مقاله اصیل


بررسی ارتباط كیفیت ثبت و انجام مراقبتهای پرستاری در بخش اورژانس با میزان ازدحام

Omid Ahmadi, Mojtaba Ghazi Talkhoncheh, Afsaneh Pirnia Naieni, Zarrin Tansaz

مجله طب اورژانس ایران, دوره 3 شماره 2 (2016), 6 June 2016 , صفحه 57-53
https://doi.org/10.22037/ijem.v3i2.9975

مقدمه: ازدحام در بخش اورژانس به عنوان یکی از موانع اصلی در دریافت مراقبت های درمانی به شمار می رود و می تواند بازتابی از عدم تطابق عرضه و تقاضا در سیستم های بهداشتی درمانی باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارتباط كیفیت ثبت و انجام مراقبتهای پرستاری در بخش اورژانس با میزان ازدحام طراحی و انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر یك مطالعه مقطعی است که در سال 1391 در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی الزهرا شهر اصفهان، ایران انجام گرفته است. جمع آوری اطلاعات توسط یک مشاهده گر آموزش دیده در تمام ساعات بستری بیمار با استفاده از چک لیست مراقبتی استاندارد تهیه شده از کتب پرستاری انجام گرفت. با توجه به آمار تعداد بیماران پذیرش شده به نسبت پرستاران، شیفتهای کم ازدحام و پر ازدحام تفکیک گردیده و نتایج حاصله در دو وضعیت مورد آنالیز آماری و مقایسه قرار گرفت. يافته ها: در مجموع پرونده 170 بیمار از نظر كیفیت ثبت و انجام مراقبت‌های پرستاری در زمان پرازدحام و کم ازدحام بررسی شد. طبق آنالیز آماری انجام گرفته کیفیت ثبت اقدامات پرستاری در زمان پر ازدحام در اورژانس کاهش یافته است (028/0=p). ولی کیفیت انجام مراقبتهای پرستاری از بیماران با افزایش ازدحام تغییری حاصل نکرد (36/0=p). نتيجه گيری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که علی رغم کاهش کیفیت ثبت خدمات پرستاری به دنبال افزایش ازدحام در بخش اورژانس، میزان و کیفیت ارائه خدمات بالینی به بیماران از شلوغی متاثر نشده بود.

میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در استان مرکزی؛ یک مطالعه مقطعی

Ali Jadidi, Mehdi Safarabadi, Behrooz Irannejad, Mahdi Harorani

مجله طب اورژانس ایران, دوره 3 شماره 2 (2016), 6 June 2016 , صفحه 65-58
https://doi.org/10.22037/ijem.v3i2.11760

