شاپا چاپی: 2322-4517 شاپا الکترونیک: 2423-8147

شماره کنونی
دوره 11 شماره 1 (1403)

درباره‌ی مجله

مشخصات نشریه:
شماره استاندارد بين المللي پيايندها (چاپی): 4517-2322
شماره استاندارد بين المللی پيايندها (الکترونيکی): 8147-2423
شماره ثبت: 3631/124-27/12/87
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري

 
معرفی نشریه:
نشریه نفس اولین مجله علمی پژوهشی فارسی زبانی است که بصورت تخصصی به بيماريهای دستگاه تنفس انسان و علوم وابسته به آن مي پردازد. اين فصلنامه توسط مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بيماريهای ريوی بيمارستان دکتر مسيح دانشوری، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی انتشار می يابد. مخاطب اين نشريه كليه پرسنل خدمات آموزشي، پژوهشي، درماني و بهداشتي، بويژه متخصصين و فوق متخصصين رشته هاي تنفس و علوم مربوط به آن مي باشند.
 
پایگاه های نمایه کننده:
SID ,  MagiranScientific world index,  Google Scholar
 
مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

امور اداری:

مدير مسئول و سردبير: دکتر محمد ورهرام

جانشین سردبیر: دكتر كيوان سعيدفر

کارشناس نشریه: مهندس مهدی الماس نیا

 

 

سازمانهای همکار:

انجمن بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
انجمن پزشكان كودكان ايران
انجمن جراحان توراكس ايران
انجمن عفونی پزشکان کودکان ايران
انجمن علمي متخصص طب كار ايران
انجمن متخصصين ريه ايران
جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران