دوره 6, شماره 19-18 (1393)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 6، شماره 19-18، بهار و تابستان 1393

ISSUE XML

فهرست مطالب

تداخل دیات در جنایت منجر به زندگی نباتی PDF XML
اسماعیل آقابابائی بنی 11-38
از کار افتادگی اعضای بدن انسان (فلج عضوی) و تعیین دیه آن در فقه و حقوق موضوعه PDF XML
ابوالفضل عليشاهي قلعه‌جوقي, فاطمه اکبريان چنارستان عليا 39-65
بررسی ضابطه‌ی دوم قتل عمدی در پرتو موازین پزشکی PDF XML
مهرزاد کیانی, آریا حجازی, عبدالرحیم مهبودی 67-96
امکان‌سنجی ارث اعضای بدن میّت PDF XML
محمّدحسن صادقی مقدم, مجتبی شفیع‌زاده خولنجانی, محمّد صادقی 97-119
ختنه‌ی زنان از دیدگاه مذاهب فقهی PDF XML
مصطفی ذوالفقار طلب, محمد جمالی 121-141
رهیافت قلب سلیم در مفهوم شناسی سلامت معنوی PDF XML
مینو اسدزندی 143-174
ارزیابی وضعیت سبک مقابله‌ای مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با هوش معنوی PDF XML
ولی الله خوش طینت 175-195