مقاله اصیل


بررسی عوامل مرتبط با تصادفات جاده ای محور مراغه-هشترود؛ یک مطالعه مقطعی

غلامرضا فرید اعلایی, آرمان لطیفی, رضا پیوندی, علی افکاری, زهرا محمدی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e7
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.25905

مقدمه: ترومای ناشی از تصادفات رانندگی، به عنوان شایع ترین نوع تروما مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی دو ساله تصادفات جاده ای محور مراغه _ هشترود  از نظر علل و عوامل مرتبط و منجر به تصادف است. روش کار: این یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است. شرکت کنندگان شامل تمامی مصدومان اعزام شده ناشی از تصادفات محور مراغه-هشترود در دو سال متوالی  95 و 96 به بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه است. نمونه گیری به روش آسان انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز با نرم افزار spss نسخه 19 انجام گرفت. یافته ها: پرونده ۱۵۰ مصدوم بررسی شد. تصادفات در جوانان و مردان بیشتر رخ می دهد. عدم توجه به قوانین راهنمایی رانندگی و اختلال توجه و تمرکز مهمترین  عامل منجر به تصادفات ثبت گردیده است. نتیجه گیری: عامل انسانی مهمترین علت حوادث ترافیکی می باشد که بیشتر به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و خواب آلودگی رخ می دهد.

یافته‌های سی‌تی‌اسکن در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس با ترومای سر؛ یک مطالعه مقطعی

رسول سلیمی, ابراهیم جلیلی, نرگس ادوای, زهرا صناعی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e10
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.28169

چکیده:


مقدمه: آسیب به سر یکی از بزرگ­ترین دلایل مرگ و ناتوانی در اثر آسیب است. با توجه به صنعتی شدن و فراهم آمدن امکانات تفریحی و ورزشی روزافزون در شهرها و روستاها، این مشکل نیز نسبت به گذشته در کودکان افزایش داشته است. لذا این مطالعه به منظور بررسی یافته‌های سی‌تی‌اسکن در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس با ترومای مینور سر انجام گرفت.


روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، کلیه کودکان ترومای سر مینور که به بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان طی ..... تا ..... مراجعه نموده بودند و شرایط ورود به مطالعه را داشتند، از نظر متغیرهای دموگرافیک، علت و پیامدهای تروما و یافته­های سی­تی­اسکن سر مورد بررسی قرار گرفتند. داده­های گردآوری شده در چک لیست محقق ساخته ثبت و با نرم ­افزارSPSS  نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته‌ها: 248 نفر، با میانگین سنی 30/4 ± 38/5 سال مورد بررسی قرار گرفتند (8/63 درصد پسر). سقوط (0/69 درصد) و تصادفات (6/20 درصد) به ترتیب دو علت اصلی ترومای سر بودند. بیشتر یافته­های سی‌تی‌اسکن در کودکان تحت سی‌تی‌اسکن به دنبال ترومای مینور سر طبیعی (9/89 درصد) بود و بیش­ترین یافته غیر طبیعی مربوط به شکستگی (4/4 درصد) بود. اکثر بیماران (8/75 درصد) با حال عمومی خوب از اورژانس ترخیص شده بودند و 21 بیمار (5/8 درصد) در سایر بخش ها بستری شدند. بیش­تر کودکان(7/88 درصد) GCS طبیعی داشتند. پیامد نهایی بیمار با علت آسیب و GCS بیمار ارتباط معنادار داشت (01/0>p). همچنین یافته­های سی تی اسکن با GCS بیماران ارتباط معنادار داشت (01/0>p).


نتيجه‌گيري: نتایج این مطالعه نشان داد که شایع­­ترین علت آسیب سقوط بوده است. در اکثر بیماران GCS و سی تی اسکن طبیعی گزارش شد. شایع­ترین یافته غیر طبیعی نیز شکستگی بود. یک ارتباط معنادار بین پیامد نهایی بیمار با علت آسیب و GCS وجود داشت. همچنین GCS بیماران نیز با یافته­های سی تی اسکن مرتبط بود.مقدمه: تنظيم حجم مايعات داخل عروقي در بيماران با جراحت هاي شديد و يا بستري در بخش مراقبت هاي ويژه امري دشوار و حياتي است. این مطالعه با هدف؛ تعیین میزان حساسیت تشخیصی سونوگرافی داپلر شریان کاروتید در کفایت درمان شوک در مقایسه با کاتتر ورید مرکزی در بیمارستانهای کوثر و توحید سنندج در سال 97 اجرا شد. روش کار: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 112 نفر بیمار با تشخیص شوک هیپوولمیک (ناشی از سپسیس و...) در بیمارستان توحید و کوثر سنندج در فاصله زمانی 6 ماهه اول سال 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین شدت جریان شریان کاروتید در ابتدای مطالعه با توجه به نبود دستگاه سونوگرافی پرتابل از دستگاه اکو پرتابل استفاده گردید و پس از تهیه دستگاه سونو پرتابل توسط مراکز ادامه مطالعه با دستگاه سونو پرتابل صورت گرفت. جامعه آماری شامل؛ بیماران پذیرش شده با تشخیص شوک هیپوولمیک (ناشی از سپسیس) در بیمارستان توحیدوکوثر سنندج در فاصله زمانی 6 ماهه اول سال 1397 بودند، بیماران ترومایی و شوک کاردیوژنیک و شوک ناشی از آمبولی وسیع ریه وارد طرح نشدندودرضورتیکه در طی مطالعه تشخیص های فوق برای بیمار مطرح میگردید بیمار از مطالعه خارج می شد. جهت گردآوری داده ها پس از آموزش اولیه رزیدنت طب اورژانس توسط همکار رادیولوژیست در تمام بیمارانی که با تشخیص شوک هیپوولمیک بستری می شدند اقدام به ثبت مشخصات بیمار از جمله سن، جنس و سپس ثبت فشار خون به وسیله فشار سنج جیوه ای، ثبت ضربان قلب بیمار به وسیله سمع قلب در فاصله زمانی یک دقیقه و ثبت قطر داخلی شریان کاروتید مشترک در حالت سیستول توسط دستگاه سونوی داپلر طبق اصول علمی صورت گرفت. سپس درمان بیمار از طریق روش استاندارد مرسوم با استفاده از کاتتر ورید مرکزی انجام و در هر بار تجویز مایع اندازه گیری شدت جریان شریان کاروتید مشترک محاسبه و با روش موجود مقایسه می شد. کفایت درمان زمانی تایید می شد که فشار ورید مرکزی بعد از مایع درمانی در محدوده 8 تا 15 قرار می گرفت. برای تحلیل فرضیات با توجه به نرمال بودن توزیع داده های کمی، از "t.test مستقل" و :ضریب همبستگی پیرسون" و جهت بررسی رابطه متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. برای محاسبه حساسیت و ویژگی از فرمولهای مربوطه استفاده شد. نرم افزار آماری spss v.22 بود. با توجه به اینکه مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده صرفا در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تایید رسیده است. یافته ها: نتایج نشان داد؛ 60/45 % زن و میانگین سن جمعیت مورد مطالعه 82/10±88/75 سال بود. میانگین و انحراف معیار نتایج فشار ورید مرکزی قبل و بعد از شوک درمانی به ترتیب: 65/0±12/6 و 37/1±88/7 بود. میانگین قطر شریان و شدت جریان قبل از درمان و بعد از بلند کردن پا به ترتیب : 65/0± 92/6 ،48/1±37/7 و 81/1±33/8 بود. میزان حساسیت، اختصاصیت و دقت به ترتیب؛ 0/65 %، 0/70 % و 0/74 % بود. دیگر نتایج مطالعه نشان داد بین یافته های کاتتر وریدی و سونوگرافی داپلر بعد از شوک درمانی همبستگی معنادار مثبت وجود دارد(r=0.288, p=0.002). نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما حاکی از حساسیت و اختصاصیت نسبتا قابل قبول سونوگرافی داپلر در کفایت درمان است اما برای تایید آن مطالعات بیشتری در این خصوص توصیه می شود.تاثیر سیستم اتوماتیک و بازیابی وسایل و تجهیزات مصرفی بر فرایند گردش کار در اورژانس بیمارستان حضرت رسول تهران در سال 1397

محسن عباسی, زهرا سبزه نوقابی, عباس عبادی, مریم مقیمیان

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e20
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.26507

مقدمه: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع مالی سیستم خدمات بهداشتی درمانی نیز به عنوان یک صنعت، نیاز به ارائه خدمات حیاتی بدون کوچک ترین هدر رفت زمان و منابع دارد و یکی از این موارد تهیه وسایل و تجهیزات برای ارائه خدمات می باشد. این مطالعه با هدف مدت زمان در دسترس قرارگیری وسایل و تجهیزات برای ارائه خدمت به بیماران مراجعه کننده به بخش CPR بیمارستان حضرت رسول اکرم شهر تهران انجام شد و همچنین مشکلات مربوط به هر دو سیستم داروخانه و دستگاه اتوماتیک فروش بررسی شد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده که در سال 1397 در بخش CPR اورژانس بیمارستان رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران بر روی بیمارانی (حجم نمونه 200 نفر برآورد شد) که نیاز به خدمات اورژانسی داشتند انجام شد. مدت زمان در دسترس قرارگیری وسایل و تجهیزات در دو گروه روش تهیه از داروخانه و با استفاده از دستگاه اتوماتیک فروش اندازه گیری شد. نتایج: میانگین مدت زمان صرف شده برای دریافت لوازم از زمان نیاز به آن با سیستم داروخانه 167 ثانیه درحالی که با روش دستگاه تحویل خودکار 3/28 ثانیه طول کشید که این اختلاف معنادار بود (p-value<0.001). از نقاط ضعف این سیستم؛ متصل نبودن به HIS بیمارستان، وسایل ناکافی، شلوغی CPR، شارژ نبودن دستگاه و نبود کارت RFID بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد استفاده از این دستگاه برای تحویل وسایل در اورژانس موجب افزایش سرعت انجام کار می شود و وجود دستگاه برای سایر بخش های اورژانس و کاربرد آن برای تحویل دارو را نیز ضروری دانستند.

