تهران، نياوران، دارآباد، پژوهشکده سل و بيماريهای ريوی، بيمارستان مسيح دانشوری، طبقه دوم کتابخانه

تماس با سردبیر

جانشین سردبیر
تلفن 26109930 - 021

تماس با پشتیبانی

کارشناس فصلنامه
تلفن 27122012 - 021