تاثيرآموزش بر آگاهی و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در زمینه تریاژ بیماران

Mohammad Kalantarimeibidi, Alireza Yadollahi, Samira Esfandiari
611

دیده شده


چکیده

مقدمه: بخش اورژانس به عنوان یکی از مهمترین بخش های هر بیمارستانی با انبوه بیماران مراجعه کننده رو به رو است. ارائه خدمات موثر در زمان مناسب در این بخش در سایه عملکرد کارا و موثر پرسنل آن امکان پذیر خواهد بود. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا تاثیر آموزش را بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در زمینه تریاژ بررسی کنیم. روش کار: در این مطالعه توصیفی، میزان آگاهی و عملکرد 50 پرستار در زمینه تریاژ قبل و شش هفته بعد از برگزاری کارگاه آموزشی نه ساعته پیرامون تریاژ به سیستم شاخص میزان اورژانسی بودن (Emergency Severity Index) ارزیابی شد. افرادی که دارای حداقل شش ماه سابقه كار در بخش اورژانس بودند و طی شش ماه قبل از آغاز پژوهش هم درهیچ کارگاهی مربوط به تریاژ شرکت نکرده بودند وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق تنظیم سه پرسشنامه جداگانه شامل: اطلاعات دموگرافیک، ارزیابی و ارزیابی عملکرد انجام شد. خصوصیات دموگرافیک مورد ارزیابی شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، سابقه کار، مدرک تحصیلی، نوع استخدام، شیفت کاری و متوسط تعداد شیفت کاری در هفته بود. به منظور ارزیابی و عملکرد دو پرسشنامه مجزا که پایایی و روایی آنها مورد آزمون و تایید قرار گرفته بود، مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و تست های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی دار کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. يافته ها: میانگین نمره پرستاران از 1/2±5/7 به 6/1±14 افزایش یافت  .(p =0.001, r=0.049) در حیطه عملکرد نیز میانگین نمرات افراد شرکت کننده از 9/9±8/31 به 1/8±7/69 رسید (p =0.001, r= 0.87).  بین ویژگیهای فردی پرستاران و نمره آنها شش هفته پس از آموزش هیچ ارتباط معناداری یافت نشد (p > 0.05). درحالیکه بین سابقه کار پرستاری (p = 0.038)، کار در بخش اورژانس (p = 0.001)، نوع استخدام (p=0.019) و میانگین نمرات عملکرد در فاصله زمانی شش هفته پس از آموزش رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین نوع مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و جنسیت افراد شرکت کننده و میانگین نمرات آگاهی و عملکرد در فاصله زمانی شش هفته بعد از اتمام کارگاه آموزشی ارتباط معناداری به دست نیامد. نتيجه گيری: بنظر می رسد که آموزش تاثیر مثبتی بر افزایش میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه تریاژ بیماران به روش ESI داشته باشد. بنابراین گسترش دوره های آموزش تئوری و عملی تریاژ برای پرستاران شاغل در بخش اورژانس، جهت ارتقاء آگاهی و به تبع آن کیفیت ارائه خدمات، ضروری به نظر می رسد.


کلید واژه‌ها

پژوهش در آموزش پرستاری؛ نگرش، عملکرد؛ تریاژ؛ طب اورژانس

مراجع

Omidvari S, Shahidzadeh A, Montazeri A, et al. Patient satisfaction with emergency departments. Payesh. 2008;7(2):141-52 [Persion].

Shahrami A, Rahmati F, Kariman H, et al. Utilization of Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Method in Increasing the Revenue of Emergency Department; a Prospective Cohort Study. Emergency. 2013;1(1): 1-6.

Soleimanpour H, Gholipouri C, Salarilak S, et al. Emergency department patient satisfaction survey in Imam Reza Hospital, Tabriz, Iran. Int J Emerg Med. 2011;4(1):2.

Hashemi B, Baratloo A, Rahmati F, et al. Emergency Department Performance Indexes Before and After Establishment of Emergency Medicine. Emergency. 2013;1(1): 20-3.

Esmailian M, Zamani M, Azadi F, Ghasemi F. Inter-Rater Agreement of Emergency Nurses and Physicians in Emergency Severity Index (ESI) Triage. Emergency. 2014;2(4):158-61.

Kariman H, Joorabian J, Shahrami A, Alimohammadi H, Noori Z, Safari S. Accuracy of emergency severity index of triage in Imam Hossein hospital - Tehran, Iran (2011). Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2013;15(1):115-9 [persian].

Dalwai MK, Twomey M, Maikere J, et al. Reliability and accuracy of the South African Triage Scale when used by nurses in the emergency department of Timergara Hospital, Pakistan. South African Medical Journal. 2014;104(5):372-5.

Marconi GP, Chang T, Pham PK, Grajower DN, Nager AL. Traditional nurse triage vs physician telepresence in a pediatric ED. The American journal of emergency medicine. 2014;32(4):325-9.

Gerdtz MF, Bucknall TK. Triage nurses’ clinical decision making. An observational study of urgency assessment. Journal of Advanced Nursing. 2001;35(4):550-61.

Haghdoust Z, Safavi M, Yahyavi H. Effect of Triage Education on knowledge, attitude and practice of nurses in Poursina Educational and Therapeutic Emergency center in Rasht. The Journal Of Nursing And Midwifery Faculties Guilan Medical University. 2010:14-21 [persian].

Taheri N, Kohan S, Haghdoost A, Foroogh AG. Assessment of knowledge and activity of nurses in triage field in hospitals of Kerman University of Medical Sciences, 2005. [Persian]: Kerman University of Medical Sciences

AH M, M R. A Survey on Knowledge Level of the Nurses about Hospital Triage. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2011;3(1):167-74.

Lugt‐Lustig KH, Vanobbergen JN, Putten GJ, Visschere LM, Schols JM, Baat C. Effect of oral healthcare education on knowledge, attitude and skills of care home nurses: a systematic literature review. Community dentistry and oral epidemiology. 2014;42(1):88-96.

Betz ME, Sullivan AF, Manton AP, et al. Knowledge, attitudes, and practices of emergency department providers in the care of suicidal patients. Depression and anxiety. 2013;30(10):1005-12.

Mousavi F, Tavabi A, Golestan B, et al. Knowledge, attitude and practice towards blood donation in Iranian population. Transfusion Medicine. 2011;21(5):308-17.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v1i1.7274

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر