سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران

سید مصطفی اعرج خدایی, فرزانه غفاری, فاطمه عمادی, الهام عمارتکار, فاطمه علیجانیها, احمدعلی نوربالا, محسن ناصری

چکیده


2021

افسردگی بیماری شایعی است که باعث ایجاد ناتوانی در مبتلایان می‌شود. درمان‌های رایج دارای عوارض جانبی مختلفی بوده و مبتلایان دچار عود بیماری می‌شوند. اجرای برنامه‌های پیشگیری، باعث کاهش شیوع افسردگی می‌شود. غم که یکی از اعراض نفسانی مهم بوده و در طب سنتی، حرکت تدریجی روح به داخل توصیف شده است، از معیارهای اصلی افسردگی می‌باشد. در این مطالعه که یک بررسی کتابخانه‌ای و مروری می‌باشد، به بررسی روش‌های پیشگیری از افسردگی بر اساس اصول حفظ سلامتی ذکرشده در طب سنتی ایران می‌پردازیم. کتب معتبر طب سنتی ایران و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف مورد جستجو قرار گرفتند. هوای معتدل و صاف باعث بهبود عملکرد قلب و مغز می‌شود. غذاهای آماده و تغذیه نامناسب رابطه مستقیمی با افسردگی داشته، استفاده از مفرحات باعث درمان افسردگی می‌شود. ورزش در حد متوسط، دفع مواد زائد، عملکرد جنسی مناسب و خواب خوب و در حد نیاز از عوامل مهم پیشگیری از افسردگی هستند. تأکید طب سنتی ایران بر نقش پیشگیری، باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.


موضوع


افسردگی؛ طب سنتی ایران؛ ابن سینا؛ سبک زندگی

تمام متن:

PDF

2046

مراجع


داویدیان، هاراطون. شناخت و درمان افسردگی در فرهنگ ایرانی. چاپ اول، تهران: فرهنگستان علوم پزشکی ایران، (1386 ش.)، ص 15.

Saluja G, Iachan R, Scheidt P, Overpeck MD, Sun W, Giedd JN. Prevalence of and risk factors for depressive symptoms among young adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158(8): 760-765.

Andrade L, Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Koretz D, Merikangas KR, Bijl RC. The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res. 2003; 12(1): 3-21.

آیین‌پرست، افسون. فرزدی، فرانك. مفتون، فرزانه. آذین، سیدعلی. امیدواری، سپیده. جهانگیری، كتایون. صدیقی، ژیلا. عبادی، مهدی. منتظری، علی. وحدانی نیا، مریم سادات. مردم ایران چقدر خود را افسرده می‌دانند؟ مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران. فصلنامه پایش. (1391 ش.)، سال دوم، شماره یازدهم، صص 226-221.

منتظری، علی. موسوی، سیدجواد. امیدواری، سپیده. طاووسی، محمود. هاشمی، اكرم. رستمی، طاهره. افسردگی در ایران: مرور نظام‌مند متون پژوهشی. فصلنامه پایش. (1392 ش.)، سال ششم، شماره دوازدهم، صص 594-567.

Üstün T, Ayuso-Mateos JL, Chatterji S, Mathers C, Murray CJ. Global burden of depressive disorders in the year 2000. The British Journal of Psychiatry. 2004; 184(5): 386-392.

World Health Organization. Investing in mental health: evidence for action. Geneva: WHO Press; 2013. 32.

González HM, Vega WA, Williams DR, Tarraf W, West BT, Neighbors HW. Depression care in the United States: too little for too few. Archives of General Psychiatry. 2010; 67(1): 37-46.

Keller MB, Boland RJ. Implications of failing to achieve successful long-term maintenance treatment of recurrent unipolar major depression. Biological Psychiatry. 1998; 44(5): 348-360.

Kennedy SH. A review of antidepressant treatments today. European Neuropsychopharmacology. 2006; 16: S619-S23

Force UPST. Screening for depression in adults: US preventive services task force recommendation statement. Ann Intern Med. 2009; 151(11): 784-792.

Gregorian RS, Golden KA, Bahce A, Goodman C, Kwong WJ, Khan ZM. Antidepressant-induced sexual dysfunction. Ann Pharmacother. 2002; 36(10): 1577-1589.

Muñoz RF, Beardslee WR, Leykin Y. Major depression can be prevented. American Psychologist. 2012; 67(4): 285-295.

Muñoz RF, Bunge EL. Prevention of depression worldwide: a wake-up call. The Lancet Psychiatry. 2016; 3(4): 306-307.

World Health Organization. Depression. Fact sheet N 369. 2015. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/.

Andrews G, Wilkinson DD. The prevention of mental disorders in young people. Medical Journal of Australia. 2002; 177(7): S97.

Sarris J, Kavanagh DJ, Byrne G. Adjuvant use of nutritional and herbal medicines with antidepressants, mood stabilizers and benzodiazepines. Journal of Psychiatric Research. 2010; 44(1): 32-41.

