هیئت تحریریه:

.......................................................................................

 

دكتر مسعود امیري
دکترای تخصصی (PhD) اپيدميولوژي، دانشیار دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 

دكتر شاهين آخوندزاده
دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب (نوروساينس)، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


دکتر محسن بصیری
دکترای تخصصی (PhD) ژنتيک مولکولی، استادیار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

 

دکتر محمدرضا رئوفی
پزشک، دکترای تخصصی (MD,PhD) فيزيولوژی، دانشیار دانشگاه تربيت مدرس

 

دکتر محمدبهگام شادمهر (mbshadmehr@sbmu.ac.ir)
فوق تخصص جراحی توراکس، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

دکتر عاطفه عابدینی (Dr.abedini110@sbmu.ac.ir)
فوق تخصص بيماری های ريه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

دکتر میرسعید عطارچی

متخصص طب کار، استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

دکتر مصطفی قانعی
فوق تخصص بیماری های ریه، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... الاعظم (عج)

 

دکتر مهدی کاظم پور ديزجی (mkazempour@sbmu.ac.ir)
دکترای تخصصی (PhD) آمار زيستی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

مشاوران هیئت تحریریه:

.......................................................................................

 

دكتر ناصر اقدمی
پزشک، دکترای تخصصی (MD,PhD) ايمنی شناسی، دانشیار پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهی

 

دکتر ساويز پژهان (spejhan@sbmu.ac.ir)
فوق تخصص جراحی توراکس، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

دكتر ميهن پورعبداله تنکابنی (pourabdollah@sbmu.ac.ir)
متخصص پاتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

دكتر حميدرضا جماعتی (hamidjamaati@sbmu.ac.ir)
فوق تخصص بيماری های ريه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

دكتر مريم حسن زاد (drmaryamhassanzad@sbmu.ac.ir)
فوق تخصص ريه کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

دكتر سامان حسين خانی
دکترای تخصصی (PhD) بيوشيی، استاد دانشگاه تربيت مدرس

 

دكتر خسرو خواجه
دکترای تخصصی (PhD) بيوشيی، استاد دانشگاه تربيت مدرس

 

دکتر سید محمد سید مهدی (mseyedmehdi@sbmu.ac.ir)
متخصص طب کار، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر شراره سيفی (Sh_seifi@sbmu.ac.ir)
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر بابک شریف کاشانی (B_sharifkashani@sbmu.ac.ir)
متخصص قلب و عروق، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

دکتر ماکان صدر (m.sadr@sbmu.ac.ir)
پزشک، دکترای تخصصی (MD,PhD) آناتومی، استادیار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

دکتر پیام طبرسی (p.tabarsi@sbmu.ac.ir)
متخصص عفونی، فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر بهروز فرزانگان بیدگلی (b.farzanegan@sbmu.ac.ir)
متخصص بیهوشی، فلوشیپ مراقبت های ویژه پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر پریسا فرنیا (P_farnia@sbmu.ac.ir)
دکترای تخصصی (PhD) میکروب شناسی، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

دکتر الهام قازانچایی
دکترای تخصصی (PhD) سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر جهانگير قربانی (jghorbani@sbmu.ac.ir)
متخصص گوش و حلق و بينی، فلوشيپ رينولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

دکتر اردا کيانی (ardakiani@sbmu.ac.ir)
فوق تخصص بيماری های ريه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

دکتر بهرام محمد سلطانی
دکترای تخصصی (PhD) ژنتيک، استاد دانشگاه تربيت مدرس

 

دکتر محمدرضا مسجدی
فوق تخصص بيماری های ريه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

دکتر پیام مهریان (Mehrian.p@sbmu.ac.ir)
متخصص رادیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

دکتر سيد عليرضا ناجی (s.a.nadji@sbmu.ac.ir)
دکترای تخصصی (PhD) ويروس شناسی پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

دکتر علی اکبر ولايتی (aavelayati@sbmu.ac.ir)
فوق تخصص بيماری های عفونی کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

دکتر سيد محمدرضا هاشميان (smrhashemian@sbmu.ac.ir)
متخصص بيهوشی، فلوشيپ مراقبت های ويژه پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی