از آنجایی که آدرس پست الکترونیکی غیر دانشگاهی بر اعتبار مقاله تاثیر گذار می باشد، لذا از نویسندگان مسئول محترم خواهشمند است بر ضرورت استفاده از آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی توجه بیش از پیش مبذول داشته و از ارایه آدرس پست الکترونیکی غیر دانشگاهی خودداری نمایند.