گیلانی، ملک‌الاطباء. حفظ الصحه ناصری. چاپ دوم، تهران: انتشارات طب سنتی ایران، (1390 ش.)، ص 137.

Rezaeizadeh H, Alizadeh M, Naseri M, Shams Ardakani MR. The traditional Iranian medicine point of view on health and disease. Iran J Publ Health. 2009; 38(Suppl.1): 169-172.

ابن سینا، حسین. القانون فی الطب. چهار جلدی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، (1426 ق.)، جلد اول: صص 132، 233-229، 247؛ جلد دوم: ص 295.

Cho J, Choi YJ, Suh M, Sohn J, Kim H, Cho SK, Ha KH, Kim C, Shin DC. Air pollution as a risk factor for depressive episode in patients with cardiovascular disease, diabetes mellitus, or asthma. Journal of Affective Disorders. 2014; 157: 45-51.

Lim YH, Kim H, Kim JH, Bae S, Park HY, Hong YC. Air pollution and symptoms of depression in elderly adults. Environmental Health Perspectives. 2012; 120(7): 1023-1028.

كاویانی، حسین. كرم قدیری، نرگس. ابراهیم خانی، نرگس. تغییرپذیری خلق در شرایط آب و هوایی و فصل‌های مختلف سال در جمعیت بهنجار. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). (1384 ش.)، دوره دوم، شماره یازدهم، صص 203-194.

جرجانى، اسماعیل بن حسن. ذخیره خوارزمشاهى. ده جلدی، چاپ اول، قم: مؤسسه احیای طب طبیعى، (1391 ش.)، ص 677.

Thayer RE. The origin of everyday moods: Managing energy, tension, and stress. New York: Oxford University Press; 1997. 67-68.

ناصری، محسن. جعفری، فرهاد. علیزاده، مهدی. اصول حفظ سلامتی و بهداشت در طب سنتی ایران. طب سنتی اسلام و ایران. (1389 ش.)، سال اول، شماره اول، صص 44-39.

ناصری، محسن. حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران. چاپ پنجم، تهران: انتشارات طب سنتی ایران، (1393 ش.)، ص 132.

زکریای رازی، محمد. المنصوری فی الطب. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، (1387 ش.)، ص 437.

عقیلی خراسانی شیرازی، محمدحسین. مخزن الادویه. تهران: انتشارات سبز آرنگ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، (1391 ش.)، ص 72.

Jacka FN, Pasco JA, Mykletun A, Williams LJ, Hodge AM, O'Reilly SL, Nicholson GC, Kotowicz MA, Berk M. Association of Western and traditional diets with depression and anxiety in women. American Journal of Psychiatry. 2010, 167(3): 305-311.

Sánchez-Villegas A, Toledo E, de Irala J, Ruiz-Canela M, Pla-Vidal J, Martínez-González MA. Fast-food and commercial baked goods consumption and the risk of depression. Public Health Nutrition. 2012; 15(03): 424-432.

Sánchez-Villegas A, Delgado-Rodríguez M, Alonso A, Schlatter J, Lahortiga F, Majem LS, Martinez-Gonzales MA. Association of the Mediterranean dietary pattern with the incidence of depression: the Seguimiento Universidad de Navarra/University of Navarra follow-up (SUN) cohort. Archives of General Psychiatry. 2009; 66(10): 1090-1098.

Jacka FN, Kremer PJ, Leslie ER, Berk M, Patton GC, Toumbourou JW, Williams JW. Associations between diet quality and depressed mood in adolescents: results from the Australian Healthy Neighbourhoods Study. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 2010; 44(5): 435-442.

Jacka FN, Pasco JA, Mykletun A, Williams LJ, Hodge AM, O'Reilly SL, Nicholson Gc. Association of Western and traditional diets with depression and anxiety in women. American Journal of Psychiatry. 2010; 167(3): 305-311.

Kim TH, Choi Jy, Lee HH, Park Y. Associations Between Dietary Pattern and Depression in Korean Adolescent Girls. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2015; 6(28): 533-537.

Holick MF. Vitamin D status: measurement, interpretation, and clinicalapplication. Annals of Epidemiology. 2009; 19(2): 73-78.

Hoang MT, DeFina LF, Willis BL, Leonard DS, Weiner MF, Brown ES. Association between low serum 25-hydroxyvitamin D and depression in a large sample of healthy adults: the Cooper Center longitudinal study. Mayo Clinic Proceedings. 2011; 86(11): 1050-1055.

عقیلی علوی شیرازی، سیدمحمدحسین بن محمدهادى. خلاصةالحكمة. سه جلدی، جلد سوم، چاپ اول، قم: اسماعیلیان، (1386 ش.)، صص 478-474.

Sarris J, O’Neil A, Coulson CE, Schweitzer I, Berk M. Lifestyle medicine for depression. BMC Psychiatry. 2014; 14(1): 107-120.

