دوره 9, شماره 33-32 (1396)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 9، شماره 33-32، پاییز و زمستان 1396

ISSUE XML

فهرست مطالب

تأملی در چیستی حارصه و دامیه PDF XML
امیر وطنی, محمدجعفر صادق‌پور 7-22
مشروعیت حفظ باروری با استفاده از روش انجماد گامت PDF XML
نازلی محمودیان, سیدمحمدرضا آیتی, محمود عباسی 23-39
ارزیابی فقهی انجام تحقیقات پزشکی بر روی انسان و حیوان PDF XML
میثم خزائی 41-54
مفهوم‌شناسی «مادر» در باروری به روش مادر جانشین PDF XML
سعید نظری توکلی, میثم احمدی 55-69
امکان‌سنجی فقهی تولید فرآورده حلال از اجزای حرام بررسی موردی: خون PDF XML
سیدمصطفی اختراعی طوسی, حسین ناصری مقدم 71-86
رابطه جنسی نامتعارف شوهر با زوجه از منظر فقه، حقوق و رویه قضایی PDF XML
سیدعلیرضا میرکمالی, محمدمهدی حسنی, کورش دلپسند, سحر رجبی‌فرد 87-101
واکاوی حکم پیوند عضو قصاص‌شده به خودِ «جانی» (نقد ماده 446 ق.م.ا) PDF XML
حمید مسجدسرائی, اعظم نظری 103-115
حکم فقهی نزدیک‌کردن سجده‌گاه به پیشانی در نماز معلولین PDF XML
محمدمهدی محب‌الرحمان, سیف‌الله صرامی 117-128