نماید . با توجه به درمان بسیار سخت و زمان بر این بیماران ، برآن شدیم در این طرح تحقیقاتی به علل مولکولی ایجاد این عارضه پی ببریم تا شاید بتوان از بروز آن پیشگیری کرد .

مواد و روش ها : در اين مطالعه 25 بيمار مبتلا به تنگي تراشه به عنوان گروه تجربي و25 بيمار دچار مرگ مغزي به عنوان گروه كنترل تحت مطالعه قرار گرفتند و پس از اخذ رضایت آگاهانه وارد این طرح شدند . بيماران مبتلا به تنگي تراشه كه به منظور جراحي رزكسيون تراشه به اتاق عمل منتقل می شدند پس از انجام رزكسيون تراشه قطعه ای از تراشه خارج شده از بدن بیمار در داخل لوله فالكون حاوي فرمالين بافر شده قرار گرفته و جهت رنگ آميزي ايمنوهيستوشيمي به آزمايشگاه مربوطه منتقل گردید . قطعه ای از تراشه نیز داخل میکروتیوپ حاوی RNA Free قرار گرفت و پس از قرار داده شدن داخل تانک ازت جهت انجام آزمایشات PCR  ارسال گردید . در گروه كنترل نيز پس از اوتوپسی دقيقاً همين مراحل  انجام گردید .

یافته ها : بررسی نمونه های بیماران به کمک آزمایش  PCR نشان داد که میزان بیان این فاکتور رشد در بیماران در مقایسه با گروه کنترل حدود 50 درصد افزایش داشته است .

 رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی نشان داد که حضور  PDGF در بیماران گروه کنترل حدود 10 درصد است در حالی که این میزان در بیماران تنگی تراشه به بیش از 85 درصد می رسد .

نتیجه گیری : PDGF یکی از مهمترین فاکتورهای رشد است که در فرآیند التهاب و ترمیم حضور فعال دارد و لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که افزایش بیان این فاکتور رشد یکی از عوامل ایجاد تنگی تراشه در این بیماران است .

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله ای زوجین و انطباق پذیری خانوادگی در زنان دارای تعارضات زناشویی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زنانیکه به دلیل تعارضات زناشویی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا به مرکز مشاوره محیا تهران در فروردین سال 1400مراجعه کرده بودند را تشکیل دادند. در این پژوهش با توجه به معیارهای ورود به روش در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. ابزار گرد آوری شامل برنامه درمان آموزش تحلیل رفتار متقابل بر اساس پروتکل ساخت یافته، پرسش نامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن CSQ(1988)، پرسشنامه انطباق و انسجام خانوادگی السون و همکاران  FACES-III دیوید اچ. السون، جویس پورتنر و یوآو لاوی (1985)، داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل (TA) بر افزایش راهبردهای مقابله ای و انطباق پذیری خانوادگی در سطح موثر بود. در دو بازه زمانی پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و آزمایش نشان می دهد.

اثر هشت هفته تمرین هوازی شدید و مصرف آرژنین بر عملکرد ریوی پسران چاق

توحید مبهوت مقدم, صادق عباسیان

فصلنامه نفس, دوره 9 شماره 1 (1401), 27 اسفند 2022,

زمینه: با افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی مفرط در کودکان و نوجوانان، بیماری های مرتبط با چاقی در این قشر خاص افزایش یافته است. به طوری که روند افزایش شیوع چاقی تهدیدی بر سیستم تنفسی آنان تلقی می‎گردد. در این راستا، تمرینات هوازی شدید و مکمل یاری آرژنین بدلیل به جاگذاشتن آثار فیزیولوژیکی متعدد بر سیستم های متعدد بدن، توجهات پژوهشی را به خود جلب نموده است. لذا، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی شدید و مصرف آرژنین بر عملکرد ریوی پسران چاق بود.

روش: در این مطالعه نیمه تجربی20 نوجوان چاق به صورت تصادفی به دو گروه 1) تمرین هوازی شدید و دارونما (10 نفر) و 2) تمرین هوازی شدید به همراه مکمل آرژنین(10 نفر) تقسیم شدند. قبل از ورود به پروتکل تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، شاخص های تن سنجی و گازهای تنفسی به ترتیب از دستگاه آنالیز ترکیب بدن و دستگاه تحليل گر گازها و نوارگردان انجام گرفت. برای بررسی تفاوت های درون و بین گروهی به ترتیب از تی استیودنت وابسته و مستقل در سطح (05/0>p) استفاده شد.

یافتهها: نتایج تن سنجی نشان داد که تغییرات توده بدن، توده چربی و توده بدون چربی در خصوص تفاوت‎های درون گروهی و بین گروهی معنادار است(05/0p<). همچنین بررسی های مربوط به گازهای تنفسی نشان داد تغییرات درون و بین گروهی مقادیر VO2max، VO2peak،RER ،ROU  ، S،  MV، VEO2، VECO2، TV، T  نسبت به مقادیر پایه، در گروه های تمرین و دارونما و تمرین به همراه مکمل آرژنین معنادار است(05/0p<).

نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین هوازی شدید و مصرف آرژنین، آثاری محسوس در ترکیب بدنی و شاخص‎های تنفسی جمعیت نوجوان چاق دارد، از آنجا که این مطالعه از معدود مطالعات انجام شده در این جمعیت ویژه برای تعیین اثر تمرین هوازی شدید و آرژنین است، لذا مکانیسم پیچیده و ماهیت اثرگذاری همزمان این نوع خاص از تمرین و آرژنین بر گازهای تنفسی این قشر خاص، انگیزه مطالعات بیشتر را برای پژوهش های آینده فراهم می سازد.

چکیده : هدف از این پژوهش بررسی این مورد بود که بین تمرینات مقاومتی سنتی و متدهای جدید تمرینات فانکشنال در بالا بردن سطح قدرت عضلانی ، چابکی و استقامت قلبی و عروقی آتشنشانان جوان تفاوت معنی داری وجود دارد ؟ پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود و جامعه ی آماری آن را آتش نشانان مرد جوان شهر تهران تشکیل داد. پس از اطلاع رسانی و ارسال فراخوان تعداد 20 نفر از بین افراد داوطلب به صورت تصادفی انتخاب شد. داوطلبان،  به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفر تمرین عملکردی و 10نفر تمرین مقاومتی به شکل سنتی تقسیم شدند. پیش از شروع تحقیق و پس از پایان آن متغیرها بررسی شد. در این پژوهش قدرت عضلانی عضلات سینه  از آزمون 1rm  حرکت پرس سینه هالتر بررسی شد. همچنین قدرت عضلانی عضلات پایین تنه از طریق آزمون 1rm  حرکت اسکات بررسی شد. به منظور سنجش چابکی افراد از آزمون 9*4 استفاده شد. تمامی نتایج به دقت ثبت شد. برای بررسی آمادگی قلبی تنفسی نیز از آزمون بروس استفاده شد. در این تحقیق برای بررسی اثر تمرین بر متغیرهای وابسته بین دو گروه، پس از مشخص شدن نرمال بودن داده ها توسط آزمون شاپیرو-ویلک، از آزمون تی مستقل جهت تعیین تفاوت و میزان معنی داری  پارامترهای تحقیق استفاده شد. انجام  تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار SPSSو سطح معنی داری P≤0.05 در نظر گرفته شد.

نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که مقدار قدرت بالاتنه و پایین تنه در گروه تمرین عملکردی افزایش معناداری داشته است (به ترتیب: 013/0P= و 001/0P=). همچنین مقدار قدرت بالاتنه و پایین تنه در گروه تمرین مقاومتی افزایش معناداری داشت (به ترتیب: 003/0P= و 001/0P=). همچنین مقدار چابکی در گروه تمرین عملکردی تغییر معناداری داشت (001/0P=). در گروه تمرین مقاومتی مقدار چابکی تغییر معناداری نداشت (06/0P=). نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که مقدار Vo2max در گروه تمرین عملکردی افزایش معناداری داشته است (004/0P=). در گروه تمرین مقاومتی مقدار Vo2max تغییر معناداری نداشت (09/0P=). نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین عملکردی باعث افزایش معنادار قدرت، چابکی و توان هوازی در آتش نشانان می شود. اما تمرین قدرتی سنتی در افزایش قدرت موثر است.

گزارش مورد


کلونیزاسیون گونه های کاندیدایی در بیمار دیابتیک مبتلا به COVID-19 بستری در ICU: گزارش موردی

میهن پورعبدالله توتکابنی, ویدا مرتضائی, لیلا محمدی زیازی, سمیه شریفی نیا, حمیدرضا جماعتی

فصلنامه نفس, دوره 9 شماره 1 (1401), 27 اسفند 2022,

مقدمه: بیماران مبتلا به COVID-19 به دلیل چندین عامل مستعد کننده مانند بستری در بخش مراقبت های ویژه، تهویه مکانیکی و مصزف آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، در معرض خطر بالای عفونت های باکتریایی و قارچی بیمارستانی هستند. داده‌های مربوط به کلونیزاسیون گونه‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به COVID-19 بسیار محدود است.

مواد و روش ها: بیمار خانمی 57 ساله مبتلا به دیابت و فشار خون است که با سندرم زجر تنفسی حاد (ARDS) به دلیل عفونت COVID-19 به اورژانس بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران مراجعه کرد و پس از بستری طولانی مدت در بخش مراقبت های ویژه و چندین دوره آنتی بیوتیک تراپی به همراه پروتوکل درمانی COVID-19 و تهویه مکانیکی، با کلونیزاسیون کاندیدایی و درمان ضد قارچی، علیرغم درمان رضایت بخش نسبی،  بیمار به علت ایست قلبی فوت کرد.

یافته ها: گونه‌های کاندیدا دومین جنس قارچی رایج شناسایی‌شده در عفونت‌های قارچی ریوی هستند که بر بیماران بستری مبتلا به COVID-19  تأثیر می‌گذارند. دیابت و COVID-19 معمولاً در طول بستری بیماران در بیمارستان به عنوان عوامل خطر عفونت های قارچی وجود دارند، زیرا استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها و کورتیکواستروئیدها به طور قابل توجهی فرد را مستعد ابتلا به کلونیزاسیون و افزایش بار قارچی و در نتیجه عفونت های کاندیدایی می کند. بنابراین درمان زودهنگام ضد قارچی و کنترل منبع کلونیزاسیون یا عفونت، می تواند از مهمترین مداخلات برای کاهش بار قارچی باشد که با شروع درمان زودتر، نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.