بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی درباره تریاژ پیش بیمارستانی