ایران، تهران، میدان تجریش، خیابان شهرداری، بیمارستان شهدای تجریش، بخش اورژانس، دفتر مجله طب اورژانس ایران. کد پستی: 1989934148
Emergency Department, Shohada Hospital, Shahrdari St., Tajrish Sq., Tehran, Iran. Postal code: 1989934148

تماس با سردبیر

سعید صفری (Saeed Safari)
مدیر مسئول و جانشین سردبیر
بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تماس با پشتیبانی

سمیه سقایی دهکردی (Somayeh Saghaei Dehkordi)