نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین

مجید نیمروزی, مریم بمانی, منیژه زارع, سمانه زازرانی, نجمه سلطان‌آبادی, مریم فتحی, مرضیه فیروز پور

چکیده


1077

حرارت در علم نوین کیفیتی است که باعث افزایش حرکت مولکول‌ها می‏شود. بقای انسان وابسته به نگهداری حرارت درونی تا حدی است که افعال بدنی در آن به‌درستی انجام گیرد. از دیدگاه طب سنتی، حرارت دو نوع است: غریزی و اُسطُقُسی. حرارت غریزی، حرارت ذاتی است که گرمی آن سوزندگی، تعفین و فساد ندارد. در طب سنتی، طبیب برای تعیین گرمی و سردی مَلمَس بیمار از دست خود استفاده می‌کند، اما ملمس بیمار برای تعیین حرارت غریزی بیمار کافی نیست. علاوه بر ملمس، افعال اندام‌های رئیسه یعنی قلب، مغز و کبد نیز باید بررسی شوند. حفظ حرارت غریزی و رطوبت، نقش حیاتی در تندرستی و طول عمر دارد. هوا، غذا و نوشیدنی، خواب و بیداری، حرکت و سکون، احتباس و استفراغ و درنهایت، اعراض نفسانی یا حالات روحی شش اصل اساسی حفظ حرارت غریزی هستند. تغییر کیفیات مانند حرارت منجر به ایجاد سوء‏مزاج در اندام‌ها و بیماری می‏شود. باوجود تفاوت میان تعاریف و اصطلاحات دو دیدگاه سنتی و نوین درباره حرارت، در هر دو مکتب به اهمیت حفظ حرارت درونی بدن و نقش آن در سوخت‌وساز و سلامت اذعان شده است. این تحقیق بر آن است زمینه‌ای برای توجه بیشتر پژوهشگران به مفاهیم پایه‌ای طب سنتی فراهم آورد.


موضوع


حرارت؛ غریزی؛ طب سنتی

تمام متن:

PDF (English)

6402

مراجع


Charkoudian N. Skin blood flow in adult human thermoregulation: how it works, when it does not, and why. Mayo Clinic proceedings Mayo Clinic. 2003;78(5):603-12

Moran DS, Mendal L. Core temperature measurement. Sports Medicine. 2002; 32 (14):879-85.

Sprague JE, Yang X, Sommers J, Gilman TL, Mills EM. Roles of norepinephrine, free Fatty acids, thyroid status, and skeletal muscle uncoupling protein 3 expression in sympathomimetic-induced thermogenesis. J Pharmacol Exp Ther. 2007; 320 (1):274-80.

Ibn-abbas A. Kamel-Al-sana-ah-Al-Tebbiah. Vol.1. 1st ed. Tehran: Jalaleddin Press; 1387 H.S. p. 44.

Ibn Sina H. Shafa's Pysychology. Translated by: Danaseresht A. Tehran: Almeai 1386 H.S. p. 79-81.

AghiliKhorasanishirazi MH. [Kholassat Al-Hekmah (The Principals of Traditional Iranian Medicine)]. In: Nazem E, editor. 1st ed. Qom: Esmaeilian; 1385 H.S. pp. 94, 114, 390-93.

Heravi M. r. Tehran: Jalal-ed-din; 1387 H.S. p. 134.

IbnSina H: [al-Qanunfi'l-tibb (The Law of Medicine) (in Arabic)]. Edited by Qashsh E, Zaiur A. Beirut: Ezoddin; 1987:174.

Hauton D, Coney AM, Egginton S. Both substrate availability and utilisation contribute to the defence of core temperature in response to acute cold. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2009;154(4):514-22.

Jiang Q, Cross AS, Singh IS, Chen TT, Viscardi RM, Hasday JD. Febrile core temperature is essential for optimal host defense in bacterial peritonitis. Infect Immun. 2000;68(3):1265-70.

Shinozaki K, Oda S, Sadahiro T, Nakamura M, Hirayama Y, Watanabe E, et al. Duration of well-controlled core temperature correlates with neurological outcome in patients with post-cardiac arrest syndrome. The American journal of emergency medicine. 2012;30(9):1838-44. Epub 2012/07/17.

Landsberg L, Young JB, Leonard WR, Linsenmeier RA, Turek FW. Is obesity associated with lower body temperatures? Core temperature: a forgotten variable in energy balance. Metabolism: clinical and experimental. 2009;58(6):871-6. Epub 2009/04/21.

Soare A, Cangemi R, Omodei D, Holloszy JO, Fontana L. Long-term calorie restriction, but not endurance exercise, lowers core body temperature in humans. Aging (Albany NY). 2011;3(4):374.

González-Alonso J, Teller C, Andersen SL, Jensen FB, Hyldig T, Nielsen B. Influence of body temperature on the development of fatigue during prolonged exercise in the heat. Journal of Applied Physiology. 1999;86(3):1032-9.

Rossi S, Zanier ER, Mauri I, Columbo A, Stocchetti N. Brain temperature, body core temperature, and intracranial pressure in acute cerebral damage. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2001;71(4):448-54.

Mowery NT, Morris JA, Jr., Jenkins JM, Ozdas A, Norris PR. Core temperature variation is associated with heart rate variability independent of cardiac index: a study of 278 trauma patients. J Crit Care. 2011;26(5):534 e9- e17. Epub 2011/03/08.

Prasad H. Relevance of core body temperatures in post-stroke depression sufferers. Medical hypotheses. 2009;72(2):226-7.

Eltit JM, Bannister RA, Moua O, Altamirano F, Hopkins PM, Pessah IN, et al. Malignant hyperthermia susceptibility arising from altered resting coupling between the skeletal muscle L-type Ca2+ channel and the type 1 ryanodine receptor. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012;109(20):7923-8.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i19.7546

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.