بدینوسیله به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که از تاریخ 1394/6/1 استفاده ازحداقل 3 مقاله مرتبط منتشر شده در شماره های قبلی این نشریه در لیست رفرانس های مقاله ارسالی ضروری است.