شاپا چاپی: 2322-4517 شاپا الکترونیک: 2423-8147

شماره کنونی
دوره 7 شماره 1 (1399)

درباره‌ی مجله

مشخصات نشریه
شماره استاندارد بين المللي پيايندها (چاپی): 4517-2322
شماره استاندارد بين المللی پيايندها (الکترونيکی): 8147-2423
شماره ثبت: 3631/124-27/12/87
صاحب امتياز: پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري

پایگاه های نماینده کننده
معرفي نشريه
نشريه نفس باد صبا اولين مجله علمی پژوهشی فارسی زبانی است که بصورت تخصصی به بيماريهای دستگاه تنفس انسان و علوم وابسته به آن مي پردازد. اين فصلنامه توسط مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بيماريهای ريوی بيمارستان دکتر مسيح دانشوری، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی انتشار می يابد. مخاطب اين نشريه كليه پرسنل خدمات آموزشي، پژوهشي، درماني و بهداشتي، بويژه متخصصين و فوق متخصصين رشته هاي تنفس و علوم مربوط به آن مي باشند.
امور اداري
مدير مسئول و سردبير: دکتر محمد ورهرام
مدير اجرايي: دكتر كيوان سعيدفر

سازمانهای همکار تماس با ما
انجمن بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
انجمن پزشكان كودكان ايران
انجمن جراحان توراكس ايران
انجمن عفونی پزشکان کودکان ايران
انجمن علمي متخصص طب كار ايران
انجمن متخصصين ريه ايران
جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران
آدرس: تهران، نياوران، دارآباد، پژوهشکده سل و بيماريهای ريوی، بيمارستان مسيح دانشوری، ساختمان کاخ، طبقه دوم
تلفن: 27122012 - 021
نمابر: 26109930 - 021
آدرس اينترنتی: http://nafasjournal.ir
پست الکترونيکی: office@nafasjournal.ir
مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

.

برای خوانندگان

برای نویسندگان

برای کتابداران