انسداد روده ناشی از بزوار، بررسی 19 مورد

مجید صمصامی, جواد زبرجدی باقرپور, محمد رضا نیک شعار, سهیل باقریان لمراسکی
12

دیده شده


چکیده

مقدمه: بزوار مواد هضم نشده ای هستند که به علل مختلف در دستگاه گوارش باقی مانده اند و باعث بروز علائم و عوارض متنوع می شوند. یکی از عوارض نادر بزوار انسداد روده است که در این مطالعه بررسی شده است. روش کار: این مطالعه بصورت بررسی موارد(case series) در بازه زمانی 2 ساله از سال 1395 الی 1397 کلیه بیمارانی که با تشخیص انسداد روده باریک در بیمارستان امام حسین (ع) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و پاتولوژی نهایی بزوار بوده است وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و آزمایشگاهی و یافته های حین عمل در این بیماران مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از تعداد 19 بیمار، 12 بیمار (63%) زن و 7 بیمار (37 %) مرد بودند. میانگین سنی بیماران2± 84/63 سال بود.15 بیمار در فصل زمستان و پاییز و 4 بیمار در بهار و تابستان مراجعه کرده بودند.بیماری های همراه شامل دیابت (42%)،سابقه جراحی معده (15%)،کم کاری تیروئید (5%) بود.مواد خارج شده شامل خرمالو (47%)، مواد نامعلوم (38%)، انار(10%)،مو (5%)بود شایع ترین علائم بالینی شامل درد شکم (87%)، تهوع و استفراغ (80%)، عدم دفع گاز و مدفوع (60%) بود. در معاینه بالینی یافته ها شامل دیستانسیون شکم(85%)، صداهای روده ای کاهش یافته (52%) تندرنس شکمی(48%) وDRE رکتوم خالی (45%).در آزمایشات یافته ها شامل لکوسیتوز(78%)، اسیدوز متابولیک (42%)، ازتمی پره رنال (32%) بود. شایع ترین محل های انسداد شامل 100 سانتی متری انتهایی ایلئوم 68.42% (13 بیمار)، ژژنوم 21% (4 بیمار)، معده و روده باریک همزمان 10.52%(2 بیمار).از این تعداد 13 بیمار(68 %) تحت انتروتومی برای خارج سازی بزوار و6 بیمار(31%) تحت دوشیدن بزوار قرار گرفتند. تمامی بیماران پس از طی سیر بهبودی از بیمارستان مرخص شدند. نتیجه گیری: بزوار یکی از علل نسبتا نادر انسداد روده باریک میباشد. در بیمارن مسن و دارای فاکتورهای زمینه ای برای بزوار و همچنین شرح حال مصرف اخیر میوه های با پتانسیل تشکیل بزوار در فصول پاییز و زمستان میتواند در تشخیص انسداد ناشی از بزوار کمک کننده باشد.

کلید واژه‌ها

بزوار، انسداد روده باریک

مراجع

Kadian RS, Rose JF, Mann NS . Gastric bezoars. Am J Gastroenterology 1978: p. 70-9.

Yakan S, Sirinocak A, Telciler KE, Tekeli MT, Deneçli AG, A rare cause of acute abdomen: small bowel obstruction due to phytobezoar. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2010. 16: p. 459-463

Moffat JH , Fraser WP, Gastric Bezoar. Can Med Assoc J 1962. 87: p. 813-814

Lee BJ , P.J., Chun HJ, Kim JH, Yeon JE, Jeen YT, Kim JS, Byun KS, Lee SW, Choi JH, Kim CD, Ryu HS, Bak YT, How good is cola for dissolution of gastric phytobezoars. World J Gastroenterol 2009. 15: p. 2265-2269

Altintoprak F , D.B., Dikicier E, Cakmak G, Kivilcim T, Akbulut G, Dilek ON, Gunduz Y, CT findings of patients with small bowel obstruction due to bezoar: a descriptive study. . ScientificWorldJournal 2013: p. 298392.

KrauseMM, M.E., SurgicalAspects of gastrointestinal persimmon phytobezoar treatment. Am J surg, 1986. 152: p. 526-30.

Kumar GS , A.V., Ramesh B, Abbey RK, Bizarre metal bezoar: a case report. Indian J Surg 2013. 76: p. 356-358

Zheng PP , W.B., Wang F, Ao R, Wang Y, Esophageal space-occupying lesion caused by Ascaris lumbricoides. . World J Gastroenterol 2012. 18: p. 1552-1554.

LaFountain J Could your patient’s bowel obstruction be a bezoar? . Todays Surg Nurse 1999. 21: p. 34-37

Iwamuro M , T.S., Shiode J, Imagawa A, Mizuno M, Fujiki S, Toyokawa T, Okamoto Y, Murata T, Kawai Y, Tanioka D, Okada H, Yamamoto K. , Clinical characteristics and treatment outcomes of nineteen Ja panese patients with gastrointestinal bezoars. . Intern Med 2014. 53: p. 1099-1105

Gong EJ , J.H., Kim do H, Lim H, Song KB, Intraoperative endoscopic removal of a duodenal bezoar in a patient with intestinal malrotation. Gastrointest Endosc 2014. 80: p. 346-347.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.28150

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر