سردبیر

پرفسور سیدمصطفی حسینی: استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

Email: mhossein110@yahoo.com

 مدیر مسئول و جانشین سردبیر

دکتر سعید صفری: استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: safari266@gmail.com

مدیر ویراستاران

دکتر محمود یوسفی فرد: استادیار گروه فیزیولوزی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Email: yousefifard20@gmail.com

 مدیر مجله

سمیه سقایی دهکردی

Email: ma.saghaei63@gmail.com

 تیم اجرایی

دکتر علیرضا براتلو: دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

Email: alirezabaratloo@yahoo.com

 دکتر محمدمهدی فروزانفر: دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: drfrouzanfar@yahoo.com

دکتر فرهاد رحمتی: استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: f.rahmari2000@yahoo.com

دکتر بهروز هاشمی: دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: behrooz.hashemi@gmail.com

هیات تحریریه

دکتر شهرام علمداری(دانشیار)، دکتر افشین امینی(دانشیار)، دکتر علی ارحمی(دانشیار)، دکتر مصطفی علوی مقدم(استاد)، دکتر علی بیداری(استاد)، دکتر حمید شکوهی(استاد)، دکتر محمدحسین فروزانفر(استاد)، دکتر ایرج نجفی(استاد)، دکتر حمیدرضا حاتم آبادی(استاد)، دکتر محمد جلیلی(استاد)

 تیم مشاوران

(دانشیار)دکتر مجید شجاعی(دانشیار)، دکتر مهرداد اسماعیلیان(دانشیار)، دکتر علی شهرامی(دانشیار)، دکتر حمید کریمان(دانشیار)، دکتر امین صابری نیا(استادیار)، دکتر علیرضا مجیدی