تاثيرآموزش بر آگاهی و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در زمینه تریاژ بیماران