در دیرینه‌شناسی ادراک پزشکی

عباس خورشیدنام

چکیده


313

میشل فوکو که به دلیل رویکرد بدیع و انتقادی­اش تأثیرات قابل توجهی در جامعه­شناسی، تاریخ، فلسفه و فلسفه سیاسی از خود به جا گذاشته است تحت تأثیر اندیشه نیچه و متفکرانی چون جرج کانگلیم و گاستون باشلار نگاه ویژه­ای به تاریخ دارد که با رویکرد رایج به تاریخ تفاوت­های بنیادین دارد. اندیشه فوکو و آثار او را به دو دوره دیرینه­شناسی و تبارشناسی تقسیم کرده­اند. علیرغم تفاوت­هایی که این دو دوره در آثار و افکار فوکو دارند، مفروضات بنیادین تفکر فوکو در این دو دوره یکسان باقی می­مانند. یکی از مهم­ترین آثاری که فوکو در دوران دیرینه­شناسی به رشته تحریر درآورده است کتابی با نام تولد درمانگاه است. تولد درمانگاه امکان بازنویسی تاریخ پزشکی و رابطه بیمار و پزشک را فراهم می­کند. فوکو در این کتاب عملکرد دانش پزشکی در دوره­های مختلف را تشریح می­کند و نادرستی رویکرد خطی به تاریخ و رویکرد انباشتی به علم را نشان می­دهد. این مقاله پس از معرفی روش دیرینه­شناسی به ایده­های اصلی کتاب تولد درمانگاه می­پردازد.


موضوع


ادراک پزشکی؛ تولد درمانگاه؛ دیرینه شناسی؛ سوژه؛ میشل فوکو

تمام متن:

PDF (English)

695

مراجع


پین، مایکل. (1379). بارت، فوکو و آلتوسر، ترجمه پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز.

دریفوس، هیوبرت.، رابینو، پل. (1376). میشل فوکو: فراسوی ساخت گرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

ساراپ، مادن. (1382). راهنمای مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم، ترجمه عبدالرضا تاجیک، تهران: نشر نی.

فوکو، میشل. (1378). نظم گفتار، ترجمه باقر پرهام، تهران، آگه.

متیوز، اریک. (1391). فلسفه فرانسه در قرن بیستم، ترجمه محسن حکیمی، تهران، ققنوس.

میلز، سارا. (1382). گفتمان، ترجمه فتاح محمدی، تهران، هزاره سوم.

Best, Steven. (2005). the Politics of historical vision, Marx, Foucault, Habermas, The Guilford Press.

Downing, Lisa. (2008). The Cambridge introduction to Michel Foucault, Cambridge.

Eliot, Anthony., Turner, Bryan S. (2001). Profiles in contemporary social theory, Sage Publication.

Farrel, Clare O. (2005). Michel Foucault, Sage Publication.

Foucault, Michel. (2003). The birth of clinic, London: Routledge.

Munslow, Alun. (2001). Deconstructing history, Routledge.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v4i11.4269

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.