بررسی سبک باروری و عوامل تعیین‌کننده آن در ایران و کشورهای اسلامی: یک مطالعه مروری

فهیمه قطبی‌زاده وحدانی, مامک شریعت, یاسمین محمدزاده, زینب کاویانی, مجید خلیلی, لیلا صاحبی

چکیده


103

زمینه و هدف: سبک باروری، یکی از پراهمیت‌ترین عوامل در روند رشد جمعیت محسوب می‌گردد. مرور عوامل مرتبط بر سبک باروری بسیار پیچیده بوده و درهم‌تنیدگی عوامل به گونه‌ای است که گاهی امکان مرزبندی مشخص بین آن‌ها وجود ندارد. در مطالعه حاضر مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سبک باروری از جمله، عوامل اقتصادی ـ اجتماعی، اعتقادات دینی، سیاست‌‌های دولتی و عوامل فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مروری یک جستجوی گسترده در پایگاه داده‌های DARE، Google Scholar، PubMed، Psyc INFO، Thomson Reuters (SID)، Cochrane و کتابخانه پزشکی (MedLib) برای یافتن مطالعات مرتبط و واجد شرایط (1990 تا 2016 م.) انجام شد.

یافته‌ها: در مطالعه حاضر، 14 مقاله با دارابودن معیار‌های لازم وارد مطالعه مروری شدند. به طور کلی در مطالعات انجام‌شده، اعتقادات مذهبی نقش مثبت و تعیین‌کننده‌ای در سبک باروری داشتند. سن ازدواج و سن مادر نیز از عوامل تأثیرگذار بر سبک باروری بود. وضعیت اقتصادی پایین، سطح سواد بالا و فعالیت‌های فرهنگی نیز جزء عواملی بودند که ارتباط منفی با فرزندآوری داشتند.

نتیجه‌گیری: برای رسیدن به مناسب‌ترین آهنگ رشد جمعیت و داشتن یک جامعه پویا و متعادل، رشد جمعیت و رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی باید به موازات هم پیش روند و در طول زمان باید بین آن‌ها هماهنگی وجود داشته باشد.


کلید واژه‌ها


سبک باروری؛ عوامل اقتصادی ـ اجتماعی؛ عوامل فرهنگی؛ عوامل دموگرافیکی؛ باروری اسلامی

تمام متن:

PDF

42

مراجع


Hatam H. The survey of Socio-Economic and Family Demography. 2nd ed. Hamedan: Bou Ali University; 2004. p.351. [Persian]

Statistics Center of Iran. Tehran: No Name; 2017. Available at: http://www.amar.org.ir. The view date Oct 14, 2017.

Jokaar M. Modernity, lifestyle change and population decline in Iran. Women's and Family Islamic Research book 2014; 2(2): 39-69. [Persian]

Hatam H. Investigating the socioeconomic and demographic factors affecting the fertility of women aged 15-49 [Thesis for Ph.D]. Social Sciences. Hamedan: Bou Ali University; 2004. [Persian]

Holy Quran, Surah Shura, Verse 11.

Holy Quran, Surah Baqara, Verse 223.

Holy Quran, Surah Baqara, Verse 187.

Holy Quran, Surah Noah, Verse 12.

Holy Quran, Sura al-Isra, Verse 6.

Holy Quran, Surah al-Kahf, Verse 46.

Holy Quran, Surah al-Isra, Verse 31.

Holy Quran, Surah Anam, Verse 101.

Holy Quran, Surah Baqara, Verse 233.

Holy Quran, Surah al-Ahqāf, Verse 15

Holy Quran, Surah Nahl, Verse 72.

Holy Quran, Surah Al-i-Imran, Verse 38.

Kalantari S, Abbas Zadeh M, Mozaffari Farooq A, Rocky Bonab N. Sociological study of tendency to childbearing and some related factors (Case study: married youth of Tabriz city). Journal of Humanities Research, University of Isfahan 2011, 21(1): 83-104. [Persian]

Rad F, Savabi H. A survey on fertility tendency and its related factors - Case study of married 15-50 year old women living in Tabriz city. Woman and Family Studies 2011; 2(5): 23-42. [Persian]

Khalajabadi Farahani F. Low Reproductive Reasoning in Iranian Women. Tehran: Special Report of the Population of Iran; 2011. p.37. [Persian]

The Office of Demographic Information and statistics. 2011. Available at: http://www.sabteahval.ir.

Mirzaei M. Socio-economic and demographic factors affecting the fertility of women aged 30-39 years old employed by Mellat Bank Branches in Tehran 2011. (Thesis for Master's Degree). Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University; 2011. [Persian]

Mirmohammad Sadeghi SJ, Tavakoli A, Vahed Saied F. Socio-economic and demographic factors affecting fertility in rural areas of najaf abad. Women in Development and Politics (Women's Research) 2010; 8(28): 143-159. [Persian]

Shiri T, Bidaran S. Demographic economic factors affecting the fertility of women aged 15-49 working in education region 22 of Tehran. Social Science Research 2009; 3(3): 59-77. [Persian]

Entesari A. Media and its impact on Islamic lifestyle. Magazine Women's Note 2014; 5(269): 23-24. Available at: http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View. [Persian]

Behnam J. The translation of Pouyan Mohammad Jafar for family changes. 3rd ed. Family dynamics in various cultural spheres. Tehran: Mahi Publication; 2013. [Persian]

Afshari Z. Effect of macroeconomic instability on the fertility rate of women in Iran. Journal of Economic and Regional Development 2015; 22(10): 1-15. [Persian]

Aywazi GH. TV Lifestyle and Cultural Consumption. Journal of Women and Family, Cultural-Defense Quarterly 2009; 5(16): 143-167. [Persian]

Mobasheri M, Alidousti M, Heidari S. Determining the most important factors influencing the reproductive pattern of single-child and single-parent families in Shahrekord city in 2013. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2014; 21(6): 63-70. [Persian]

Organization for Civil Registratin of Iran. Population and Migration Information and Statistics Office. Study of Iran's population indices and its comparison with neighboring countries with emphasis on ranking of each index among neighboring countries and world. Tehran; 2011. Available at: https://www.sabteahval.ir/upload/modules/contents/asset99/nashriye.pdf.

Jones. GW. A demographic perspective on the Muslim world. Journal of Population Research 2006; 23(2): 243-265.

Hosseini H, haghshenas NM. Dynamics of Development and Fertility Convergence in Muslim. International Union for the Scientific Study of Population. International Population Conference Marrakech. 2009, Accessed in International Union for the Scientific Study of Population. International Population Conference Marrakech; 2009.

Iyer S. Religion and the Economics of Fertility in South India (2000). Thesis for Ph.D. United Kingdom: Economics University of Cambridge; 2000.

Afsharkhan J, Sadegi R. Interaction of the population and the social system. Journal of Iranian Society of Demography 2006; 2(1): 195-215. [Persian]

Nekoo Lal Tak M, Tansaz M, Bioos S. A Comparative Study of Contraceptive Methods in Traditional Medicine in Iran and Modern Medicine. Journal of Medical History 2011; 3(9): 55-77. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v9i31.18311

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.