نظام‌های ناتورالیستی سلامت و بیماری از دوران باستان تا قبل از پیدایش پزشکی مدرن

حسین نوری, دیبا نیک آئین, عاطفه نقدلو

چکیده


182

در این مقاله با مروری جامعه شناختی بر تاریخ پزشکی دوران باستان به رویکردها و مدل‌های جامعه شناسی سلامت و بیماری پیش از ظهور پزشکی مدرن پرداخته شده است و بر ویژگی‌های سه نظام عمدة پزشکی باستان یعنی نظام پزشکی یونان باستان (آسیب شناسی هومورال)، نظام پزشکی چین باستان (طب سوزنی) و نظام پزشکی آیورودیک هند باستان (آیورودا) تأکید گردیده است. توجه اساسی این نظام‌ها، بر خلاف نظام‌های شخص نگر، بر عوامل و پدیده‌های متافیزیکی معطوف بوده است. اصلی ترین ویژگی مشترک این نظام‌ها تبیین بیماری بر اساس عدم توازن میان عناصر اصلی بدن بوده است که این عدم توازن، از درون یا بیرون و ناشی از نیروهای طبیعی تلقی می‌شده است. بر این پایه، بیماری به صورتی غیرشخصی تبیین می‌شد و مفهوم «توازن» اساس اتیولوژی بیماری بوده است.


موضوع


آسیب شناسی هومورال؛ آیورودا؛ توازن؛ طب سوزنی؛ نظام‌های ناتورالیستی

تمام متن:

PDF (English)

192

مراجع


پویان، ناصر. (1388). از افسانه تا حقیقت؛ اسقلبیوس، بقراط و جالینوس، تهران، مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا، انتشارات حقوقی.

تاج بخش، حسن. (1372). تاریخ دامپزشکی و پزشکی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول.

دورانت، ویل. (1370). تاریخ تمدن (یونان باستان)، ترجمة امیر حسین آریان پور، فتح الله مجتبایی و هوشنگ پیرنظر، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، جلد سوم.

فنتزمر، گرهارد. (1366). پنج هزار سال پزشکی، ترجمة سیاوش آگاه، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

مسعودنیا، ابراهیم. (1389). جامعه شناسی پزشکی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

Brooks, J. (2002). Ayurveda. In Handbook of complementary and alternative therapies in mental health, Academic Press, Inc.

Howe, G. M. (1963). National atlas of disease mortality in the United Kingdom, London, Nelson.

Jones, K., Moon, G. (1992). Health, disease and society, An introduction to medical geography. London, Rutledge and Kegan Paul Ltd.

Luigendijk, DH. (2007). Kalarippayat: The structure and essence of Indian martial art, Stichting Oprat, Netherlands.

Morgan, M., Calnan, M., Manning, N. (1985). Sociological approaches to health and medicine, London, Croom Helm.

Wong, M. (1987). Huang Di Nei Jing Ling Shu, Paris: Editions Masson.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v4i11.4271

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.