مقدمه: خونریزی شدید ناشی از تروما در صورت عدم تشخیص و عدم درمان صحیح و به هنگام پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. در مطالعه حاضر در مورد شواهد نقد شده در زمینه توصيه هاي درماني اولیه در بيماران ترومايي دچار خونريزي شدید در اورژانس در قالب یک مطالعه مروری نظام مند پرداخته شد. روش کار:اين مطالعهاز نوع مروري نظام مند در مورد شواهد نقد شده در زمینه توصيه هاي درماني اولیه در بيماران مولتیپل ترومايي دچار خونريزي شدید در اورژانس بود. پس از نوشتن PICO برای سوال های بالینی مطالعه، جستجو برای یافتن مقاله های اصیل در پایگاه های Tripdatabase،PubMed, Cochrane  ،Google Scholar  محدود به زبان انگليسي و در محدوده زمانی2000  تا 2018 و با استفاده از کلمات کليدي Multiple Trauma، Hemorrhage، Emergency ، Therapy، صورت گرفت. در این مطالعه برای بررسی کیفی مقالات از فلوچارت پریزما استفاده گردید. شواهد به دست آمده بر اساس سطح بندی آکسفورد طبقه بندی شدند. نتایج: از میان 502 مقاله حاصل از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ، 44 مقاله با توجه به معیارهای پژوهش، جهت ارزیابی نهایی انتخاب شدند. نتایج مطالعات مورد بررسی ، اثرات مطلوب به کارگیری  احیای محدود مایعات  با رویکرد هیپوتانسیون، استفاده از تورنيكت، انتقال خون زودهنگام، تجویز ترانس آمین و فاکتورهای انعقادی (فیبرینوژن و فاکتور 7) در  بیماران ترومايي دچار خونريزي شدید در اورژانس با شرایط خاص را نشان داد.نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه مروری نظام مند، به کارگیری  احیای محدود مایعات  با رویکرد هیپوتانسیون، تورنيكت، ترانس آمین، انتقال خون زودهنگام، ترانس آمین و فاکتورهای انعقادی (فیبرینوژن و فاکتور 7)در بيماران مولتیپل ترومايي با شرایط خاص دچار خونريزي توصیه می شوند.

بررسی فراوانی و الگوی تداخل دارویی در بیماران بستری در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی

مصطفی علوی مقدم, محمد سیستانی زاد, آرامش شمس, ربابه قدسی قاسم‌آبادی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e22
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29843

مقدمه: تداخل دارویی به عنوان یکی از مهمترین زیر مجموعه های اشتباهات دارویی می‌تواند منجر به واکنش‌های ناخواسته در بیماران شود. با توجه به افزایش میزان تداخل دارویی و عوارض ناشی از آن؛ این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و الگوی تداخل دارویی در بیماران بستری در بخش اورژانس انجام شده است. روش‌ کار: این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) طی مدت 6 ماه از فروردین سال 1397تا آخر شهریور بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی552 بیمار بستری در بخش اورژانس انتخاب و میزان تداخل دارویی موجود در پرونده بالینی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی بیماران 05/20±51/58 سال بود. توزیع جنسی نشان داد که 4/54% مرد بودند. براساس تعداد بیمار–روز ثبت شده 2/34%  افراد هیچ‌گونه تداخل دارویی نداشتند. تعداد کل تداخل دارویی ثبت شده 1139 مورد بود؛ که بیشترین این تعداد مربوط به گروهC  و کمترین آن مربوط به گروه  Xو A می‌باشد. 50% افراد دو تداخل دارویی و کمتر و 75%افراد 4 و کمتر را تجربه کرده‌اند. میانگین روزهای بستری 15/6±63/7 روز می‌باشد. در نهایت 8/90% از بیماران بهبود و 2/9% فوت کردند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر تنها 2/34 درصد از بیماران هیچگونه تداخل دارویی نداشتند. تعداد کل تداخل دارویی ثبت شده 1139 مورد بود که بیشترین میزان مربوط به گروهC  و کمترین آن مربوط به گروه X و A می‌باشد. بین تعداد اقلام دارویی مصرفی با مدت زمان بستری، پیامد نهایی و احتمال بروز تداخل دارویی رابطه معنی داری  مشاهده شد. همچنین بین تداخل دارویی نوع دی و ایکس با میزان مرگ و میر بیماران رابطه معنی‌داری وجود داشت.

مقایسه بار مالی و میزان خدمات ارائه شده در بخش اورژانس قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت: مطالعه مقطعی چند مرکزی

علی شهرامی, حميدرضا حاتم آبادی, مانی يوسفوند, کامران صفا

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e23
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.25297

خلاصه:


مقدمه:افزایشسریع و روزافزونهزینه هایبخشسلامتدرسراسرجهان متخصصین اقتصادی، مدیرانوپزشکانرادرراستاییافتن شیوههایینوینبرای محدودسازیهزینههابهچالشکشیدهاست. دربيناجزايمختلفسيستمهايسلامت،خدماتبيمارستانيعمده ترین عاملرشدهزینهدربسيارياز کشورها است. این مطالعه با هدف مقایسه بار مالی و تعداد خدمات ارائه شده قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی امام حسین، لقمان و شهدا انجام شده است.


روش کار:مطالعه حاضر از نوع مقطعی آینده نگراست که با استفاده از داده هاي سال هاي 1392 و 1394 انجام شد. جامعه آماري پژوهش, بخش اورژانس بیمارستان های امام حسین، لقمان و شهدای تجریش شهر تهران بوده است. روش نمونه گیری مطالعه به روش سرشماری بوده و داده های پژوهش از طریق اطلاعات پرونده بیماران موجود در بخش حسابداری و مالی بیمارستان جمع آوری گردید. جهت آنالیز آماری از نرم افزار SPSSنسخه 19 استفاده گردید. 


 یافته ها:یافته های این مطالعه نشان داد که طرح تحول نظام سلامت بر میانگین هزینه خدمات ارائه شده بين بخشي بيمارستان های مورد مطالعه تاثير ندارد(P > 0.05) اما میانگین هزينه هاي اورژانس بيمارستان امام حسين (P = 0.009)و لقمان(P = 0.02) بعد از طرح تحول سلامت, افزایش یافته است.همچنین در مقایسه متوسط تعداد خدمات ارائه شده در بخش اورژانس قبل و بعد از طرح تحول، تنها در بخش اورژانس بيمارستان امام حسين (ع), افزایش مشاهده شد (P = 0.048).


 نتیجه گیری: طرح تحول نظام سلامت, هزینه کل خدمات ارائه شده در بخش اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه را افزایش داده است, اما به طور کلی بر میانگین تعداد خدمات ارائه شده موثر نبوده است.

بررسی عوامل پیش بینی کننده موفقیت دستیاران طب اورژانس در کسب صلاحیت بالینی در پایان دوره دستیاری؛ یک کوهورت گذشته نگر

ابراهیم قربانی, امین دوستی ایرانی, مجتبی صداقت, سید هادی میرفضائلیان, محمد جلیلی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e24
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.26977

مقدمه: اورژانس یکی از مهمترین بخش های بیمارستان است وکیفیت ارایه خدمات در آن بسیار مهم است. طب اورژانس به عنوان قیم اصلی این بخش رشته­ی چند وجهی ­­­است و با رشته هاي تخصصي ديگر در تعامل است. تضمین کارایی علمی و عملی پزشکان این بخش از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر موفقیت آکادمیک دستیاران طب اورژانس پرداخته شده است.


روش کار: این مطالعه با هدف تعیین شاخص های پیش بینی کننده موفقیت دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران در کسب صلاحیت بالینی لازم در پایان دوره دستیاری به روش همگروهی گذشته نگر انجام شده است. ابتدا با جستجوی الکترونیکی، شاخص ها از متون مقالات بیرون آورده شد.  لیست استخراج شده در جلسه ای با حضور تعدادی از اساتید با سابقه مسولیت آموزشی مورد بحث قرار داده شده و تکمیل گردید. لیست تکمیل شده در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفتن و 27 معیار به صورت لیکرت 5 سطحی در پرسشنامه نهایی قرار داده شد. این پرسشنامه، برای متخصصین فارغ التحصیل که 150 نفر بودند حضورا و یا به صورت اینترنتی ارسال گردید. میزان پاسخ دهی دستیاران (response rate) ثبت گردید. نمرات گواهینامه دستیاران سال آخر که سالانه به دانشکده ارسال می شود و از عدد 150 احتساب می گردد به عنوان نتیجه نهایی عینی عملکرد علمی دستیاران از آرشیو دانشگاه استخراج گردید.