مقدمه: یکی از روش های ارزشیابی خدمات، سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت ارائه آنها می باشد. رضایتمندی بیمار مفهومی است که امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است  و این امر در سیستم اورژانس پیش بیمارستانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا این مطاله با هدف بررسی میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است. روش کار: در این مطالعه مقطعی جهت بررسی رضایتمندی بیماران از پرسشنامه پایا و روای مقیاس رضایتمندی مراقبت های اورژانسی استفاده شد. این پرسشنامه  متشکل از 33 سوال بود که 9 سوال جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک و مابقی در حیطه های مختلف شامل وضعیت وسیله آمبولانس، نحوه برخورد تکنسین ها، میزان حرفه ای بودن، عملکرد تکنسین ها، کارایی اورژانس و یک سوال درباره میزان رضایت کلی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی بود. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و تست های مناسب مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. يافته ها: کل ماموریتهای انجام شده در این مقطع زمانی 12564 مورد بود. بیشترین ماموریتها متعلق به شهرستان اراک (65%) و کمترین آنها متعلق به شهرستان آشتیان (9/%) بود. تعداد 366 نفر در این مطالعه شرکت کردند. اکثر بیماران شرکت کننده در این مطالعه (59%) مرد بوده و بیشتر آنها (56%) مدرک تحصیلی زیر دیپلم داشتند. همچنین اکثر (52%) آنها سابقه بستری در بیمارستان نداشته و تعداد متاهل ها بیش از مجرد ها بوده است (71%). نمره کل رضایتمندی با جنس (001/0 > p)، وضعیت تاهل (001/0 > p)، سطح تحصیلات (001/0 > p)، محل زندگی (001/0 > p) و سابقه برخورد با اورژانس (015/0 = p) ارتباط دارد. بر این اساس زنان، متاهلین، افراد دارای سطح تحصیلات پایین تر و کسانی که دارای سابقه برخورد با اورژانس بودند، نمره رضایتمندی بیشتری را گزارش کرده بودند. میانگین نمره رضایتمندی  اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اراک در قسمت اتومبیل آمبولانس5/14 ± 7/0، نحوه برخورد تکنسین ها با بیمار و همراهان 5/15±7/83، حرفه ای بودن تکنسین ها 15±4/83، عملکرد تکنسین ها 14 ± 7/82، کارایی اورژانس پیش بیمارستانی 4 ± 7/89 و در نهایت نظر کلی بیمار 14 ± 5/82 بود. نمره کلی رضایتمندی در شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک دارای تفاوت معناداری بود (001/0 > p) . نتيجه گيری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان رضایتمندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حد مطلوب می باشد که این میزان در زنان، متاهلین، افراد دارای تحصیلات پایین تر، بیماران ترومایی و در پایگاه های شهری بیشتر از سایرین بود. بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به حیطه عملکرد حرفه ای و کمترین میزان مربوط به حیطه کارآیی تکنسین های بود.

بررسی میزان آمادگی، آگاهی و آسیب پذیری خانوارهای استان فارس در مواجهه با زلزله؛ یک مطالعه مقطعی

Tayebeh Rakhshani, Saied Abbasi, Mohammadreza Ebrahimi, Samira Travatmanesh

مجله طب اورژانس ایران, دوره 3 شماره 2 (2016), 6 June 2016 , صفحه 72-66
https://doi.org/10.22037/ijem.v3i2.11587

مقدمه: کشور ايران جزء 10 كشور بلاخيز جهان است و بر اساس گزارش سازمان جهاني بلايا، رتبه نخست را از نظر بيشترين تعداد موارد مرگ و میر به دنبال زلزله دارد. از طرفی استان فارس (جنوب ایران) يكي از لرزه ‌خیزترین نواحی کشور ایران بشمار می‌رود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت آمادگی خانوارهای استان فارس در برابر زلزله طراحی و انجام گرفته است. روش کار: در این پژوهش مقطعی جامعه آماری مورد مطالعه کلیه خانوارهای شهرهای زلزله‌ خیز استان فارس بودند که با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ ای تایید شده توسط مرکز تحقیقات هلال احمر شیراز حاوی اطلاعات دموگرافیک، وضعیت آمادگی، آگاهی و آسیب پذیری خانوارها در برابر زلزله  استفاده شد. پرسشگرهای آموزش دیده با مراجعه به منازل با سرپرست خانوار از طریق مصاحبه پرسشنامه ها را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت. يافته ها: 500 خانوار در این مطالعه شرکت کردند که میانگین سنی سرپرستان این خانوار 06/13± 5/47 بود (95 درصد مرد).  38 درصد از خانوارهای شرکت کننده در مطالعه بسته های مورد نیاز در مواقع اضطراری را در منازل خود داشتند. میانگین کل نمره آمادگی، آگاهی و  میزان آسیب پذیری خانوارها در مقابل زلزله به ترتیب 27/3 ± 4/13، 37/1 ± 03/5 و 43/6 ± 61/27 بود. بین تحصیلات سرپرست خانوار و شرکت در جلسات آمادگی ارتباط معناداری وجود داشت (008/0 > p)، ولی بین سن (26/0 = p) و جنس (3/0 = p) سرپرست خانوار و شرکت در جلسات آمادگی ارتباط معناداری وجود نداشت. نتيجه گيری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اکثر خانوارها آمادگی و اطلاعات کافی به ‌منظور مقابله با زلزله را نداشتند و آسیب‌پذیری نسبتاً بالایی نسبت به خطرات احتمالی زلزله داشتند. لذا در كنار اطلاع ‌رسانی دقيق به مردم، افزايش سطح آگاهي آنها جهت مقابله با خطرات ناشي از زلزله و کم كردن خسارات ناشي از آن ضروری به نظر میرسد. همین‌طور برگزاری مانورهای امادگی در افزايش ميزان آمادگي می تواند بسيار مؤثر باشد.

