نویسندگان محترم

خواهشمند است درراستای ارتقای شاخص وبومتریکس، ازمتن زیر در بخش تقدیر و تشکر (Acknowledgment) مقالات برگرفته از برنامه های ثبت بیماری، استفاده شود.

مقاله ای که صرفا از داده های رجیستری استفاده کرده است:

این مقاله برگرفته از پروژه ثبت بیماری با عنوان "......." و کد اخلاق شماره....... می باشد که در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب و مورد حمایت قرار گرفته است.

http://dregistry.sbmu.ac.ir

This article is taken from disease registry, titled”…….” And code number …. From ethic committee, that was supported by deputy of research and technology in Shahid Beheshty University of Medical sciences.

http://dregistry.sbmu.ac.ir

         

مقاله ای که از داده­ های رجیستری و طرح تحقیقاتی که بر روی قسمتی از داده های رجیستری انجام شده،  استفاده کرده است:

این مقاله برگرفته از پروژه ثبت بیماری با عنوان "......." و طرح تحقیقاتی با کد اخلاق شماره....... می باشد که در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب و مورد حمایت قرار گرفته است.

http://dregistry.sbmu.ac.ir

This article is taken from disease registry, titled”…….” And project with code number …. From ethic committee, that was supported by deputy of research and technology in Shahid Beheshty University of Medical sciences.

 http://dregistry.sbmu.ac.ir