نتایج: [S1] 150 دستیار طب اورژانس که در سالهای 91 تا 97 فارغ التحصیل شده بودند وارد مطالعه شدند. از این میان، 95 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. در بین این افراد، 54 نفر مرد و 55 نفر متاهل بودند. 40.35% متاهلین دارای فرزند و 67.27 % ایشان همسر شاغل داشتند. 68.42% پاسخ دهندگان در طول دوره دستیاری ساکن تهران بودند و 58.95% رفاه مالی مناسبی داشتند. 23 نفر سابقه فعالیت جدی هنری و 36 نفر سابقه جدی ورزشی داشتند. 5 نفر رشته را بدلیل مردودی در بیش از سه سال به اتمام رسانده اند. در بررسی رگرسیونی چندگانه و با حذف اثرات متغیرهای مخدوش کننده، انتخاب به عنوان دستیار برتر دارای بیشترین ارتباط (r=7.89   P=0.001) و پس از آن فعالیتهای هنری (r=4.58 P=0.03)، فاصله زمان فراغت از تحصیل تا شروع دستیاری بود(r=1.53  P=0.004). با شدت ارتباط کمتر، سن و رتبه کنکور هر دو به شکل معکوس با نمره آزمون گواهینامه ارتباط داشته است.


نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که از میان شاخص های مورد بررسی دستیار برتر بودن، بیشترین ارتباط مستقیم و معنی دار با موفقیت آکادمیک داشت. در این مطالعه همچنین، ارتباط بین فعالیتهای هنری، فاصله فراغت از تحصیل تا شروع دستیارای رابطه مستقیم و معنی دار و سن و رتبه کنکور سراسری معکوس و معنی دار است.
 [S1]بسیار خلاصه  است. چند یافته دیگر اضافه شود و در ترجمه نیز لحاظ گردد
بررسی تأثیر حضور متخصص طب اورژانس بر بالین بیماران مراجعه‌کننده در اورژانس بیمارستان‌های هفت‌تیر، فیروزگر و رسول اکرم

زینب رستگار, غلامرضا معصومی, سید محمد حسینی کسنویه, محمدرضا یاسین زاده, حمیدرضا خانکه

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e30
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.28997

مقدمه: بخش اورژانس بیمارستانی از پرحجم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌ها در هر  بیمارستان است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و یکی از پرخطرترین بخش‌های درمانی محسوب می‌شود. طب اورژانس تمرین طب در یک جایگاه حاد و تحت حاد است. یک پزشک اورژانس آموزش‌دیده نه‌تنها قادر است تروما را رهبري کند، بلکه همچنین می‌تواند اکثر مسائل حاد و غیر حاد قابل‌تصور دیگر را رهبري نماید. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر حضور متخصص طب اورژانس بر بالین بیماران مراجعه‌کننده در اورژانس بیمارستان‌های هفت‌تیر، فیروزگر و رسول اکرم طراحی و انجام گردید. نتایج حاصل از این مطالعه می‌تواند در برنامه‌ریزی به‌منظور آموزش پزشکان طب اورژانس در بیمارستان‌های مذکور نقش مهمی ایفا کند.


مواد و روش‌ها: در این مطالعه از 30 بیمار مراجعه‌کننده به اورژانس‌های بیمارستان‌های رسول اکرم و شهدای هفتم تیر و فیروزگر در سال 1396، به‌صورت یک مصاحبه نظام‌مند خواسته شد که نحوه حضور متخصص طب اورژانس را بر بالین خود را بیان نمایند. همچنین با 20 نفر از کارکنان بیمارستان‌های مذکور در مورد شرایط اورژانس قبل و بعد از استقرار طب اورژانس مصاحبه به عمل آمد. اطلاعات حاصل توسط نرم‌افزار  SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.


یافته‌ها: در مصاحبه با بیماران، آنان بیان کردند که 15/46% توسط پزشک، 76/30% توسط دانشجو و  07/23% توسط پرستار ویزیت شده‌اند، که نشان‌دهنده این است که هیچ‌یک از آنان اطلاع نداشتند که متخصص طب اورژانس آنان را ویزیت کرده است. 16/46% بیان کردند که در زمان مناسب ویزیت شده‌اند و 84/53%  از آنان ناراضی بودند و اظهار داشتند که در زمان مناسب برای معاینه و ویزیت بر بالین آنان حاضر نشده‌اند. 92/76% از نحوه برخورد راضی و 08/23% از آنان ناراضی بودند. 57/54% از نحوه معاینه و شرح‌حال گیری راضی و 43/45% از آنان ناراضی بودند. 45/66% از کیفیت تشخیص و اقدامات درمانی راضی و 55/33% از آنان ناراضی بودند. ازنظر 26/44% بیماران، وضعیت رسیدگی مناسب  و ازنظر 74/55% بیماران وضعیت رسیدگی نامناسب بود. همچنین مهم‌ترین مزایای استقرار طب اورژانس ازنظر کارکنان کاهش مرگ‌ومیر بیماران در اورژانس، سرعت در تعیین تکلیف بیماران، کاهش مشاوره‌های تخصصی، انجام دستورالعمل‌ها توسط متخصص طب اورژانس، کاهش زمان ماندگاری بیماران در اورژانس و افزایش رضایت بیماران بوده است.


نتیجه‌گیری: حضور متخصصین طب اورژانس باعث بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش میزان رضایت بیماران است و با ارجاع درست و به‌موقع بیماران به بخش‌های مربوطه در زمان و هزینه درمان صرفه‌جویی می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود استقرار طب اورژانس در تمامی واحدهای اورژانس بیمارستانی کشور انجام گیرد، و برای آشنایی بیشتر افراد جامعه با این رشته نیز آگاهی‌رسانی‌های لازم انجام شود.

میزان رضایتمندی بیماران بخش اورژانس بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت؛ یک مطالعه مقطعی

حسین علیمحمدی, علی شهرامی, بهروز اسلامی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e32
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.31245

مقدمه: هدف اصلی برنامه نظام تحول سلامت، حمایت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت، سامان دهی خدمات بیمارستانی و ارتقای کیفیت آن و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی بود. لذا مطالعه حاضر به مقایسه میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) بعد از " برنامه تحول نظام سلامت" پرداخته است.


روش بررسی: این مطالعه مقطعی در بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته که طی آن سرفصلهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص رضایتمندی در قالب یک پرسشنامه از 2000 نفر از بیماران و یا همراهان آنها مورد پرسش و آنالیز قرار گرفت.


یافته ها:  بیشترین رضایتمندی از خدمات بخش اورژانس در خصوص ارزش های پزشکی و اخلاقی در اورژانس بود و پس از آن به ترتیب رضایتمندی ها از قسمت حمایت در هنگام خدمات و پس از خدمات، تصورات کلی، محصولات و خدمات و نهایتا وفاداری بود. در پروسه درمانی بخش اورژانس ، خدمات ارائه شده و کارهایی که برای درمان انجام می گیرد را  می توان در دو بخش فیزیکی و انسانی تقسیم نمود که میزان رضایتمندی در بخش فیزیکی به طور معنا داری بیشتر از بخش انسانی است که توجه به این امر نیز میتواند در بهبود شرایط کمک شایانی نماید.


نتیجه گیری: به طور کلی بعد از اجرای طرح تحول، فعالیتهای انسانی، رضایت بیماران را کمتر در پی داشته که می توان کمبود نیرو، کمبود آموزشهای مناسب، شلوغی اورژانس و گاها اشتباهات انسانی و یا اهمال از سوی کادر درمانی را از دلایل آن دانست و شاخصهای هزینه ها و کاهش سریع درد را نیز از مهمترین مواردی دانست که باعث افزایش رضایتمندی کلی شده بودند.

مقایسه علایم بالینی وعوارض کوتاه مدت جراحی در بیماران باترومای ارتوپدی ومبتلابه COVID-19 در دوگروه سیگاری وغیرسیگاری

Reza jalili khoshnoud, Mehrdad Sadighi, Adel Ebrahimpour, zahra zolghadr, Sayyed mojtaba Nekooghadam, meisam jafari kafiabadi

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e31
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30445

شیوع پنومونی ناشی از  COVID- 19در دسامبر2019 در شهر ووهان چین گزارش شد و اولین مورد گزارش شده آن درایران 29 بهمن ماه 1398 در شهر قم شناسایی شد . تظاهرات اولیه این بیماری طیف گسترده ای ازموارد بدون علامت تاعفونت متوسط دستگاه تنفسی فوقانی تا پنومونی کشنده است. درکناراین همه گیری می دانیم که مصرف سیگارسبب ساپرس کردم سیستم ایمنی و تشدید فعالیت های التهابی در ریه می شود وازطرفی اثرات منفی سیگار درجراحی های ترومای ارتوپدی برکسی پوشیده نیست.دراین مطالعه اطلاعات مربوط به31 بیماربا ترومای ارتوپدی ودرگیری  با  COVID-19  توسط  پرسشنامه  جمع آوری  شده  که  از این  تعداد 17 بیمار با سابفه مصرف سیگار و 14 بیمار بدون سابقه مصرف سیگار بوده اند که  در دو گروه دسته بندی و مورد بررسی قرارگرفته اند . در نهایت به این نتیجه رسیده  شده که هر چند بررسی انجام شده در مورد این 31 بیمارارتباط معناداری بین دو گروه سیگاری وغیرسیگاری با ترومای ارتوپدی مشاهده نشد ولی به نظرمی آید که بیماران سیگاری با ترومای ارتوپدی در طول بستری وجراحی و پس ازجراحی نیاز به توجه بیشتری دارند تا دچارعوارض کوتاه مدت کمتری شوند و ممکن است در شرایط مساوی ازهر بیماراحتمال طولانی تر شدن بستری بیماران سیگاری بیشتراز غیرسیگاری باشد .