مقدمه: ارزشیابی توان علمی و عملی دانشجویان دوره کارشناسی گروه فوریت­های پزشکی به عنوان کارکنان حال حاضر و یا آینده مراکز اورژانس کشور و در خط مقدم برخورد با بیمار، می­تواند بازتابی مناسب از عملکرد آموزش آنان در دوره کاردانی و نیز دوره جدید تحصیل را  فراهم نماید. این پژوهش با هدف ارزشیابی میزان دانش و مهارتهای یالینی دانشجویان دوره کارشناسی فوریت­های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در مواجهه با تروما انجام شد.

روش­ کار: مطالعه حاضر از نوع مقطعی است. کلیه دانشجویان دوره کارشناسی فوریت­های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه جمعیت­شناختی و "چک لیست مهارتهای بالینی" شامل 9 مهارت، و آزمون تئوری بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار توسط 10 نفر از مدرسین و صاحبنظران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین ضریب پایایی برای مجموع مهارت­ها 82/0 محاسبه گردید. جمع­آوری داده­ها با برگزاری آزمون تئوری و نیز آزمون آسکی و مشاهده انجام مهارت­ها و تکمیل چک لیست­ها انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم­افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون­های آماری تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.

نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که در زمینه تروما 5/6 درصد دانشجویان از سطح دانش ضعیف، 6/82 درصد از دانش بالینی متوسط و 9/10 درصد نیز از سطح دانش خوبی برخوردار بودند. همچنین، در رابطه با سنجش میزان مهارت بالینی افراد مورد مطالعه در زمینه تروما ، یافته‌ها حاکی از آن بود که 1/89 درصد از سطح مهارت خوب و 9/10 درصد  نیز از مهارت بالینی متوسط برخوردار بودند. در مقایسه میزان مهارتها با سطح ایده آل نتاج نشان داد که در همه زیر مقیاس ها یک شکاف مهارتی معنی دار در سطح 01/0 وجود داشت. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که در این مطالعه بین دانش تئوری و مهارت بالینی موارد پژوهش رابطه معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه­گیری: با توجه به فاصله معنی دار بین امتیازات کسب شده و سطح مطلوب و نیز اهمیت کار کارکنان اورژانس به عنوان اولین پاسخ دهندگان، انتظار می رود که با آموزش با کیفیت تر کلیه ارائه دهندگان خدمات اورژانس 115 قادر باشند خدمات خوب و با کیفیت در حد مطلوب به مددجویان ارائه نمایند.  

مقاله مروری


شمایی از مطالعات متمرکز بر موضوع تریاژ در بخش اورژانس طی سالهای 2013 و 2014؛ یک مرور کوتاه

Majid Hajimaghsoudi, Mohammad Hosein Dehghani, Mohammad Zare Zadeh, Alireza Esmaeili, Mohammad Reza Vafaei Nasab, Noora Rafiee, Amin Salehi Abarghoui, Samad Zare

مجله طب اورژانس ایران, دوره 3 شماره 2 (2016), 6 June 2016 , صفحه 52-48
https://doi.org/10.22037/ijem.v3i2.10771

