مقالات مروری


خفاش ، پنگولین و کنه به عنوان مخازن طولانی مدت برای سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس 2

جعفر آقاجانی, پریسا فرنیا, سامان ایوبی, پوپک فرنیا, جلال الدین غنوی, علی اکبر ولایتی

فصلنامه نفس, دوره 7 شماره 3 (1399), 5 December 2020,

سندرم حاد تنفسی  ویروس کرونا - 2 (SARS-CoV-2) باعث بیماری COVID-19  می شود. در دسامبر سال 2019 شیوع پنومونی با علت نامشخص در ووهان ، استان هوبی (Hubei)، چین رخ داد. این ویروس در نقاط مختلف جهان با شرایط فرهنگی متفاوت به سرعت در حال انتشار است. بدین ترتیب، سوالات در مورد ناقل واسط اصلی بیماری در حیوانات مختلف باقی مانده تا حل شود.  مطالعات نشان داده است که سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس 2 (SARS‑CoV-2) از خفاش های نعل اسبی (horseshoe bats) منشاء گرفته است ، اما میزبان های واسط آن هنوز تا حد زیادی ناشناخته هستند. علاوه بر این ، احتمال آلودگی خفاش نعل اسبی توسط کنه در حین پرواز بین گیاهان یا هنگام استراحت در این مکانها زیاد است. کنه های ماده می توانند 5-7 روز قبل از افتادن از خون خفاش نعل اسبی تغذیه کنند یا در تجمعات زیاد می توانند تا چندین هزار تخم درمکان مناسب یا روی آن ها بگذارند .

هنگامی که آنها از خون خفاش نعل اسبی حاوی SARS‑CoV‑2 تغذیه می کنند ، می توانند عفونت را بدون نیاز به استفاده مجدد از میزبان مخزن عفونت، به نسل های بعدی منتقل کنند. با وجود تمام ویژگی های بالقوه ای که این موجود دارد ، بررسی وجود یا عدم وجود SARS‑CoV‑2 الزامیست ، به ویژه هنگامی که می دانیم کنه ها همزیستی با خفاش های نعل اسبی دارند. این عوامل اهمیت مطالعه اپیدمیولوژی ویروسی را در جمعیت کنه برجسته می کند.  بدین ترتیب ، بر اساس توزیع گسترده کنه ها و همزیستی آنها با خفاش نعل اسبی ، ما پیشنهاد می دهیم مطالعات بیشتری در مورد  نقش احتمالی کنه ها که ممکن است به عنوان یکی از میزبان های اصلی واسطه در حیوانات مختلف عمل کنند ، صورت گیرد.

مقالات پژوهشی اصلی


اثرنیکوتین بر بیان گیرنده CXCR4 ومولکول های چسبان CD49D، CD11a، CD18 و CD62L درسطح سلولهای CD34+ خون بند ناف انسان

لعیا تکبیری اسگویی, کاظم پریور, اسماعیل مرتاض, مرضیه ابراهیمی

فصلنامه نفس, دوره 7 شماره 3 (1399), 5 December 2020,

.استعمال سیگارمی تواند اثرات مضر گسترده ای روی سلامت افراد داشته باشد ونیکوتین بعنوان یکی ازاصلی ترین ترکیبات موجود دردود سیگاردرخط مقدم پژوهش های انجام گرفته قراردارد. هدف تحقیق حاضرروشنگری درزمینه اثرنیکوتین بربیان گیرنده کموکاینی CXCR4 ومولکول های چسبان درسطح سلول های بنیادی – پیشسازخونی می باشد. برای این منظورپس ازجدا سازی سلول های تک هسته ای خون بندناف این سلول ها به مدت 24 ساعت با سه دوز10 نانومول، 1میکرومول و100 میکرومول نیکوتین تیمارشدند. سپس با تکنیک فلوسیتومتری میزان بیان مارکرهای CXCR4، CD49d ، CD11a، CD18و CD62L درسطح جمعیت سلولی CD34+ که معرف سلول های بنیادی – پیشسازخونی هستند مورد اندازه گیری قرارگرفت. طبق نتایج بدست آمده نیکوتین باعث کاهش میزان بیان گیرنده کموتاکتیک CXCR4 گشت، درحالیکه میزان بیان دیگرمارکرها به غیراز CD62L افزایش نشان داد. نتیجه گیری اینکه درمحیط برون تنی نیکوتین می تواند باعث تغییرالگوی بیان گیرنده کموکاینی CXCR4 ومولکول های چسبان CD49D ، CD18و CD11a گردد.