بررسی علل فوت در بخش اورژانس بیمارستان فیروزگر: یک مطالعه مقطعی 5 ساله

الهام خلیلی فرد, غلامرضا معصومی, رضا مصدق, فاطمه محمدی, مهدی رضایی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e33
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.26050

مقدمه: مطالعاتی که در زمینه مرگ‌ومیر انسان‌ها و بیماری‌ها و صدماتی که موجب از دست رفتن زندگی افراد می‌گردد، یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در تعیین و ارزیابی اثربخشی نظام سلامت دارند. لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين ميزان مرگ‌ومیر بيمارستاني و علل و عوامل دخيل در آن در بيمارستان آموزشي درماني فیروزگر صورت ‌گرفت.


روش كار: این مطالعه مقطعی و گذشته‌نگر از اول فروردین سال 1392 تا اسفند سال 1396 در بیمارستان فیروزگر تهران انجام شد. به همین منظور پرونده بالینی کلیه بیماران فوت‌شده در اورژانس، در فاصله زمانی مذکور موردمطالعه قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک و علل فوت استخراج و داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار 25 SPSS  مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت.


یافته‌ها: تعداد 1065 مورد فوت شده در دوره 92 تا 96 مورد قرار گرفتند. سپسيس (02/24%)، ايست قلبي- ريوي خارج بيمارستان (46/20%)، سندرم كرونري حاد (48/19%)، تروما (تصادف و سقوط) (78/17%)، نارسايي چند ارگاني (08/7%)، خونريزي مغزي (8/6%) و آمبولي ريه (38/4%) علل اصلی مرگ‌ومیر بیمارستانی بودند.


نتیجه‌گیری: شیوع بالای عللی همچون سپسیس و تروما به عنوان علت مرگ در بخش اورژانس، اهمیت کنترل و پیشگیری این مشکلات را نشان می‌دهد که با تجهیز اورژانس بیمارستان فیروزگر و برنامه‌ریزی مناسب بتوان امید به زندگی بیماران مراجعه‌کننده به این بیمارستان را افزایش داد.

فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی

حمیدرضا سعیدی بروجنی, حمیده مشعلچی, طیبه ماه ور, بهمن صادقی, مینا جمشیدی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e34
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29093

مقدمه:


اسکن توموگرافی کامپیوتری یک وسیله ارزشمند برای تشخیص موارد غیر طبیعی در مغز و یا نخاع می باشد زیرا در نمایش این بافتها دقت بالائی دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، محقق برآن شده است تا با بررسی فراواني سی تی اسکن های غیر ضروری انجام شده جهت بیماران ترومایی از انجام غیرضروری این اقدام تشخیصی جلوگیری  و از آسیب های احتمالی و بار مالی آن جهت بیمار و بیمارستان جلوگیری بعمل آورد.


روش کار: در این مطالعه مقطعی نمونه ها از بیمارانی که بدلیل ترومای جمجمه و با سطح هوشیاری 15 به اورژانس مراجعه نموده بودند و برای آنان سی تی اسکن مغزی درخواست شده بود به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. دلایل درخواست سی تی اسکن جمجمه از پزشک درخواست کننده از طریق مصاحبه در هنگام درخواست این پروسیجر، مورد پرسش قرار گرفت و طبق پرسشنامه علائم بالینی و مشخصات دموگرافیک نیز ثبت شد.


یافته ها: 8/81 درصد (121 نفر) از بیماران سی اسکن طبیعی داشتند و بعد از آن شکستگی جمجمه و هماتوم آن بیشترین درصد عارضه بعد از تروما را نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که در8/60 درصد(90 نفر)  موارد گرفتن سی تی اسکن جهت مستند سازی مسائل قانونی بوده و  9/14 درصد (22 نفر) از آنها به دلیل اصرار خود بیمار و غیر ضروری بوده است و تنها 6/17 درصد (26 نفر) از درخواست ها به درخواست پزشک ارشد بوده است که همگی نشان می ‌دهند انجاک سی تی اسکن همیشه ضروری نمی باشد.


نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، 2/18 درصد از سی تی های انجام شده برای بیماران با ترومای خفیف سر دارای حداقل یک یافته پاتولوزیک بودند. شکستگی استخوان جمجمه و تشکیل هماتوم داخل جمجمه ای شایع ترین یافته پاتولوژیک در سی تی اسکن بیماران مبتلا به ضربه خفیف سر بود . به دلیل بالا بودن  نتایج سی تی اسکن طبیعی، جهت کاهش دریافت میزان اشعه در بیماران و کاهش میزان سی تی اسکن های غیر ضروری پیشنهاد می شود که معیارهی سخت گیرانه تر و دقیق تری برای درخواست سی تی اسکن تنظیم شود.

بررسی مقایسه ای وضعیت کسورات بیمه ای در بیمارستان قبل و بعد از اجرای نظام ارتقاء بهره وری

علی َشهرامی, حمید رضا حاتم آبادی, علی ماهر, فراز زندیه

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e35
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.31096

مقدمه: کسورات بیمه ای بیمارستان ها علاوه بر این که مبالغ قابل توجهی از منابع و درآمدهای بیمارستانی را هدر داده و توان مالی بیمارستان را کاهش می دهند، از طریق افزایش هزینه هایی که بیمار باید پرداخت کند بار مالی فزاینده ای را نیز به بیمار تحمیل می نماید. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای وضعیت کسورات بیمه قبل و بعد از اجرای نظام ارتقاء بهره وری در بیمارستان های لقمان و امام حسین(ع) تهران انجام شده است.


مواد و روش کار: یک مطالعه توصیفی – مقطعی با اهداف کاربردی که در بیمارستان های لقمان حکیم و امام حسین (ع) تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بر اساس صورت جلسه های سازمان بیمه بر روی  310 پرونده انجام شده است و کسورات اعمال شده از سوی سازمان بیمه ای در سال 1396 به عنوان کسورات بیمه ای قبل از اجرای طرح ارتقاء بهره وری و در سال 1397 به عنوان کسورات بیمه ای بعد از اجرای طرح ارتقاء بهره وری اسخراج و با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و روش های آمار توصیفی و میانگین و آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.


یافته ها: . نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که میانگین کسورات بیمه تامین اجتماعی شامل ویزیت پزشک (P=0.007)، حق العمل پزشک (P=0.00)، کسور دارو (P=0.011)، کسور آزمایشگاه (P=0.00) و میانگین کسور کل (P=0.00) در بیمارستان امام حسین (ع) بعدا از اجرای طرح ارتقاء بهره وری نسبت به قبل از اجرای آن تفاوت آماری معناداری داشته است که این تفاوت نشان دهنده افزایش میزان کسورات بیمه ای بعد از اجرای طرح ارتقاء بهره وری بوده است. در حالی که میزان کسورات بیمه ای لوازم مصرفی بیمار تفاوت معناداری را قبل و بعد از اجرای طرح ارتقاء بهره وری نشان نداده است (P=0.38). همچنین میانگین کسورات بیمه تامین اجتماعی شامل کسور لوازم و دارو (P=0.002) و میانگین کسور کل (P=0.004) در بیمارستان لقمان حکیم بعدا از اجرای طرح ارتقاء بهره وری نسبت به قبل از اجرای آن تفاوت آماری معناداری داشته است که این تفاوت نشان دهنده افزایش میزان کسورات بیمه ای بعد از اجرای طرح ارتقاء بهره وری بوده است در حالی که میزان کسورات لوازم مصرفی بیمار به جز دارو تفاوت معناداری را قبل و بعد از اجرای طرح ارتقاء بهره وری نشان نداده است (P=0.38). نتایج تجزیه و تحلیل میزان کسورات بیمه خدمات درمانی هم در بیمارستان امام حسین (ع) (P=0.81) و هم در بیمارستان لقمان حکیم (P=0.10) نشان داد که میزان کسورات بیمه ای بعدا از اجرای طرح ارتقاء بهره وری نسبت به قبل از اجرای آن تفاوت آماری معناداری را نشان نداده است.


نتیجه گیری: طرح ارتقاء بهره وری نه تنها تاثیری بر کاهش میران کسورات بیمه ای نداشته است بلکه سبب  افزایش میزان کسورات در کسورات صادره از سوی بیمه برخی از صندوق های بیمه ای شده است.

صحت اندازه گیری طول استخوان های کلاویکل در تشخیص چرخش بیمار در رادیوگرافی قفسه سینه؛ یک مطالعه مقطعی

مهرداد تقی زاده, لطیف گچکار, هومن بهرامی مطلق, کامران حیدری, محمدرضا منصورپور

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e36
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.31512

مقدمه: چرخش  بیمار در حین انجام گرافی قفسه سینه یکی از علل مهم کاهش کیفیت و دقت تصویر است. لذا این مطالعه با هدف محاسبه صحت اندازه گیری طول استخوان های کلاویکل در تشخیص چرخش بیمار در رادیوگرافی قفسه سینه طراحی و انجام شد.


روش‌ کار: در این مطالعه تشخیصی، گرافی های قفسه سینه 435 فرد مراجعه‌کننده به بیمارستان لقمان حکیم به سه روش استاندارد (توسط رادیولوژیست)، اندازه گیری طول استخوانهای کلاویکل (توسط دستیار طب اورژانس)، و معیار چشمی (توسط متخصص طب اورژانس) از نظر چرخش بررسی شد و اطلاعات از طریق درج در چک لیست ثبت شد و حساسیت، اختصاصیت، ارزش پیش گویی کنندگی مثبت و منفی دو روش اخیر در مقایسه با معیار استاندارد در تشخیص چرخش بیمار محاسبه شد.


