دوره 5, شماره 17 (1392)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 17، زمستان 1392

ISSUE XML

فهرست مطالب

فصلنامه علمی-پژوهشی فقه پزشکی- سال پنجم-شماره 17، زمستان 1392 PDF XML
  1-6
بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی از احکام شرعی و قانونی مرتبط با حرفه مامايي در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1392 PDF XML
نسرین عظیمی, میترا تدین نجف آبادی, مریم بخشنده باورساد, مهرزاد کیانی 71-89
وظیفه پزشک در صورت مخالفت بیمار با درمان PDF XML
عادل ساریخانی, اسماعیل آقابابایی بنی 11-36
اجرت کادر پزشكی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی PDF XML
طاهر علیمحمدی, عبدالجبار زرگوش نسب 37-96
بررسی فقهی حقوقی نفقه‌ی حمل ناشی از جانشینی در بارداری PDF XML
عباس یداللهی باغلویی 91-108
مفهوم فقهی بکارت PDF XML
رضا احسانپور, مدیحه هاشم پور 109-132
راه‌های اثبات عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن PDF XML
صدیقه حاتمی, حسین داورزنی 133-161
گونه شناسی تعهد و مسؤولیت پزشک در جراحی زیبایی و ترمیمی PDF XML
محمدصادق طباطبایی, قادر شنیور 163-190
Abstract PDF XML
Abstract Abstract 191-198