زمینه وهدف : عارضه کلاسیک قلبی عروقی بیماری مزمن انسدادی ریه، کورپولمونل می‌باشد که عبارت است از نارسایی یا بزرگی یا هایپرتروفی بطن راست قلب. وازوکانستریکشن پولمونری هیپوکسیک، هایپرکاپنی، اسیدوز در بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)[1] به عنوان مکانیسم های احتمالی کورپولمونل مطرح شده اند. کورپولمونل می‌تواند سبب ایجاد ادم محیطی و ادم ریوی گردد که در این موراد تجویز دیورتیک به کاهش علائم و برطرف شدن ادم کمک می‌نماید اما ممکن است در اثر ایجاد کاهش حجم عروقی و هایپوتنشن سیستمیک باعث ایجاد آﺳﯿﺐ ﺣﺎد ﮐﻠﯿﻮی نیز شود. به سبب فقدان مطالعات کافی، این مطالعه با هدف تعیین ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﺣﺎد ﮐﻠﯿﻮی در ﺑﯿﻤﺎران مبتلا به ﮐﻮرﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺴﺪادی ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﻮرﺗﯿﮏ طرح ریزی و اجرا شد.

مواد و روش‌ها : در این مطالعه توصیفی مقطعی تمامی بیماران مبتلا بهﮐﻮرﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺴﺪادی ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﻮرﺗﯿﮏ که در بخش‌های داخلی و ICU در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم خمینی و بیمارستان گلستان اهواز در سال 1398 بستری بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 69 فرد به مطالعه وارد شدند. سپس بروز [2]AKI و برخی از ریسک فاکتورهای مرتبط  با آن در این دسته از بیماران تعیین شد. بیمارانی که طی 10 روز اول درﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﻮرﺗﯿﮏ دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿن سرم بیش از30% از ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿن پایه ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪو ورود ﺷدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﯿﺐ ﺣﺎد ﮐﻠﯿﻮی ﺗﻠﻘﯽ گردیدند.

یافته‌ها : اکثر بیماران مرد بودند( 58%) و میانگین سنی 67.5 سال (محدوده سنی 36 تا 89 سال) را داشتند. اغلب بیماران از تزریق وریدی(63.8%)  بهره برده و میانگین دوز دیورتیک دریافتی 80 میلی‌گرم (محدوده‌ی 20-240 میلی‌گرم) بود. ازمجموع 69 بیمار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮرﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺴﺪادی ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی تحت درمان با دیورتیک، 13 نفر(18.8%) دچار AKI شدند. بین سن، جنس، کراتینین پایه و دوز دیورتیک دریافتی و AKI ارتباط معناداری یافت نشد (0.05<P).

بحث ونتیجه گیری: بر اساس مطالعه‌ی ما می‌توان گفت بروز AKI در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮرﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺴﺪادی ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮرﺗﯿﮏ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ 18.8 درصد (بین 9.6 تا  28 درصد) می‌باشد و بین بروز AKI و درمان با دیورتیک در این بیماران ارتباط معنی‌داری یافت نشد.  

کلمات کلیدی : بیماری انسدادی مزمن ریه، کورپولمونل، آسیب حاد کلیوی، داروهای دیورتیک‌

 

[1] Chronic obstructive pulmonary disease

[2] Acute kidney injury

اثر یک جلسه تمرین هوازی بوکس با دستگاه کینکت ایکس باکس، با و بدون محدودیت جریان خون عروق دست بر تغییر پذیری ضربان قلب در جوانان سالم غیر ورزشکار

زهره کریمی, فرشاد غزالیان, خسرو ابراهیم, حسین عابد نطنزی, ماندانا غلامی

فصلنامه نفس, دوره 7 شماره 3 (1399), 5 December 2020,

زمینه و هدف: با افزایش محبوبیت بازی های رایانه ای و زمان صرف شده برای این بازی ها و شیوع سبک زندگی بی تحرک و عوارض ناشی از آن، ضرورت یافتن راهکار های مختلف برای افزایش میزان تحرک بیش از گذشته احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر يك جلسه تمرین هوازی بوکس با دستگاه کینکت ایکس باکس، با و بدون محدوديت جريان خون (BFR)، بر تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) در جوانان غیر ورزشکار است.

روش کار: چهارده آزمودنی (خانم: 8، آقا: 6؛ محدوده سنی: 10±30 سال؛ شاخص توده بدنی :2-kg.m 3±21) در دو جلسه پروتکل تمرینی 20 دقیقه بازی بوکس با کینکت ایکس باکس 360 با فاصله یک هفته شرکت کردند. نورمتانفرین و HRV قبل و بعد از پروتکل ها اندازه گیری شد. آزمودنی ها بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و به مبارزه مقابل یکدیگر پرداختند. در هفته اول 7 آزمودنی با BFR، مقابل 7 نفر بدون BFR مبارزه کردند. در جلسه بعد جای دو گروه عوض شد. در دقایق پنج، ده، پانزده بازی BFR باز و مجددا بسته شد و میزان فشار درک شده با مقیاس 20 امتیازی بورگ ثبت شد. داده های قبل و بعد از آزمون توسط آزمون t وابسته مقایسه گردید. سطح معناداري براي تمام تحلیل هاي آماري(05/0P≤)  در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: بازی ویدیویی همراه با حرکت بدون BFR منجر به کاهش معنادار (SDNN، NN50) و کاهش بدون معنا (SDANN، TP، HF، VLF) پارامترهای HRV گردید. همچنین در گروه دیگر با BFR پارامترSDNN کاهش اما سایرپارامتر ها افزایش غیر معنادار را نشان دادند. نورمتانفرین در هر دو گروه افزایش معنادار نشان داد اگر چه مقایسه میزان افزایش بین دو گروه تفاوت معنادار نشان نداد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد يك جلسه بازی ویدیویی همراه با حرکت در هر دو حالت بر HRV اثرات مشابه با فعالیت های ورزشی هوازی دارد. اگر چه در حالت BFR تفاوت هایی در شاخص های HRV دیده شد که می تواند بعنوان تفاوت هر چند غیر معنادار در شدت تمرین برداشت شود اما نمی توان بطور کلی نتیجه قاطع و مشخصی را ارائه داد.