یافته‌ها: روش اندازه گیری طول کلاویکل دارای حساسیت 9/88% ، ویژگی 6/97%،  ارزش اخباری مثبت 4/99%،  و ارزش اخباری منفی 8/67% و دقت 6/90% و روش چشمی دارای حساسیت 9/66% اختصاصیت 4/71% ارزش پیش گویی کنندگی مثبت 7/90% و ارزش پیشگویی کنندگی منفی 1/34% و دقت8/67% در مقایسه با روش استاندارد در تعیین وجود یا عدم وجود چرخش در قفسه سینه می باشند.


نتیجه‌گیری: در مجموع یافته های مطالعه ی ما  حاکی از آن بود که استفاده از روش اندازه گیری طول کلاویکل تفاوت چندانی در تشخیص چرخش کلاویکل  در مقایسه با روش استاندارد ندارد و می توان به عنوان یک جایگزین در این خصوص از آن بهره برد.

سونوگرافی عصب اپتیک در افتراق سکته مغزی ایسکمیک از هموراژیک در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی

محمدرضا کریمی نژاد, محمد منوچهری فر, حمیدرضا حاتم آبادی, علی ارحمی دولت آبادی, محمد مهدی فروزانفر

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e37
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.32389

مقدمه: سونوگرافی عصب بینایی ممکن است به شناسایی فشار داخل مغزی بیماران کمک نماید. باتوجه به اهمیت تشخیص زودتر بیماران جهت انجام اقدامات درمانی اخیراً استفاده از روش های غیرتهاجمی بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی صحت تشخیص CVA ایسکمیک از هموراژیک با استفاده از سونوگرافی عصب اپتیک در بیماران CVA انجام شده است.


روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 212 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام حسین، لقمان و شهدای تجریش در سال 1397 انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات چک‌لیست محقق ساخته که شامل ویژگی‌های دموگرافیک، ویژگی‌های بالینی بیماران و اطلاعات مربوط به قطر عصب بینایی با استفاده از پرونده بیماران و نتایج حاصل سونوگرافی جمع آوری شد. نتایج حاصل از تخمین میانگین قطر غلاف عصب چشم با یافته‌های حاصل از گزارش سی‌تی اسکن مغزی به عنوان استاندارد طلایی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در نهایت با استفاده از آزمون‌های آماری شاخص‌های مربوط به حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و همچنین دقت سونوگرافی در تشخیص سکته ایسکمیک و هموراژیک محاسبه شد.


نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که از بین افراد شرکت کننده در مطالعه 163 نفر سکته ایسکمیک و 56 نفر سکته هموراژیک داشتند. میانگین قطر عصب اپتیک در افراد شرکت کننده در مطالعه در گروه با سکته ایسکمیک 35/0±26/5 و در گروه هموراژیک 51/0±80/5 بدست آمد (001/0 = p). میزان حساسیت و ویژگی به ترتیب (34/91-28/80) 50/86 و (19/78-19/52) 07/66 درصد بدست آمد.


نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقطه برش 5/5 میلی متر برای قطر سونوگرافیک عصب اپتیک حساسیت و ویژگی 50/86 و 07/66 درصد و صحت 81 درصد (متوسط) در تشخیص سکته ایسکمیک و هموراژیک دارد. بنابراین استفاده از این روش می تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی در تشخیص سکته ایسکمیک و هموراژیک مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی نگرش به سالمندی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان فوریت های پزشکی استان گلستان

میثم کلائی, اکرم ثناگو, باقر پهلوان زاده, لیلا جویباری

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e38
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.31175

مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در ایران و جهان و بالطبع افزایش درخواست اورژانس از جانب این گروه سنی، بررسی نگرش به سالمندی درکارکنان فوریتهای­ پزشکی به عنوان یک ضرورت مطرح می ­گردد. هدف از این پژوهش تعیین نگرش به سالمندی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان فوریت های پزشکی  بوده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، مقطعی، کارکنان فوریت­های پزشکی استان گلستان  با روش تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه نگرش نسبت به سالمندان کوگان (Kogan) و برای تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS  نسخه 18 و آزمون­های تی-دو نمونه‌ای، من-ویتنی، تحلیل واریانس و آزمون کروسکال والیس در سطح معنی­داری 05/0>P  استفاده شد. برای بررسی نیکویی برازش مدل از شاخص­های  CFI، TLI،RMSEA  و WRMR و از نرم‌افزار Mplus7.2 استفاده گردید. یافته­ها: میانگین نمره نگرش کارکنان فوریت­های پزشکی نسبت به سالمندی مثبت بوده است. بین نگرش مثبت به سالمندی با وضعیت تاهل (007/0=P)، قومیت (018/0=P) و مدرک تحصیلی (026/0=P) و شهر محل خدمت (001/0=P) ارتباط معنی­دار وجود داشت. نگرش منفی نسبت به سالمندی در کارکنان فوریت­های پزشکی شهری به طور معنی­داری بیشتر از کارکنان فوریت­های پزشکی جاده­ای بوده است (046/0=P). با افزایش سن (006/0=P) و تعداد سال­های اشتغال در فوریت­های پزشکی (043/0=P)، نمره نگرش مثبت به سالمندی افزایش یافت. پرسنل با قومیت ترکمن از نظر نمره تعصب (نگرش منفی) دارای امتیاز کمتری نسبت به پرسنل با قومیت فارس بودند (046/0=P). میانگین نمره تعصب نسبت به سالمندان در پرسنل فوریت­های پزشکی مجرد به طور معنی­داری بیشتر از پرسنل متاهل بود (01/0=P). نتیجه گیری: نگرش کلی کارکنان فوریت­های پزشکی استان گلستان نسبت به سالمندی مثبت بوده است. افزایش سن و تعداد سال­های اشتغال فرد در فوریت­های پزشکی نیز در نگرش مثبت و منفی به سالمندی موثر بوده است.

میزان مصرف فراورده های خونی و عوارض ناشی از آن در بخش اورژانس

محمد مهدی فروزانفر, بهروز هاشمی, کامران حیدری, فرزین کی نیا

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e39
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.31609

مقدمه: با توجه به مشکلات تهیه خون، هزینه فراوری خون، عوارض مصرف خون الزام به رعایت اندیکاسیون تزریق خون اهمیت زیادی دارد و باید احتیاطات لازم برای تزریق خون صورت پذیرد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی معیارهای دریافت فراورده های خونی و عوارض آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس انجام شده است. روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی و مقطعی انجام گرفت. تمامی بیماران نیازمند به دریافت فراورده های خونی مراجعه کننده به بیمارستان های امام حسین و شهدای تجریش طی مدت 36 ماه از فروردین سال 1395 تا اسفند سال 1397 بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست محقق ساخته، شامل ویژگی های جمعیت شناختی، اندیکاسیون تزریق و عوارض ترانسفوزیون بود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار آماری spss نسخه 18 شد و با استفاده از آزمونهای مجذور کای و دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین سنی بیماران 20.05 ± 43.51 سال بود . توزیع جنسی نشان داد که %61.5 مرد بودند. نتایج نشان داد که میزان فراورده خون مصرفی در کل بیماران 161.309±2041.48 واحد و در بخش اورژانس 52.056±410.89 واحد بود. گروه خونی O و AB به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی بود. از نظر اندیکاسیون تزریق، تروما بیشترین فراوانی را داشت. بین میزان سلول خونی فشرده رزرو شده و مصرفی در بخش اورژانس 62.105±375.25 واحد، پلاسمای تازه منجمد رزروی و مصرفی [1] 28.238±123.33واحد، بین میزان پلاکت خون[2] رزروی و مصرفی 21.313±71.533 واحد و برای کرایوپرسیپیتات[3] به طور متوسط 12.069±53.78 واحد تفاوت مشاهده شد. از نظر عوارض جانبی نیز لرز (22 مورد) بیشترین فراوانی را داشت. نتایج نشان داد که اختلاف بین میانگین رزرو سلول خونی فشرده [4] در سال 1395 و 1396 معنی‌دار بود (P=0.029). همچنین میانگین رزرو پلاکت‌ در سال های 1395 و 1397 اختلاف معنی داری داشت (P=0.031). نتیجه‌گیری: رزرو خون باید بر اساس دستورالعمل مشخصي انجام شود و كنترل كمی و كيفي در زمينه رزرو و مصرف خون در مراكز درماني امري لازم مي باشد. همچنین کاهش تعداد واحدهای تزریقی غیرضروری به بیماران می تواند یکی ازعوامل موثر در کاهش میزان خطرات تزریق خون باشد.


 

روزنگار کرونا ویروس


روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 2 فروردین 1399

کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e2
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29680

این روزنگار به همت کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه شده است.

روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 3 فروردین 1399

کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e3
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29684

این روزنگار به همت کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه شده است.

روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 4 فروردین 1399

کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e4
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29682

این روزنگار به همت کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه شده است.

روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 6 فروردین 1399

و آموزش پزشکی کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e6
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29693

این روزنگار به همت کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه شده است.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, زهرا صداقت, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e9
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30099

بیانیه مشترک :ICC-WHO فراخوان بخش خصوصی بی سابقه برای اقدام برای مقابله با COVID-19

در یک تلاش هماهنگ برای مقابله با همه گیری بیماری کروناویروس، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) توافق کرده اند که با همکاری نزدیک برای اطمینان از جدیدترین و مطمئن ترین اطلاعات و راهنمایی های مناسب به جامعه تجارت جهانی برسند. همه گیر یبیماری COVID-19  یک اورژانس بهداشت و سلامت جهانی است که نیاز به اقدام فوری مؤثر دولت­ها، افراد و مشاغل دارد. همه مشاغل در به حداقل رساندن احتمال انتقال و تأثیر بر جامعه نقش اساسی دارند. اقدام زود هنگام، جسورانه و مؤثر باعث کاهش خطرات کوتاه مدت برای کارمندان و هزینه های بلند مدت برای مشاغل و اقتصاد خواهد شد. برای کمک به این تلاش جمعی، ICC مرتباً مشاوره به روز شده ای را به بیش از 45 میلیون مشاغل خود ارسال خواهد کرد تا مشاغل در همه جا بتوانند اقدامات صحیح و آگاهانه ای را برای محافظت از کارگران، مشتریان و جوامع محلی خود انجام دهند و  به تولید و توزیع منابع ضروری کمک کنند.ICC  همچنین با پیمایش بخش خصوصی شبکه جهانی، برای ترسیم پاسخ تجارت جهانی در برابر طغیان بیماری کورونا ویروس، به تقویت جریان اطلاعات کمک خواهد کرد. این عمل مشاغل را ترغیب به اتخاذ رویکردهای محتاطانه مناسب و تولید داده ها و بینش های جدید برای حمایت از تلاش های دولت ملی و بین المللی می کند.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (13) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, سجاد رحیمی, زهرا صداقت, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e11
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30146

سخنرانی مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه ای درباره COVID-19


 مارس 2020


صبح بخیر، بعد از ظهر بخیر و عصر بخیر، هر کجا که هستی. هر روز به نظر می­رسد که COVID-19 به یک نقطه عطف جدید و غم انگیز می­رسد. اکنون بیش از 210،000 مورد به سازمان جهانی بهداشت گزارش شده است و بیش از 9000 نفر جان خود را از دست داده­اند. هر زندگی از دست رفته یک فاجعه است. انگیزه ما این است که کنار هم باشیم و هر کاری را برای جلوگیری از انتقال و نجات جان انسان­ها می­توانیم انجام دهیم. ما همچنین باید موفقیت­های خود را جشن بگیریم. دیروز، ووهان برای اولین بار از زمان شروع شیوع بیماری هیچ مورد جدیدی را گزارش نکرد. ووهان این امید را به سایر نقاط جهان می­دهد که حتی شدیدترین وضعیت ممکن قابل کنترل است. البته، باید احتیاط کنیم، شرایط می­تواند برعکس شود. اما تجربه شهرها و کشورهایی که این ویروس را عقب رانده و کنترل کرده­اند، پیام امید و شجاعت را به سایر نقاط جهان می­بخشد. هر روز، ما در مورد این ویروس و بیماری ناشی از آن بیشتر می­آموزیم. داده­های بسیاری از کشورها نشان می­دهد که افراد زیر 50 سال تعداد قابل توجهی از بیماران نیازمند بستری را تشکیل می­دهند. امروز برای جوانان پیامی دارم: شما شکست ناپذیر نیستید. این ویروس می­تواند هفته­ها شما را در بیمارستان بستری کند و یا حتی شما را بکشد. حتی اگر بیمار نشوید، انتخاب­هایی که در مورد رفت و آمدتان می­کنید می­تواند در حیات و یا مرگ اشخاص دیگر موثر باشد. من سپاسگزارم که بسیاری از جوانان این کلمه را پخش می­کنند و نه ویروس را. همانطور که گفتم همبستگی کلید شکست COVID-19 است، نه­تنها همبستگی بین کشورها، بلکه بین گروه­های سنی. با تشکر از شما برای توجه به خواست ما برای همبستگی، همبستگی، همبستگی.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (14) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, زهرا جعفری, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, سحر ستوده, زهرا صداقت, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e12
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30174

پنج قدم برای عقب راندن کرونا ویروس


سازمان جهانی بهداشت و فیفا برای تجهیز جامعه فوتبال برای مقابله با COVID-19 اقدام مشترکی را آغاز کردند


ژنو، 23 مارس 2020


فیفا، هیئت مدیره بین المللی فوتبال و سازمان بهداشت جهانی (WHO) با راه اندازی یک برنامه آگاهی بخش جدید به رهبری فوتبالیست های مشهور جهان، برای مبارزه با COVID-19 از همه مردم در سراسر جهان خواسته است تا پنج مرحله مهم را برای جلوگیری از شیوع بیماری را دنبال کنند.


کمپین "ارسال پیام برای عقب راندن کروناویروس" پنج گام مهم را برای افرادی که به دنبال حفظ سلامتی خود در راستای توصیه های سازمان جهانی بهداشت ( شستن دستها، آداب سرفه، عدم لمس صورت، رعایت فاصله جسمی و ماندن در خانه ) هستند را ارتقاء و بهبود می بخشد.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

امید ابوبکرزاده, علیرضا امان اللهی, صابر امیرزاده, الهام بزمی, زهرا صداقت, طاهره علی نیا, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e13
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30177

چگونه برای پاسخ COVID-19 بودجه اختصاص دهید؟


مروری بر مکانیسم اختصاص بودجه در کشورهایی که شدیداً تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند.


25 مارس 2020، ژنو


پاندمی COVID-19 برای اطمینان از توانایی یک پاسخ جامع، در قدم اول به بودجه عمومی کافی نیاز دارد. اولویت‌بندی مجدد در خصوص هزینه‌های عمومی به‌منظور تقویت اقتصاد و سیستم بهداشت و درمان نیاز به اقدام به‌موقع رهبران دولت و یک فضای پشتیبانی دولتی دارد.


کشورهایی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، با توجه به مدیریت مالی عمومی (PFM) و سیستم‌های نظارتی، رویکردهای مختلفی در مورد تخصیص بودجه اتخاذ کرده‌اند. جهت مقابله با این محدودیت مالی پیش‌آمده تطبیق دادن بودجه‌ها (به‌عنوان‌مثال وام‌ها) به‌منظور در نظر گرفتن محدودیت‌های جدید اقتصادی و مالی ضروری می‌باشند. همچنین تصمیم‌گیری سریع در مورد هزینه نیز لازم است.


هر کشوری باید برای اختصاص بودجه جهت پاسخ به کرونا ویروس، فرآیندهای خاصی را توسعه دهد. برای آگاهی از نحوه اختصاص بودجه در کشورهایی که ممکن است در آینده نزدیک درگیر همه‌گیری شوند، خلاصه‌ای از رویه‌های مشاهده‌شده در خصوص نحوه اختصاص بودجه در برخی از کشورهای تحت تأثیر گرفته در زیر ارائه می‌شود، باهدف اطلاع‌رسانی به سایر کشورها برای پاسخ به سه سؤال اساسی:


1- اقدامات فوری که با بودجه موجود قابل انجام است، چیست؟


2- نحوه تأمین بودجه از طریق انجام اصلاحات در قوانین مالی؟


3- برای تسریع در اختصاص بودجه و تزریق آن به خط مقدم چه کاری می‌توان انجام داد؟

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (16) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, سجاد رحیمی, الهه سالارپور, زهرا صداقت, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e14
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30178

مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت


سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل­هایی را برای کمک به کشورها جهت حفظ خدمات بهداشتی ضروری در طول اپیدمی کرونا ویروس منتشر کرد.


30 مارس 2020


همه‌گیری COVID-19 دستگاه‌های بهداشتی تمام کشورها را در سراسر جهان تحت ‌فشار قرار داده است. تقاضای فزاینده به مراکز بهداشتی و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، برخی از دستگاه‌های بهداشتی را تحت‌الشعاع قرار داده و بعضاً ناتوان نموده است و این مسئله ممکن است منجر به عملکرد ناکافی و غیر مؤثر برخی مراکز شود.


تجارب طغیان‌های قبلی ثابت کرده است که وقتی دستگاه‌های بهداشتی تحت‌الشعاع قرار بگیرند، حتی مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قابل‌پیشگیری با واکسن و یا سایر گونه‌ها نیز می‌تواند به طرز چشمگیری افزایش یابد. در طول شیوع بیماری ابتلا در سال 2015-2014، افزایش تعداد مرگ­ومیر ناشی از سرخک، مالاریا، اچ­آی­وی/ایدز و سل، ناشی از نارسایی‌های سیستم بهداشتی بیش از مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا بود.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (17) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, محمود حاجی پور, زهرا خرمی, سجاد رحیمی, سحر ستوده, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e15
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30180

مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت


انجمن بین المللی ناشران (IPA)، سازمان جهانی بهداشت و UNICEF برای حمایت از کودکان و نوجوانان درقرنطینه، به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، طرح "Read the World" را معرفی کردند.


2 آوریل 2020


IPA بزرگترین فدراسیون جهانی انجمن های ناشران است.  نویسنده جرونیمو استیلتون، کار خلاقانه خواندن کتاب ویژه کودکان را در گیر و دار همه گیری COVID-19 شروع کرد. نویسندگان محبوب کتاب های کودکان، به این عمل خلاقانه و زیبا پیوستند و شروع به خواندن چکیده کتاب های خود برای میلیون ها کودک و جوان که در حال حاضر در قرنطینه اند، کردند.


