سرمقاله یا سخن ویژه


اصیل/تحقیقاتی


سابقه و هدف: با توجه به شيوع علائم اسكلتي - عضلاني در بين دانش­‌آموزان و تهدید سلامتی آن­ها، در این مقاله به تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی در دانش­‌آموزان پسر پرداخته شد.

روش کار: این تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش‌آموزان شهر مشهد در سال 1400 بودند که به‌­صورت تصادفی خوشه­‌ای تعدادی از مدارس انتخاب شدند. نمونه‌های این پژوهش را دانش‌آموزانی تشکیل دادند که دارای اختلال اسكلتي -عضلاني بودن و به‌­صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینات اصلاحي برای گروه مداخله به‌­صورت سه روز در هفته و به‌­مدت 45 تا 90 دقیقه و برای 8 هفته متوالی در باشگاه ورزشی ویژه دانش‌آموزان انجام گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی مشکلات اسکلتی عضلانی به ترتیب در ناحیه گردن (48/56 درصد)، زانو و مچ پا (42/38 درصد)، پشت (35/69 درصد)، کمر (33/92 درصد) مشاهده شد. نتایج آزمون نشان داد که تمرینات اصلاحی تاثیر معناداری بر اختلالات اسکلتی عضلانی گروه مداخله در ناحیه گردن (P = 0/05 وZ = 3/31)، ناحیه کمر (P = 0/05 وZ = 2/27) ، شانه (P = 0/05 and Z = 3/04) و ناحیه مچ دست (P = 0/05 وZ = 3/81) داشت. در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد.

نتیجه­‌گیری: تمرینات اصلاحی طی 8 هفته با و بدون تاکید بر خوداصلاحی فعال بر روی وضعیت اسکلتی - عضلانی دانش‌آموزان تاثیرگذار است.

تاثیر حرکات اصلاحی جامع و موضعی در اصلاح ناهنجاری کف پای صاف در پسران 12-8 ساله

محمد خداوردی زاده

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 1 (1401), 9 July 2022, صفحه 9-13
https://doi.org/10.22037/soren.v3i1.38680

سابقه و هدف: صافي کف پا يکي از شايع­ترين اختلالات اسکلتي است که بر عملکرد پا اثر مي­‌گذارد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین اصلاحی با رویکردی جامع و موضعی در اصلاح ناهنجاری کف پای صاف در نوجوانان بود.

روش کار: در این مطالعه جامعه آماری را دانش‌آموزان پسر نوجوان شهر مشهد تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌­گیری خوشه‌ای در نهایت 75 نفر از دانش‌آموزان 11 تا 12 سال پسر که همزمان مبتلا به کف پای صاف و نیز زانوی ضربدری و چرخش داخلی زانو بودند به شکل هدفمند انتخاب شده و به شکل تصادفی به سه گروه تجربی تمرینات موضعی (25 نفر)، جامع (25 نفر) و کنترل (25 نفر) تقسیم شدند. ابتدا شدت کف پای صاف با آزمون افت استخوان ناوی اندازه‌گ­یری شد (پیش‌آزمون). گروه­های تجربی برنامه اصلاحی موضعی و جامع به ­مدت 6 هفته به ترتیب تمرینات اصلاحی موضعی و جامع را اجرا کردند.

یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات اصلاحی جامع تاثیر معناداری بر اصلاح ناهنجاری کف پای صاف دارند. همچنین تفاوت معناداری بین تاثیر تمرینات موضعی و جامع در اصلاح ناهنجاری کف پای صاف وجود دارد و تاثیر تمرینات جامع بیشتر است.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر چنین نتیجه‌گیری می­شود که برای درمان صافی کف پا می­توان از هر دو شیوه تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات اصلاحی جامع به­ عنوان روش تمرینی موثر استفاده کرد و تمرینات اصلاحی جامع بر تمرینات اصلاحی موضعی مزیت دارد.

تأثیر برنامه پیشگیری از آسیب فیفا +11 کودکان بر روی حس عمقی مفصل زانو بازیکنان فوتبال نوجوان

محمد علیمرادی, عبدالحمید دانشجو, امیر جعفری, وحید محمدی

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 1 (1401), 9 July 2022, صفحه 14-21
https://doi.org/10.22037/soren.v3i1.38089

سابقه و هدف: آسیب مفصل زانو به عنوان شایع­ترین آسیب در بین بازیکنان نوجوان فوتبالیست شناخته می‌­شود. از آن جایی که حس عمقی در رفلکس عضلانی، ثبات دینامیک مفصل و برنامه‌ریزی حرکت برای کنترل عصبی-عضلانی نقش دارد، کاهش دقت آن می‌تواند به‌عنوان یک عامل خطرزا درونی شناخته شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چهارده هفته تمرینات +11 کودکان بر روی حس عمقی زانو فوتبالیست­های نوجوان است.

روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر را 48 فوتبالیست نوجوان تشکیل می‌دادند که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس به­‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند و حس عمقی زانو بازیکنان در زوایای 30 و 60 درجه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. گروه تجربی به‌مدت چهارده هفته (هفته‌ای سه جلسه) برنامه +11 کودکان اجرا کردند در حالی که گروه کنترل شیوه گرم کردن معمولی خود را حفظ کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده­‌ها از آزمون آماری تحلیل واریانس ترکیبی استفاده گردید.

یافته‌ها: با توجه به نتایج آزمون واریانس ترکیبی میانگین خطای بازسازی زوایای مفصلی زانو در دو زاویه 30 و 60 درجه در گروه تجربی پس از انجام برنامه +11 کودکان کاهش یافت(P < 0.05) اما در گروه کنترل تفاوتی یافت نشد (P > 0.05). همچنین، اختلاف معنی­داری بین دو گروه پس از انجام برنامه مداخله‌ای مشاهده شد (P < 0.05).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر برنامه +11 کودکان می­‌تواند سبب بهبود حس عمقی مفصل زانو در بازیکنان نوجوان فوتبالیست شود.

بررسي تاثیر هشت هفته درمان دستی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

مظهر رستمی نژاد, حمید طباطبائی

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 1 (1401), 9 July 2022, صفحه 22-27
https://doi.org/10.22037/soren.v3i1.38832

سابقه و هدف: کمردرد یا درد ستون فقرات کمری شایعترین عارضه عضلانی استخوانی است. در حدود ۵۰ الی ۸۰ درصد از افراد عادی کمردرد را درطول زندگی تجربه می‌کنند و در حدود ۸۰ درصد مشکلات وابسته به ستون فقرات در ناحیه کمر رخ می‌­دهد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر هشت هفته درمان دستی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردردهای مزمن غیراختصاصی بود.

روش کار: در اين مطالعه كارآزمايي باليني 50 نفر از زنان بين 30 تا 55 سال مبتلا به کمردردهای مزمن غیراختصاصی به‌­صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه مداخله درمان دستی با میانگین سن (7/67±38/16) و گروه شاهد با میانگین سن (7/00±38) تقسیم شدند. گروه شاهد فقط برنامه آموزشی کمردرد داده شد و گروه تجربي به مدت هشت هفته و هفته‌ای یک جلسه علاوه بر برنامه آموزشی کمردرد تحت درمان دستی نیز قرار گرفتند. کیفیت زندگی آزمودنی­‌ها در پیش از هشت هفته به عنوان پیش­‌آزمون و پس از دوره مداخله به عنوان پس­‌آزمون مورد سنجش قرار گرفت.

یافته­‌ها: یافته‌ها نشان داد که مداخله درمانی بر بهبود کیفیت زندگی مؤثر بودند و تفاوت آماری معناداری در بین دو گروه مداخله و شاهد مشاهده شد (p < 0.05).

نتیجه­‌گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردردهای مزمن پس از هشت جلسه درمان دستی در طول هشت هفته بهبود می­یابد.

مقایسه اثر یک وهله فعالیت هوازی بر عملکرد اندوتلیوم به روش FMD در زنان پری منوپوزال و پست منوپوزال

ارسلان دمیرچی, ساناز شیروی

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 1 (1401), 9 July 2022, صفحه 28-32
https://doi.org/10.22037/soren.v3i1.39390

سابقه و هدف: بیماری قلبی عروقی علت اصلی مرگ‌­ومیر زنان در کشورهای توسعه‌­یافته است. سالانه از هر ۳ زن ۱ نفر بر اثر بیماری قلبی عروقی جان خود را از دست می­‌دهد. به­‌طور کلی یائسگی با افزایش عوامل خطر بیماری­‌های قلبی و عروقی همراه است؛ به‌­طوری که این افزایش خطر در سال­های قبل از یائسگی شروع شده و تا پس از یائسگی بدتر می­‌شود. هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر یک وهله فعالیت هوازی بر عملکرد اندوتلیوم به روش FMD در زنان پری منوپوزال و پست منوپوزال بود.

روش کار: 30 زن پری منوپوز و پست منوپوز بدون داشتن سابقه ورزشی و ابتلا به هر گونه بیماری قلبی- عروقی در دو گروه پری منوپوزال (15 نفر) و پست منوپوزال (15 نفر) قرار گرفتند. پس از انجام معاینات اولیه شرکت­‌کنندگان در 30 دقیقه تمرین دویدن روی نوارگردان با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. عملکرد اندوتلیوم عروق به روش FMD، ۳۰ دقیقه قبل و بعد از فعالیت بدنی توسط دستگاه سونوگرافی داپلر و به وسیله متخصص اندازه‌گیری شد.