نقش اختلالات شناختی در پیش‌بینی جستجوی درمان در افراد دچار اختلال سوء مصرف مواد

محمدعلی صادقی پور میبدی, محمد زارع نیستانک, الهام فروزنده, سیدمصطفی بنی طبا

فصلنامه نفس, دوره 7 شماره 3 (1399), 5 December 2020,

هدف از این پژوهش تعیین نقش اختلالات شناختی در پیش‌بینی جستجوی درمان ‏در افراد دچار اختلال سو مصرف مواد به روش تدخین بود.

روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی و جامعه آماري این پژوهش افراد دچار اختلال سو مصرف مواد ‏(اپیوییدی) شهرستان میبد بود. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل دو گروه افراد دچار اختلال سو مصرف مواد غیر درمان‌خواه (40 نفر) و گروه ‏جستجوی درمان (40 نفر) که با توجه به شرایط خاص این افراد به ‌صورت نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، آزمون جور کردن کارت‌های ویسکانسین بود و تجزیه ‌و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از روش تحليل رگرسیون لجستیک به کمک نرم‌افزار SPSS ورژن 21 انجام گرفت.

یافته‌ها نشان داد مولفه خطای درجاماندگی و پاسخ‌های نادرست اثر معنا‌داری برای مدل دارد و سایر مولفه‌ها اثر معنا‌دار نداشتند. افراد دارای ‏اختلال سو مصرف غیر درمان‌خواه دارای نمره بالاتری در خطای درجاماندگی بودند که این ‏تفاوت به لحاظ آماری معنا‌دار بود و افراد دارای اختلال سو مصرف درمان‌خواه ‏دارای نمره بالاتری در تعداد خطاها ‏بودند که این تفاوت نیز به لحاظ آماری معنا‌‌دار بود.

نتایج پژوهش نشان داد که نقایص شناختی قادر به پیش‌بینی وضعیت افراد دارای اختلال ‏سو مصرف مواد به روش تدخین در درمان‌خواه بودن و غیر درمان‌خواه بودن می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اختلالات متفاوت شناختی در بین دو گروه درمان‌خواه و غیر ‏درمان‌خواه وجود دارد که باید مورد توجه درمانگران قرار گیرد.

گزارش مورد


تظاهرات تاخیری فتق بوخدالک همزمان با پنوموتوراکس ناشی از پارگی بول امفیزماتوز؛ مطالعه موردی

مجتبی مخبر دزفولی, فریبا قربانی, کامبیز شیخی

فصلنامه نفس, دوره 7 شماره 3 (1399), 5 December 2020,

بروز فتق بوچدالک بدون علامت در جمعیت بزرگسال تخمین زده شده است که بین 1 در هر 2000 تا 7000 بر اساس مطالعات کالبد شکافی و تا 6٪ در یافته های CT باشد، زمانیکه این اختلال علامت دار می شود ممکن است سبب ایحاد تظاهرات شکمی یا تنفسی یا هر دو مورد گردد. در این گزارش تظاهرات دیررس فتق دیافراگی مادرزادی که با پارگی بول ریوی سبب ایجاد علابم شکم حاد و تنگی نفس در بیمار شده است ارایه شده است.

بیمار آقای 22 ساله با درد همی توراکس چپ و شکم  بود که به صورت ناگهانی دچار درد شکم شده و سپس درد در ناحیه ی  همی توراکس چپ شروع شده بود. همچنین بیمار به تدریج تنگی نفس پیدا کرد. بیمار در زمان مراجعه تب نداشت. درد شکم بدون تهوع و استفراغ بود و  همچنین علام تنفسی از قبیل هموپتیزی ، سرفه و خلط نداشته است.

در گرافی ساده ی سینه و شکم پنوموتوراکس ریه ی چپ و پنوموپریتوئن و هوای آزاد زیر دیافراگم مشهود بود       ( شکل1 و 2 ).  برای بیمار لوله ی سینه تعبیه و با شک به پارگی احشای شکمی بیمار کاندید عمل جراحی شد. پس از توراکوتومی، ریه ی کولاپس شده با یک بول مشاهده شد  در حالی که احشا ی شکم شامل معده و روده ها در فضای توراکس قرار داشتند.  لذا ابتدا اقدام به انجام رزکسیون گوه ای لوب تحتانی و بولکتومی شد و سپس پلورکتومی پلور جداری انجام گرفت. احشای شکمی به محل اصلی منتقل و دیافراگم با مش دوال ترمیم شد.