بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني

پریسا طاهری تنجانی, الهه عینی, سمانه اکبرپور, حمید سوری

چکیده


227

سابقه و هدف:سقوط یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مشکلات سلامتی در سالمندان می‌باشد که بر روی سلامت جسمی و روانی آن‌ها تأثیرگذار می‌باشد. با توجه به اهمیت سقوط در سالمندان و عدم وجود اطلاعات در سطح ملی در خصوص وضعیت سقوط در سالمندان کشور این مطالعه به بررسی فراوانی و ویژگی‌های سقوط در سالمندان پرداخته است.

روش‌ بررسی: مطالعه به صورت مقطعی در سطح ملی انجام‌شده است. یک نمونه تصادفی (1323 نفر) از کل جمعیت سالمندان کشور انتخاب گردید و اطلاعات مورد نیاز افراد مورد مطالعه بالای 60 سال با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری گردید.

یافته‌ها: از کل افراد مورد مطالعه 337 نفر (5/25 درصد) دچار سقوط شدند که از این تعداد 72 نفر (36/21) درصد دچار شکستگی شدند. افرادی که دچار سقوط شده بودند نسبت به افرادی که دچار سقوط نشده بودند بیشتر دچار کم خوابی، عدم تعادل، مشکل بینایی، درد و بیماری آلزایمر بودند که این تفاوت از نظر آماری نیز معنی‌دار دیده شد. از طرفی تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه از نظر سن و جنس دیده نشده است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد ميزان رخداد سقوط در سالمندان ایران نسبتاً بالا می‌باشد. شایسته است به منظور کاهش رخداد سقوط در سالمندان مداخلات پیشگیرانه مناسب و مؤثر در این خصوص انجام شود و علاوه سیاست‌گذاران سلامت توجه بیشتری به وضعیت حرکتی سالمندان کشور داشته باشند.

 


موضوع


سقوط، سالمند، ايران، مصدوميت

تمام متن:

PDF (English)

133

مراجع


Organization. WHO. Definition of an older or elderly person. 2014; Available from: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en.

Hudson A, Moore L. Caring for older people in the community. West Sussex: John Wiley & Sons; 2009.

Tromp A, Pluijm S, Smit J, Deeg D, Bouter L, Lips P. Fall-risk screening test: a prospective study on predictors for falls in community-dwelling elderly. Journal of clinical epidemiology. 2001;54(8):837-44.

Stevens JA, Ballesteros MF, Mack KA, Rudd RA, DeCaro E, Adler G. Gender differences in seeking care for falls in the aged Medicare Population. American Journal of Preventive Medicine, 2012. 43: P. 59–62.

World Health Organization. WHO global report on falls prevention in older age. Geneva, 2007.

Gang L, Sufang J. The incidence status on injury of the community-dwelling elderly in Beijing (in Chinese). Chinese Journal of Preventive Medicine. 2006;40(1): 37-8.

Yoshida H, Kim H. Frequency of falls and their prevention (in Japanese). Clinical Calcium, 2006;16(9): 1444-50.

Reyes-Ortiz CA, Al Snih S, Markides KS. Falls among elderly persons in Latin America and the Caribbean and among elderly Mexican-Americans. Revista Panamericana de Salud Pública, 2005. 17(5):362-69.

Overview FAOAA. 2014; Available from: http://www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/Falls/adultfalls.html.

Amir-sadri A, Soleimani H: Elderly phenomena and its outcomes in IRAN. The Journal of Hygin and Health 2005, 1(2):19-35.

Statistical Center of Iran. Census statistics 2011. 2014; Available from: http://www.amar.org.ir.

International Classification of Diseases (ICD). 2012; Available from: http://www.who.int/classifications/icd/en/.

Collerton J, Davies K, Jagger C, Kingston A, Bond J, Eccles MP, et al. Health and disease in 85 year olds: baseline findings from the Newcastle 85+ cohort study. Bmj. 2009;339.

Ferrer A, Formiga F, Plana-Ripoll O, Tobella MA, Gil A, Pujol R, et al. Risk of falls in 85-year-olds is associated with functional and cognitive status: the Octabaix Study. Archives of gerontology and geriatrics. 2012;54(2):352-6.

Kwan MMS, Close JC, Wong AKW, Lord SR. Falls incidence, risk factors, and consequences in Chinese older people: a systematic review. Journal of the American Geriatrics Society. 2011;59(3):536-43.

Lin FR, Ferrucci L. Hearing loss and falls among older adults in the United States. Archives of internal medicine. 2012;172(4):369-71.

Muraki S, Akune T, Oka H, En‐yo Y, Yoshida M, Nakamura K, et al. Prevalence of falls and the association with knee osteoarthritis and lumbar spondylosis as well as knee and lower back pain in Japanese men and women. Arthritis care & research. 2011;63(10):1425-31.

Milat AJ, Watson WL, Monger C, Barr M, Giffin M, Reid M. Prevalence, circumstances and consequences of falls among community-dwelling older people: results of the 2009 NSW Falls Prevention Baseline Survey. New South Wales public health bulletin. 2011;22(4):43-8.

von Heideken Wågert P, Gustafson Y, Kallin K, Jensen J, Lundin-Olsson L. Falls in very old people: The population-based Umeå 85+ Study in Sweden. Archives of gerontology and geriatrics. 2009;49(3):390-6.

Berg WP, Alessio HM, Mills EM, Tong C. Circumstances and consequences of falls in independent community-dwelling older adults. Age and ageing. 1997;26(4):261-8.

PicciniI RX, TomasiI E, ThuméI E, SilveiraII DS, VieiraI V, HallalI PC. Prevalência de quedas em idosos e fatores associados. Rev saúde pública. 2007;41(5):749-56.

Varas-Fabra F, Martín EC, de Torres LÁP, Fernández MJF, Moral RR, Berge IE. Caídas en ancianos de la comunidad: prevalencia, consecuencias y factores asociados. Atención primaria. 2006;38(8):450-5.

Álvares LM, da Costa Lima R, da Silva RA. Ocorrência de quedas em idosos residentes em instituições de longa permanência em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil Falls by elderly people living in long-term care institutions in Pelotas, Rio Grande do Sul State. Cad saúde pública. 2010;26(1):31-40.

Patino CM, McKean-Cowdin R, Azen SP, Allison JC, Choudhury F, Varma R, et al. Central and peripheral visual impairment and the risk of falls and falls with injury. Ophthalmology. 2010;117(2):199-206. e1.

Coleman AL, Stone K, Ewing SK, Nevitt M, Cummings S, Cauley JA, et al. Higher risk of multiple falls among elderly women who lose visual acuity. Ophthalmology. 2004;111(5):857-62.