Lopresti AL, Hood SD, Drummond PD. A review of lifestyle factors that contribute to important pathways associated with major depression: diet, sleep and exercise. Journal of Affective Disorders. 2013; 148(1): 12-27.

Perraton LG, Kumar S, Machotka Z. Exercise parameters in the treatment ofclinical depression: a systematic review of randomized controlled trials. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2010; 16(3): 597-604.

Stanton R, Reaburn P. Exercise and the treatment of depression: a review of the exercise program variables. Journal of Science and Medicine in Sport. 2014; 17(2): 177-182.

Mota-Pereira J, Silverio J, Carvalho S, Ribeiro JC, Fonte D, Ramos J. Moderate exercise improves depression parameters in treatment-resistant patients with major depressive disorder. Journal of Psychiatric Research. 2011; 45(8): 1005-1011.

مکبری‌نژاد، روشنک. ظفرقندی، نفسیه. مروری بر علل و اسباب آمنوره (احتباس طمث) در طب سنتی ایران. مجله طب سنتی اسلام و ایران. (1391 ش.)، سال سوم، شماره اول، صص 33-19.

Fava GA, Trombini G, Grandi S, Bernardi M, Evangelisti LP, Santarsiero G, Orlandi C. Depression and anxiety associated with secondary amenorrhea. Psychosomatics. 1984; 25(12): 905-908.

Dundon CM, Rellini AH, Tonani S, Santamaria V, Nappi R. Mood disorders and sexual functioning in women with functional hypothalamic amenorrhea. Fertility and Sterility. 2010; 94(6): 2239-2243.

Alexiou VG, Mourtzoukou E, Falagas ME. Epidemiology of constipation in Europe and Oceania: a systematic review. BMC Gastroenterology. 2008; 8(1): 5-12.

مظفرپور، سیدعلی. مجاهدی، مرتضی. تبیین مفهوم یبوست و مقایسه علل مختلف آن در طب سنتی ایرانی و طب جدید. طب سنتی اسلام و ایران. (1391 ش.)، سال سوم، شماره دوم، صص 173-162.

Johnston JM, Kurtz CB, Drossman DA, Lembo AJ, Jeglinski BI, MacDougall JE, Antonelli SM, Currie MG. Pilot study on the effect of linaclotide in patients with chronic constipation. The American Journal of Gastroenterology. 2009; 104(1): 125-132.

Mason HJ, Serrano-Ikkos E, Kamm MA. Psychological state and quality of life in patients having behavioral treatment (biofeedback) for intractable constipation. The American Journal of Gastroenterology. 2002; 97(12): 3154-3159.

Woodward S, Norton C, Barriball KL. A pilot study of the effectiveness of reflexology in treating idiopathic constipation in women. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2010; 16(1): 41-46.

ابن نفیس قرشی، علاءالدین علیابن ابی الحزم. الموجز فی الطب. قاهره: انتشارات وزارت الاوقاف، (1986 م.)، ص 64.

Alahveriani K, Rajaie H, Shakeri Z, Lohrasbi A. Studying the relationship between sexual disorder and marriage satisfaction in those suffering from depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010; 5: 1672-1675.

Perelman MA. Erectile dysfunction and depression: screening and treatment. Urologic Clinics of North America. 2011; 38(2): 125-139.

اهوازی، علی ابن عباس. كامل الصناعه الطبیه. دو جلدی، جلد اول، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، (1387 ش.)، صص 479-478.

ارزانی، محمداکبر. مفرح القلوب. شرح قانونچه درچغمینی، سه جلدی، جلد دوم، تهران: نشر المعی، (1391 ش.)، ص 396.

Lovato N, Gradisar M. A meta-analysis and model of the relationship between sleep and depression in adolescents: recommendations for future research and clinical practice. Sleep Medicine Reviews. 2014; 18(6): 521-529.

Matricciani L, Olds T, Petkov J. In search of lost sleep: secular trends in the sleep time of school-aged children and adolescents. Sleep Medicine Reviews. 2012; 16(3): 203-211.

Chelminski I, Ferraro FR, Petros TV, Plaud JJ. An analysis of the "eveningness-morningness" dimension in "depressive" college students. Journal of Affective Disorders. 1999; 52(1): 19-29.

Gau SSF, Soong WT, Merikangas KR. Correlates of sleep-wake patterns among children and young adolescents in Taiwan. Sleep: Journal of Sleep and Sleep Disorders Research. 2004; 27(3): 512-519.

Tochigi M, Usami S, Matamura M, Kitagawa Y, Fukushima M, Yonehara H, Togo F, Nishida A, Sasaki T. Annual longitudinal survey at up to five time points reveals reciprocal effects of bedtime delay and depression/anxiety in adolescents. Sleep Medicine. 2015; 17: 81-86.

ناصرالحکما، میرزاعلی‌خان. حفظ صحت. چاپ دوم، تهران: انتشارات طب سنتی ایران، (1390 ش.)، ص 142.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v9i30.17416

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.