طرح  Read the World همکاری بین انجمن بین المللی ناشران (IPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و یونیسف است.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (18) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, محمود حاجی پور, زهرا خرمی, سجاد رحیمی, سحر ستوده, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e17
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30214

مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت


انجمن بین المللی ناشران (IPA)، سازمان جهانی بهداشت و UNICEF برای حمایت از کودکان و نوجوانان درقرنطینه، به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، طرح "Read the World" را معرفی کردند.


2 آوریل 2020


IPA بزرگترین فدراسیون جهانی انجمن های ناشران است.  نویسنده جرونیمو استیلتون، کار خلاقانه خواندن کتاب ویژه کودکان را در گیر و دار همه گیری COVID-19 شروع کرد. نویسندگان محبوب کتاب های کودکان، به این عمل خلاقانه و زیبا پیوستند و شروع به خواندن چکیده کتاب های خود برای میلیون ها کودک و جوان که در حال حاضر در قرنطینه اند، کردند.


طرح  Read the World همکاری بین انجمن بین المللی ناشران (IPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و یونیسف است.


نماینده IPA در این جلسه گفتند: "این ها همه اتفاقات ناخواسته ای برای همه مان است و اثرات روانی- اجتماعی قرنطینه طولانی مدت و فاصله های اجتماعی هنوز دیده و درک نشده است. " وی گفت: "ما باید در حال حاضر از سلامت روانی خود، به ویژه از ذهن جوانان مراقبت ویژه ای داشته باشیم. IPA به دنبال این است که با نزدیک کردن نویسنگان محبوب کودکان و خود کودکان لحظاتی با دغدغه های کمتری را در این روزهای سخت برای خانواده ها فراهم آورد.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (19) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, انیس اشرف گنجوی, علیرضا امان اللهی, الهام بزمی, سجاد رحیمی, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e18
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30215

مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت


سخنان آغازین مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه‌ای درباره COVID-19


10 آوریل 2020


در سطح جهان، در حال حاضر نزدیک به 5/1 میلیون مورد تائید شده و بیش از 92 هزار مرگ در اثر ابتلا به COVID-19 به سازمان جهانی بهداشت گزارش ‌شده است. در هفته گذشته، ما شاهد روند تدریجی کاهش در برخی از کشورهای اروپایی که سخت درگیر بودند، مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بودیم. من خوشحال شدم که دوستم بوریس جانسون دیگر در بخش مراقبت­های ویژه نیست. بهترین آرزوها را نه‌تنها برای بوریس بلکه برای تمام کسانی که با این مشکل مواجه هستند دارم. در همین زمان، ما شاهد شتاب ابتلا نگران‌کننده‌ای در کشورهای دیگر بودیم. در آفریقا، ما شاهد گسترش ویروس در مناطق روستایی هستیم. اکنون شاهد خوشه­هایی از موارد بیماری و شیوع در بیش از 16 کشور جهان هستیم.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (20) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, محمود حاجی پور, زهرا جعفری, سجاد رحیمی, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e25
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30563

مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت

بیانیه عمومی برای همکاری در توسعه واکسن  COVID-19

 

در 31 دسامبر سال 2019، سازمان بهداشت جهانی از تعدادی از موارد پنومونی با علت ناشناخته کشف شده در شهر ووهان، استان هوبی چین مطلع شد. مقامات چینی SARS-CoV-2 را به عنوان ویروس ایجاد کننده در 7 ژانویه سال 2020 معرفی کردند، و سازمان بهداشت جهانی در 11 فوریه سال 2020، بیماری را کروناویروس 2019 (COVID-19) نامگذاری کرد. به عنوان بخشی از پاسخ سازمان بهداشت جهانی به طغیان، یک طرح تحقیق و توسعه (R&D) برای تسریع در توسعه تشخیص، واکسن و درمان برای این کروناویروس جدید فعال شد.

با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی، گروهی از متخصصان با تخصص های متنوع در تلاش هستند تا واکسن های ضد COVID-19  را تولید کنند.

این گروه از همه افراد دعوت می کند تا توصیه­های لازم را بکار ببرند تا از انتقال ویروس COVID-19 جلوگیری شود. این گروه همچنین از همه به خاطر اعتماد به جامعه علمی تشکر می­کند.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (21) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, سجاد رحیمی, زهرا صداقت, سارا عطیمی, علیرضا امان اللهی, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e26
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30577

یک جهان: باهم در خانه"

18 آوریل 2020

برنامه "یک جهان باهم در خانه"، از شبکه­های تلویزیونی اصلی به‌صورت آنلاین در تاریخ شنبه 18 آوریل از ساعت 17:00 (زمان لس‌آنجلس) پخش خواهد شد. این کنسرت مجازی که توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان Global Citizen برگزار شده است، افرادی را که تحت تأثیر بیماری COVID-19 قرارگرفته‌اند، جمع می‌کند تا اقدامات معناداری را برای محافظت از سلامت و حمایت از پاسخ جهانی به COVID-19 انجام دهند. همچنین از کارکنان شجاع مراقبت­های بهداشتی که فداکاری را در خط مقدم انجام می­دهند، تجلیل و پشتیبانی به عمل خواهد آورد. با همکاری و کمک بسیاری از هنرمندان در سطح دنیا این رویداد جهانی انجام خواهد شد. هنرمندان و ورزشکارانی که در این برنامه حضور خواهند داشت شامل: آلانیس موریست، آندره بوچلی، بیلی جو آرمسترانگ از گرین روز، برنا پسر، کریس مارتین، دیوید بکهام، التون جان، ادریس و سابینا البا، ج بالوین، جان لژند، کیسی موسراووی، کری واشنگتن، لنگ لنگ، لیززو، مالوما، پل مک کارتی، پریانکا چوپرا جوناس، شاهرخ خان و استیوی واندر هستند.

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (22) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, الهام براتی, سجاد رحیمی, نسرین سدید, و . . .

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e27
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30579

سخنرانی مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه­ای درباره کرونا ویروس

20  آوریل 2020

اول از همه، من می­خواهم برای همه کسانی که دیروز عید پاک را جشن گرفتند، از جمله کشور خودم اتیوپی، تبریک بگویم. امروز نخستین روزی است که کنفرانس مطبوعاتی ما در همه زبان­های رسمی سازمان ملل متحد تفسیر می­شود: عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی و به زودی ما زبان هندی را شروع خواهیم کرد. ما می­خواهیم سازمان ملل متحد خود را، واقعاً سازمان ملل متحد کنیم، واقعاً چند جانبه و از طریق زبان­های بیشتر و ارتباط با همه دنیا.

من می­خواهم از همه روزنامه­نگاران از سراسر جهان استقبال کنم، من از شما دعوت می­کنم به هر یک از شش زبان سازمان ملل سؤال بپرسید - البته فعلاً، و ما همچنان به نشر زبان­های بیشتری ادامه خواهیم داد. من می­خواهم از تمام از نوازندگان، طنزپردازان و نوع دوستانی که به برگزاری موفق کنسرت "یک جهان، با هم در خانه" در روز شنبه کمک کردند تشکر کنم. بسیار فروتن، تمام جامعه سازمان جهانی بهداشت از حمایت­هایی که بیش از 8 ساعت زمان برد، بسیار سپاسگزار هستند. این رویداد بیش از 127 میلیون دلار برای حمایت از چندین سازمان در پاسخ به COVID-19، از جمله 55 میلیون دلار برای صندوق پاسخ به همبستگی سازمان جهانی بهداشت جمع آوری کرد.

مدل بندی و داده کاوی داده های جهانی بیماران ویروس کووید 19

مصطفی بسکابادی, مهدی دوست پرست

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e40
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.31114

مقدمه: تکنیک‌های داده‌کاوی از جمله الگوریتم‌های درخت تصمیم برای مدل سازی و پیش بینی افراد در معرض خطر ابتلا به کووید 19 می‌تواند مفید باشد. هدف اصلی این مطالعه، تخمین ریسک مرگ افراد به واسطه بیماری کووید 19 با استفاده از الگوریتمCART   و بر اساس عوامل موثر است.


روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی بوده و تمام افراد بیمار کووید 19 که در سایت Kaggle از طریق دانشگاه جانز هاپکینگ جمع آوری شده است، استخراج گردید. تعداد کل بیماران برابر 26031 نفرازکشورهای مختلف است.  تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماریJMP نسخه 13 انجام شده است. در بخش مدل‌سازی از الگوریتم درخت تصمیم گیری و مدل درخت رگرسیون و طبقه بندی (CART) استفاده شده است.


یافته‌ها: نتایج مدل رگرسیون و طبقه بندی درختی نشان می‌دهد که از متغیرهای کمی به ترتیب اهمیت سن، زمان بستری تا نتیجه، فاصله شروع علائم تا نتیجه آزمایش و فاصله بستری تا نتیجه آزمایش و از متغیر کیفی جنسیت در نتیجه درمان بیماران موثر می‌باشند. باتوجه به تحلیل کلمات، به ترتیب علائم تب، سرفه، گلودرد، خستگی، ضعف، سردرد، لرز و آب ریزش بینی در این بیماری برای افراد بیشترین فراوانی را داشته است.


نتیجه گیری: دقت مدل برازش داده شده با توجه به سطح زیر منحنی راک،  برابر 1/94 درصد برای داده های آزمایشی و 1/91 درصد برای داده ‌های آموزشی تعیین شده است.

