ISSN: 2008-8620

Vol. 11 No. 41-40 (1398)

Cover Page+ Table of Contents


جایگاه حق تصرف والدین بر جنین؛ حق اختصاص یا مالکیت؟

فاطمه کراچیان ثانی, سیدمحمد صدری, احمد باقری, حیدر امیرپور, محمدصادق جمشیدی راد

Medical Figh, Vol. 11 No. 41-40 (1398), 16 June 2020 , Page 7-20

زمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های مهم بشر فرزندآوری است. تکنیک‌های پیشرفته ناباروی روش‌های نوینی در برابر زوجین نابارور قرار داده است. اهدای جنین یکی از تکنیک‌هایی است که چالش‌ها و سؤالات اساسی برای اندیشمندان اسلامی ایجاد کرده است. در این پژوهش با تکیه بر مبانی فقه امامیه به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که رابطه پدر و مادر با جنین منجمد به نحو مالکیت است یا حق اختصاص؟ آیا صرفاً حق والدین بر جنین، موجب مشروعیت انتقال آن بر ایشان می‌شود؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی است که با واکاوی متون فقهی حقوقی کوشیده است، نوع رابطه والدین بر جنین و میزان تصرف آنان بر وی را تبیین و بررسی نماید.

یافته‌ها: هرچند از دیدگاه برخی از حقوقدانان غربی جنین آزمایشگاهی در مالکیت پدر و مادر قرار دارد و مال محسوب می‌گردد، اما به نظر می‌رسد در آموزه‌های فقه اسلامی این رویکرد حاکم نیست. در فقه اسلامی، به سبب کرامت ذاتی جنین، حق اختصاص نسبت به او دیدگاه محکم‌تری محسوب می‌شود. از سویی دیگر در این دیدگاه تمام آثار حق اختصاص بر جنین مترتب نمی‌شود، چراکه حق ولایت پدر بر فرزند از حقوق غیر قابل نقل و انتقال است و در حقیقت پدربودن علت تامه برای تحقق عنصر ولایت است، از همین روست که انتقال قهری و اختیاری وی ممنوع می‌باشد.

واکاوی وضعیت حجر مبتلایان به اغمای خارج از کنترل در فقه امامیه و حقوق ایران

مجتبی سرگزی‌پور, محمدرضا کیخا, علیرضا آبین

Medical Figh, Vol. 11 No. 41-40 (1398), 16 June 2020 , Page 21-32

زمینه و هدف: حجر یکی از مباحثی است که فقها و حقوقدانان از دیرباز به بررسی مفهوم و آثار فقهی ـ حقوقی آن پرداخته‌اند. اغمای خارج از کنترل یا بیهوشی مستمر نیز مسأله‌ای پزشکی است که مباحث فقهی و حقوقی مختلفی به دنبال دارد. یکی از مباحث نوپیدا در فقه اسلامی، محجوردانستن مبتلایان به اغمای خارج از کنترل است.

مواد و روش‌ها: این جستار که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی متون فقهی حقوقی انجام شده، مسأله محجوردانستن «مبتلایان به اغمای خارج از کنترل» را بررسی می‌کند.

یافته‌ها: پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نمی‌توان مبتلایان به اغمای خارج از کنترل را در افراد محجور به‌ حساب آورد و آن‌ها را مشمول حمایت قانونگذار موضوع قانون امور حسبی دانست، در نتیجه انتخاب قیم برای آن‌ها فاقد مستند شرعی و قانونی است. از این ‌رو ضروری به نظر می‌رسد تا قانونگذار با وضع قانون، نهاد حمایتی جامعی برای حمایت از این افراد تأسیس کند.

تبیین فقهی آمیزش جنسی در دوره قاعدگی

عبداله بهمن‌پوری, صدیقه ریاحی‌راد, حبیب‌الله اردکانی

Medical Figh, Vol. 11 No. 41-40 (1398), 16 June 2020 , Page 33-44

زمینه و هدف: با بررسی ابواب فقهی در زمینه مسائل بهداشتی می‌توان گفت در هر موردی که اسلام حرمت و منعی قرار داده است، نوعی پشتوانه پزشکی در ضمن آن می‌توان یافت. یکی از موارد بهداشتی که ممنوعیت برای آن در نظر گرفته شده، روابط زناشویی در دوران قاعدگی است. علم پزشکی نیز روابط جنسی در این دوره را به دلیل نتایج زیان‌آور و جبران‌ناپذیری که در ضمن آن وجود دارد، ممنوع اعلام کرده و به عبارتی در تأیید وجود مضرات چنین رابطه‌ای بین علم پزشکی و منابع فقهی توافق وجود دارد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر ادله منع روابط زناشویی در دوران قاعدگی به بررسی فقهی ـ پزشکی این حکم پرداخته و ادله فقهی را با یافته‌های پزشکی این باب تطبیق داده تا از این رهگذر چرایی این حکم بیشتر روشن شود.

نتیجه‌گیری: ابتلای زن و مرد همچنین جنین به انواع بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله ریسک‌هایی است که می‌تواند نتیجه روابط زناشویی در دوران قاعدگی باشد. این مسأله علاوه بر علم پزشکی در فقه نیز مورد اشاره رفته و روایات نیز افراد را از این‌گونه روابط برحذر داشته‌اند.

Legal Jurisprudential Analysis of Bone Fracture Blood Money

Omid Tavakkoli Kiya, Mohammad Darvishzadeh Kakhaki

Medical Figh, Vol. 11 No. 41-40 (1398), 16 June 2020 , Page 45-58

Background and Aim: The rule of bone fracture is one of the rules related to the bone injuries blood money, which is mentioned as an example in some jurisprudential and narrative texts. This rule was proposed firstly in paragraph (c) of Article 569 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. In this paragraph, the legislator considers bone fracture blood money of each organ as Four-fifths of blood money of breaking that organ, while bone breaking in two states, complete recovery and incomplete recovery, has different blood money. So the question for the authors is whether the bone fracture blood money is different in the case of complete recovery and incomplete recovery?


Materials and Methods: This research has been done in explaining the legal jurisprudential of the rule of bone fracture, by descriptive analytical method and referring to library sources, and in examining the judicial procedure related to determining the amount of bone fracture blood money, a survey method has been used.


Conclusion: In this paper it is concluded that bone fracture blood money is a function of its treatment status and is more compatible with jurisprudential and legal principles. The contents of the unanimous vote of No. 1398/09/19-782 of the General Assembly of the Supreme Court of the country also confirm this matter.


 


Please cite this article as: Tavakkoli Kiya O, Darvishzadeh Kakhaki M. Legal Jurisprudential Analysis of Bone Fracture Blood Money. Feghh Journal 2019-2020; 11(40-41): 45-58.