صاحب امتیاز:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

مدیر مسئول:

دکتر علیرضا زالی

 

سردبیر:

دکتر محمدعلی امام هادی

 

معاون سردبیر:

دکتر محمد رستمی نژاد

 

مدیر اجرایی:

سجاد توکلی

 

اعضای هیئت تحریریه:

دکتر سجاد احمدی زاد

امیررضا اله قلی پور کومله

دکتر محمدعلی امام هادی

دکتر عارف باسره

دکتر ایاد بهادری منفرد

دکتر محمد پورکیانی

سجاد توکلی

دکتر محمود خدادوست

دکتر محمد رستمی نژاد

دکتر مصطفی رضایی طاویرانی

دکتر علیرضا زالی

دکتر افشین زرقی

دکتر حمید سیفی

دکتر حامد شفارودی

دکتر فرشید طهماسبی

دکتر امیرحسین عابدی یکتا

دکتر حجت عباس زاده

دکتر علی کاشی

دکتر علی اصغر مازیار

دکتر امیرحسین منظمی

دکتر ابراهیم هاشم ورزی

 

ویراستار:

دکتر حمید محقق

 

مدیر فنی و وب سایت:

سجاد (سورن) توکلی

 

آدرس تحریریه:

ایران، تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان شهید اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان مدیریت تربیت بدنی، طبقه 2، 

کدپستی: 19839-63113

تلفن / نمابر: 22439844 - 21 - 98+

پست الکترونیکی: soren.journal@gmail.com