رابطه جنسی نامتعارف شوهر با زوجه از منظر فقه، حقوق و رویه قضایی