تریاژ جزیی از روند اجرایی بخش اورژانس بوده که بر روی پیامدهای عملکردی آن تأثیرگذار می باشد. هر بخش اورژانس موقعیت استراتژیک خاص خود را دارد که ممکن است لازم باشد سیستم تریاژ خود را با توجه به وضعیت خود بومی سازی نمایند. بنابراین لازم است مستندات کافی در این زمینه وجود داشته باشد و این دلیل محکمی برای تحقیق در زمینه تریاژ است. هدف این مطالعه مروری، ترسیم شمایی از مطالعات انجام شده در زمینه تریاژ در بخش اورژانس طی سال های 2013 تا 2014 می باشد. بدین منظور مقالات منتشر شده در این زمینه با کلید واژه های Triage ، Fast track، Hospitals،Health care ،Emergency،  Medical Services وEmergency Service  در درگاه اینترنتی Pubmed مورد جستجو قرار گرفتند. بر اساس استراتژی جستجو 119 مقاله در 7 حیطه مرتبط با تریاژ طبقه بندی شدند. در نهایت با استفاده از آنالیز توصیفی به ارزیابی نحوه توزیع این مطالعات از نظر محل انجام، موضوع مطالعه، نوع مطالعه و متدولوژی قرار گرفتند.

نامه به سردبیر


اورژانسهای منطقه ای، استان کرمان، شهرستان بم؛ مسمومیت با متادون

Setareh Asgarzadeh, Mojtaba Jafari, Bahareh Feizi

مجله طب اورژانس ایران, دوره 3 شماره 2 (2016), 6 June 2016 , صفحه 47
https://doi.org/10.22037/ijem.v3i2.12601

مسمومیت یکی از علل شایع مراجعه به بخش های اورژانس و دومین عامل مرگ غیرعمدی در کودکان است. مسمومیت با متادون در اطفال از مراجعات شایع به بخش اورژانس بیمارستان پاستور، شهرستان بم (جنوب شرقی ایران) می باشد. در طی سالهای اخیر استفاده از شربت متادون جهت ترک اعتیاد در این منطقه روند رو به افزایشی داشته است. عرضه و بسته بندی این دارو معمولا به شکل غیراستاندارد بوده و از بطری های نوشیدنی و یا ظرف داروهای دیگر جهت نگهداری آن استفاده می شود. این روش عرضه دارو به همراه ظاهر بی رنگ آن بارها باعث اشتباه در مصرف دارو به جای آب یا داروهای دیگر بخصوص توسط کودکان شده است. در اغلب موارد با شروع علایم، کودک توسط والدین به اورژانس آورده شده و تحت درمان قرار گرفته است؛ اما در صورت مراجعه دیرهنگام، ممکن است که درمان موثر نبوده و با مرگ و میر یا ناتوانی ناشی از هیپوکسی طولانی مدت همراه گردد. با توجه به ماهیت قابل پیشگیری مسمومیت های غیرعمدی به ویژه در کودکان، در ادامه به گزارش فراوانی این مشکل و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن خواهیم پرداخت.

گزارش کوتاه


دنیای امروز، دنیای تحولات و تغییرات مداوم است و به جهت حفظ بقا و تداوم حیات تطبیق با تغییرات ضروری است. فن آوری سلامت و اجرای شیوه های ایجاد تحول در بیمارستان امام حسین نیز از سالیان پیش مورد نظر بوده و اقدامات متعددی در این راستا انجام گرفته است. تجربه تغییر در مراقبتهای بهداشتی و درمانی، متخصصان و مدیران این عرصه را آماده می کند تا بهتر خود را برای آینده مهیا کنند و لذا مقاله حاضر با هدف ارائه گزارش تفصیلی از انجام فن آوری سلامت و اجرای شیوه های ایجاد تحول در بیمارستان امام حسین، یکی از بیمارستانهای بزرگ شهر تهران، تهیه و ارایه شده است.