یافته­‌ها: یافته­‌های آزمون تی مستقل نشان می­‌دهد تفاوت معنی­‌داری در عملکرد عروق بین زنان پری منوپوزال و پست منوپوزال قبل و پس از 30 دقیقه فعالیت هوازی وجود دارد (0.05<P).

نتیجه­‌گیری:داده­‌های بدست آمده ازFMD  نشان­‌دهنده عملکرد بهتر عروق در زنان پری منوپوزال می­‌باشد.

مقایسه ترکيب بدنی و آمادگی جسمانی گروه‌های خونی متفاوت در کشتی‌گيران جوان

وحید وحدت جناقرد, پریناز حسامیان, ساناز اخوان راد

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 1 (1401), 9 July 2022, صفحه 33-40
https://doi.org/10.22037/soren.v3i1.40011

سابقه و هدف: اطلاع از سطح آمادگی جسمانی و وضعیت بدنی کشتی­‌گیران، یک اصل مهم و ابتدایی در استعدادیابی، برنامه‌­ریزی تمرینی و موفقیت در ورزش حرفه‌­ای می‌­باشد، بنابراین هدف از اجرای پژوهش حاضر، مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل آمادگی جسمانی گروه­‌های خونی مختلف در کشتی‌­گیران جوان شهر اردبیل می‌­باشد، پژوهش حاضر نیمه تجربی و جامعه آماری را 40 نفر از کشتی‌­گیران جوان شهر اردبیل با 4 گروه خونی (A، B، AB، O) با RH مثبت تشکیل دادند.

روش کار: پس از دریافت رضایت‌­نامه از آزمودنی‌­ها، کشتی­‌گیران برای تعیین گروه خونی به آزمایشگاه مراکز درمانی شهر اردبیل مراجعه، ارزیابی درصد چربی بدن، BMI، متغیرهای استقامت و قدرت عضلانی، سرعت، چابکی و توان بی­‌هوازی، حداکثر اکسیژن مصرفی گروه‌­های خونی انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج در سطح معناداری  0/05 با استفاده از نرم‌­افزار SPSS22 انجام شد.

یافته­‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که متغیرها در بین آزمودنی­‌های چهار گروه خونی دارای تفاوت معناداری می­‌باشند (0/05 <P) و همچنین نتایج نشان داد که گروه خونی O، در تمامی متغیرها، در سطح بالاتری از دیگر گروه‌­ها قرار گرفتند و همچنین گروه AB ضعیف­ترین گروه خونی در کشتی­‌گیران می‌­باشد.

نتیجه‌گیری: متغیرهای ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی گروه‌های خونی متفاوت در کشتی­‌گيران جوان دارای تفاوت معناداری می‌­باشند.

سابقه و هدف: انسان­ها در زندگی روزمره خود با فشارهای متعددی روبه­‌رو هستند. دوره نوجوانی یکی از دوره ­های حساس هر فردی است. این دوران زمان کشف یا آگاهی از ارزشهای فرهنگی- معنوی، دوران تضادها و تعارض­ها، تخیل و رویاهای اوست. لذا هدف از پژوهش حاضر اثربخشي آموزش مديريت استرس شناختي- رفتاري بر مهارت­های کنترل خشم، افسردگی و اضطراب در پسران رزمی­کار مبتدی دوره دوم دبیرستان بود.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع شبه­آزمایشی بود. روش اجرا به این صورت بود که از 50 آزمودنی پسر نوجوان رزمی­‌کار (تکواندو، جودو و وشو) خواسته شد تا پرسشنامه­‌های مربوط به کنترل خشم، افسردگی و اضطراب را به عنوان پیش­‌آزمون تکمیل کنند، سپس گروه آزمایشی تحت آموزش مدیریت استرس شناختی- رفتاری طی 10 جلسه قرار گرفتند، (گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند). تجزیه و تحلیل آماری پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیری، و با استفاده از نرم ­افزار SPSS انجام شد.

یافته­‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مدیریت استرس شناختی- رفتاری در گروه تجربی، منجر به تفاوت معنی­داری در متغیر مهارت کنترل خشم و اضطراب شده است (0.05>P). همچنین نتایج حاکی از آن است که آموزش مدیریت استرس شناختی رفتاری در گروه‌ تجربی، منجر به تفاوت معنی‌دار بین نمرات گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر افسردگی نشده است (0.87=P).

نتیجه‌­گیری: بر اساس پژوهش حاضر به نظر می­رسد که آموزش مدیریت استرس شناختی- رفتاری سبب بهبود مهارت­های کنترل خشم و اضطراب نوجوانان رزمی­‌کار شده است.