سردبیر

پرفسور سیدمصطفی حسینی: استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

Email: mhossein110@yahoo.com

 مدیر مسئول و جانشین سردبیر

دکتر سعید صفری: استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: safari266@gmail.com

مدیر ویراستاران

دکتر محمود یوسفی فرد: استادیار گروه فیزیولوزی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Email: yousefifard20@gmail.com

 مدیر مجله

سمیه سقایی دهکردی

Email: ma.saghaei63@gmail.com

 تیم اجرایی

دکتر علیرضا براتلو: دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

Email: alirezabaratloo@yahoo.com

 دکتر محمدمهدی فروزانفر: دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: drfrouzanfar@yahoo.com

دکتر فرهاد رحمتی: استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: f.rahmari2000@yahoo.com

دکتر بهروز هاشمی: دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: behrooz.hashemi@gmail.com

هیات تحریریه

دکتر شهرام علمداری، دکتر افشین امینی، دکتر علی ارحمی، دکتر مصطفی علوی مقدم، دکتر علی بیداری، دکتر حمید شکوهی، دکتر محمدحسین فروزانفر، دکتر ایرج نجفی، دکتر حمیدرضا حاتم آبادی، دکتر محمد جلیلی

 تیم مشاوران

دکتر مجید شجاعی، دکتر مهرداد اسماعیلیان، دکتر علی شهرامی، دکتر حمید کریمان، دکتر امین صابری نیا، دکتر علیرضا مجیدی