کاریران محترم

صفحه اجتماعی مجله ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام با آدرس  Journals.spip@ افتتاح شد.

لطفا ضمن بازدید و دنبال کردن صفحه، ما را به همکاران پژوهشگر و دانشجویان معرفی کنید.