بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی درباره تریاژ پیش بیمارستانی

Hamidreza Aghababaeian, Soheila Sedaghat, Nourollah Taheri, Seyed Ahmad Mousavi, Morteza Habibi-Moghadam, Fatemeh Pourmotahari
658

دیده شده


چکیده

مقدمه: یکی از شاخص های مهم آمادگی در حوادث و بلایا بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل فوریتها از اصول تریاژ می باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی درباره تریاژ پیش بیمارستانی استارت در سال 1395 انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی پرسنل فوریت های پزشکی شمال استان خوزستان انجام شد. افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای متشکل از 5 پرسش (اطلاعات جمعیت شناختی)، پانزده پرسش (آگاهی تریاژ) و نوزده پرسش (عملکرد تریاژ) جمع آوری شد. سپس اطلاعات حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. يافته ها: در مجموع 117 نفر با میانگین سنی 08/6±21/33 سال و میانگین سابقه کاری 32/4 ± 35/7 سال در این مطالعه شرکت کردند که همگی مرد بودند. میزان میانگین آگاهی افراد مورد مطالعه از تریاژ در حد متوسط ( میانگین نمره: 44/9) و همچنین نتایج بخش عملکرد نیز حاکی از عملکرد متوسط (میانگین نمره: 58/9) ایشان بود. نتيجه گيری: بر اساس یافته های حاصل از مطالعه حاضر میزان آگاهی و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شمال استان خوزستان درباره تریاژ پیش بیمارستانی در حد متوسط بود.

کلید واژه‌ها

آگاهی و عملکرد؛ تریاژ؛ فوریت های پزشکی؛ پیش بیمارستانی

مراجع

Safari S, Rahmati F, Baratloo A, Motamedi M, Forouzanfar MM, Hashemi B, et al. Hospital and pre-hospital triage systems in disaster and normal conditions; a review article. Iranian journal of emergency medicine. 2015;2(1):2-10.

Ardalan A MM, Saberinia A, et. al. I.R.Iran National Health Disaster and Emergency Response Operation Plan. Tehran: Azarbarzin; 2015.

Esmailian M, Zamani M, Azadi F, Ghasemi F. Inter-rater agreement of emergency nurses and physicians in Emergency Severity Index (ESI) triage. EMERGENCY-An Academic Emergency Medicine Journal. 2014;2(4):158-61.

Kariman H, Joorabian J, Shahrami A, Alimohammadi H, Noori Z, Safari S. Accuracy of emergency severity index of triage in Imam Hossein hospital-Tehran, Iran (2011). Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2013;15(1):115-20.

Aghababaeian H TN, Araghi Ahvazi L, Sadeghi Moghaddam A. . Fundamental of triage. TEHRAN: Jameh negar; 2012.

Wuerz RC, Milne LW, Eitel DR, Travers D, Gilboy N. Reliability and validity of a new five‐level triage instrument. Academic emergency medicine. 2000;7(3):236-42.

Sedaghat S, Aghababaeian H, Taheri N, Moghaddam AS, Maniey M, Ahvazi LA. Study on the level of knowledge and performance of North Khuzestan medical emergency 115 personnel on pre-hospital triage. Iran J Crit Care Nurs. 2012;5(2):103-8.

training SmKapozempatbaa. Knowledge and practice of zabol emergency medicine personnel about triage before and after training. 2th emergency congers TEHRAN. IRAN

Tabatabai A, Mohammadnejad E, Salari A. Nursing Students' Awarness of Triage in the Emergency Ward. Jorjani. 2013;1(1):30-4.

Javadi S, Salimi T, Sareban MT, Dehghani MA. Knowledge and Practice of Nurses Regarding Patients’ Triage in Emergency Department. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2015;3(1):15-22.

Kalantarimeibidi M, Yadollahi A, Esfandiari S. The Effect of Education on the Knowledge and Practice of Emergency Department’s Nurses Regarding the Patients’ Triage. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2014;1(1):40-4.

Aghababaeian H, Sedaghat S, Tahery N, Moghaddam AS, Maniei M, Bahrami N, et al. A comparative study of the effect of triage training by role-playing and educational video on the knowledge and performance of emergency medical service staffs in Iran. Prehospital and disaster medicine. 2013;28(6):605-9.

Chen K-C, Chen C-C, Wang T-L. The role tabletop exercise using START in improving triage ability in disaster medical assistance team. Ann Disaster Med. 2003;1(2):78-84.

Sarikaya S, Soysal S, Karcioglu O, Topacoglu H, Tasar A. Paramedics and triage: effect of one training session on triage in the emergency department. Advances in therapy. 2004;21(5):329-34.

Wang C, Wei S, Xiang H, Xu Y, Han S, Mkangara OB, et al. Evaluating the effectiveness of an emergency preparedness training programme for public health staff in China. Public Health. 2008;122(5):471-7.

Göransson KE, Ehrenberg A, Ehnfors M. Triage in emergency departments: national survey. Journal of clinical nursing. 2005;14(9):1067-74.

Risavi BL, Salen PN, Heller MB, Arcona S. A two-hour intervention using START improves prehospital triage of mass casualty incidents. Prehospital Emergency Care. 2001;5(2):197-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v4i2.15699

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر