مراحل ارسال و داوری مقالات در مجله طب اورژانس ایران رایگان بوده و در صورت پذیرش مقاله، لازم است تا هزینه انتشار توسط نویسندگان تامین گردد. این هزینه برای مقالات اصیل، مروری و گزارش کوتاه معادل 500 هزار تومان و برای سایر انواع مقالات 250 هزار تومان می باشد. هزینه مذکور پس از پذیرش مقاله دریافت می گردد. در صورتی که نویسندگان تمایل به رسیدگی به مقاله بصورت سریع را دارند می توانند درخواست خود را به ایمیل سرکار خانم سمیه سقایی دهکردی به آدرس ma.saghaei63@gmail.com ارسال فرمایند.