نامه به سردبیر


نیاز به اقدام جامع جهت پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب ناشی از اپیوم

علی تفضلی مقدم, مریم بحرینی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e8
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.28754

مقدمه: ایران به لحاظ شیوع مصرف مواد مخدر آمار قابل توجهی به خود اختصاص داده است و این معضل گریبانگیر جامعه سالم در کنار افراد مبتلا می شود.


یافته ها: مصرف اپیوم بر مبنای عللی نظیر تمایلات سنتی بعنوان مسکن یا در برخی بیماری های مزمن شیوع داشته است. همچنین، مسائل جغرافیایی و فرامرزی مانند وضعیت همسایه های ایران در این امر دخیل بوده‌اند. سیاستهای قانونی و افزایش قیمت اپیوم زمینه ساز ایجاد ناخالصی در فراورده های اپیوئیدی جهت تقویت سودآوری آن شده است. یکی از پرمصرف‌ترین ناخالصی‌ها سرب می باشد که منجر به مسمومیت فزاینده با سرب در میان مصرف کنندگان اپیوم شده است.


بحث و نتیجه گیری: با توجه به افزایش قابل توجه موارد مسمومیت با سرب که ممکن است شدیدا ناتوان کننده باشد، انتظار می رود در آینده شاهد مطالعات با کیفیت، نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیش گیرانه و تشخیصی موثر در این زمینه باشیم.

گزارش کوتاه


علل بستری مجدد در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی

حمید کریمان, علی شهرامی, سعیده نیک انجام

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e5
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.28987


Introduction: Readmission is defined as a patient being admitted to the hospital again within a specific period, with or without previous surgery or medication program. The current study was designed with the purpose of assessing causes of readmission to emergency department. Methods: This study is a retrospective cross-sectional study that was performed on patients who were readmitted to emergency department of Imam Hossein Hospital, Tehran, Iran, in 2019 using random sampling. Results: 240 cases with the mean age of 50.47 ± 20.84 years were evaluated (59.6% male, 82.9% married). 60.4% of patients had a length of hospital stay less than one day, in 22.5% cases length of hospital stay was between 1 and 5 days, in 7.5% between it was 5 and 10 days, and in 9.6% cases it was more than 10 days. 61.7% had a history of special diseases, most of them (23%) had a history of heart disease and 38.3% had no history of disease. The most common causes of readmission were recurrence of disease (21.7%), persistence of pain (17.9%) and incorrect diagnosis (5.8%). There was no statistically significant relationship between age (p = 0.26), sex (p = 0.24), level of education (p = 0.26), drug addiction (p = 0.77), or time of discharge in the first visit (p = 0.55) and cause of readmission. However, there was a significant relationship between type of discharge (with physician’s opinion/against medical advice) in the first visit and the reason for readmission (p = 0.02).  Conclusion: The Results showed that the most common causes of readmission were recurrence of disease, persistence of pain and incorrect diagnosis, respectively. Most of the patients were married men between the ages of 30 and 60 years without college education. There was a significant relationship between the type of discharge in the first visit and the cause of readmission. 

گزارش مورد


انسداد روده ناشی از بزوار، بررسی 19 مورد

مجید صمصامی, جواد زبرجدی باقرپور, محمد رضا نیک شعار, سهیل باقریان لمراسکی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e1
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.28150

مقدمه: بزوار مواد هضم نشده ای هستند که به علل مختلف در دستگاه گوارش باقی مانده اند و باعث بروز علائم و عوارض متنوع می شوند. یکی از عوارض نادر بزوار انسداد روده است که در این مطالعه بررسی شده است. روش کار: این مطالعه بصورت بررسی موارد(case series) در بازه زمانی 2 ساله از سال 1395 الی 1397 کلیه بیمارانی که با تشخیص انسداد روده باریک در بیمارستان امام حسین (ع) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و پاتولوژی نهایی بزوار بوده است وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و آزمایشگاهی و یافته های حین عمل در این بیماران مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از تعداد 19 بیمار، 12 بیمار (63%) زن و 7 بیمار (37 %) مرد بودند. میانگین سنی بیماران2± 84/63 سال بود.15 بیمار در فصل زمستان و پاییز و 4 بیمار در بهار و تابستان مراجعه کرده بودند.بیماری های همراه شامل دیابت (42%)،سابقه جراحی معده (15%)،کم کاری تیروئید (5%) بود.مواد خارج شده شامل خرمالو (47%)، مواد نامعلوم (38%)، انار(10%)،مو (5%)بود شایع ترین علائم بالینی شامل درد شکم (87%)، تهوع و استفراغ (80%)، عدم دفع گاز و مدفوع (60%) بود. در معاینه بالینی یافته ها شامل دیستانسیون شکم(85%)، صداهای روده ای کاهش یافته (52%) تندرنس شکمی(48%) وDRE رکتوم خالی (45%).در آزمایشات یافته ها شامل لکوسیتوز(78%)، اسیدوز متابولیک (42%)، ازتمی پره رنال (32%) بود. شایع ترین محل های انسداد شامل 100 سانتی متری انتهایی ایلئوم 68.42% (13 بیمار)، ژژنوم 21% (4 بیمار)، معده و روده باریک همزمان 10.52%(2 بیمار).از این تعداد 13 بیمار(68 %) تحت انتروتومی برای خارج سازی بزوار و6 بیمار(31%) تحت دوشیدن بزوار قرار گرفتند. تمامی بیماران پس از طی سیر بهبودی از بیمارستان مرخص شدند. نتیجه گیری: بزوار یکی از علل نسبتا نادر انسداد روده باریک میباشد. در بیمارن مسن و دارای فاکتورهای زمینه ای برای بزوار و همچنین شرح حال مصرف اخیر میوه های با پتانسیل تشکیل بزوار در فصول پاییز و زمستان میتواند در تشخیص انسداد ناشی از بزوار کمک کننده باشد.

گزارش یک مورد مرگ ناشی از هماتوم رتروپریتونئال به دنبال شالدون گذاری ورید فمورال: یک گزارش موردی

خسرو ایازی, جواد زبرجدی باقرپور, حامد طهماسبی, بهزاد نعمتی هنر

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e16
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30040

کاتتریزاسیون ورید فمورال برای انجام دیالیز یکی از شایع ترین دسترسی های وریدی است. عوارض مختلفی از جمله خونریزی و آسیب های شریانی و فیستول شریانی وریدی برای این روش گزارش شده است. یکی از عوارض نادر ولی کشنده این روش هماتوم رتروپریتونئال ناشی از آسیب دیواره ورید است. مهمترین نکته در پیشگیری از ایجاد این عوارض تکنیک مناسب قرار دادن کاتتر است. در این مطالعه ما به معرفی یک مورد مرگ ناشی از عارضه بسیار نادر و بالقوه کشنده این تکنیک یعنی هماتوم رتروپریتونال می پردازیم.


 

کرونا ویروس و درد شکم،گزارش 3 مورد لاپاراتومی منفی

مجید صمصامی, جواد زبرجدی باقرپور, خسرو ایازی, آرش محمدی توفیق, بهزاد نعمتی هنر, حامد طهماسبی, سید محمد رفیعی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e28
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30293

گسترش جهانی کرونا ویروس و گزارش های متعدد نشان دهنده تغییر در علائم این ویروس و اضافه شدن علائم گوارشی به بخش مهمی از علائم تشخیصی این ویروس شده است.شایع ترین علائم گوارشی شامل بی اشتهایی و تهوع و استفراغ و درد شکم میباشد. با توجه به استرس فیزیولوژیک بسیار زیاد جراحی، تصمیم گیری در مورد انجام عمل جراحی در بیماران مبتلا به این ویروس با درد شکم و معاینه شکمی مثبت چالش جدیدی برای پزشکان و کادر درمانی است.در این مطالعه ما به معرفی 3 بیمار مبتلا به کرونا ویروس که با علائم درد شکم و معاینه شکمی مثبت از نظر پریتونیت تحت عمل جراحی قرار گرفتند و یافته های نرمال در عمل جراحی داشتند و عمل جراحی باعث افزایش مرگ و میر شد،میپردازیم

پیلونفریت آمفیزماتو با تظاهرات تب، زردی و علائم انسداد ادراری؛ گزارش یک مورد

امیر رضا عابدی, سعید منتظری, محمد مهدی فروزانفر, صالح غیاثی

مجله طب اورژانس ایران, دوره 7 شماره 1 (2020), 28 March 2020 , صفحه e29
https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30433

خلاصه:


پیلونفریت آمفیزماتو یک اورژانس اورولوژی است که نیاز به اقدام فوری پزشکی دارد. این بیماری یک عفونت تولیدکننده گاز است که پارانشیم کلیه را درگیر می کند و تهدیدکننده حیات است. در این مطالعه یک بیمار 35 ساله افغان را گزارش کرده ایم که با تب خفیف، ایکتر، درد شکمی، تهوع و استفراغ، سوزش ادرار و علایم انسدادی ادراری به اورژانس مراجعه کرده بود که در آزمایشات به عمل آمده کراتینین 4/5 و بیلی روبین 4/10 میلی گرم در دسی لیتر و ترومبوسیتوپنی داشت. برای بیمار  سی تی اسکن شکم و لگن انجام شد که گاز داخل پارانشیم کلیه راست داشت و با تشخیص پیلونفریت آمفیزماتو به اتاق عمل رفت و سیستوستومی و نفرکتومی اورژانس شد. بیمار یک هفته بعد با حال عمومی خوب مرخص شد. دو ماه بعد سیستوگرام و رتروگراد یورتروگرام به عمل آمد که  تنگی طولانی مجرای قدامی داشت که یورتروپلاستی  با گرافت بوکال انجام گردید.