پیرو ابلاغیه معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)، با هدف فراهم سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات، از ابتدای سال 1397 ، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID  برای تمامی نویسندگان مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردید.

لذا نویسندگان محترم به هنگام ثبت نام در سامانه بایستی شناسه ORCID خود را به صورتURL  کامل مانند نمونه:  (http://orcid.org/0000-0002-1825-0097)  درمحل مورد نظر و فایل مقاله درج کنند.

مقتضی است نویسندگان محترمی که مقالات آن ها در شماره های بهار و تابستان 1397 به چاپ رسیده است، نسبت به ارسال شناسه ORCID خود به آدرس ایمیل مجله sp.ip.rc@sbmu.ac.ir اقدام فرمایند.