دوره 2, شماره 2 (2015)

بهار (خرداد)

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله اصیل

بررسی علل شکایات بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس PDF HTML XML
Farhad Rahmati, Hossien Gholamalipoor, Behrooz Hashemi, Mohammad Mehdi Forouzanfar, Fatemeh Hosseini 59-63
اثر شستشوی با محلول های مختلف بر میزان بروز عفونت زخم PDF HTML XML
Majid Zamani, Fatemeh Sadeghi Panah, Mehrdad Esmailian, Reza Azizkhani, Zahra Yoosefian, Mojtaba soltani 64-69
تدوین خط مشی های ضروری بخش اورژانس بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی حاکمیت بالینی PDF HTML XML
Mehrdad Esmailian, Mohammad Nasr Esfahani, Ali Motallebi Nahyeh 70-75
نقش مداخله آموزشی بر سطح آگاهی و نگرش در حیطه بیوتروریسم PDF HTML XML
Siavash Hamzeh pour, Nazli Khajehnasiri 76-81
تاثیر اجراء روش مدیریتی FOCUS-PDCA بر بهبود شاخص تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس PDF HTML XML
Hossien Jabbari beirami, Yalda Mousazadeh, Solmaz Pourranjbari, Mohammad Asghari Jafarabadi 82-87

نامه به سردبیر

پیامد بیماران دچار ایست قلبی انتقال یافته توسط همراهان به بخش اورژانس PDF HTML XML
Hosein Dinpanah, Alireza Maleki Rastekenari 58

گزارش کوتاه

بررسی کیفیت شرح حال بیماران ترومایی بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ارومیه PDF HTML XML
Gholamreza Faridaalaee, Behzad Boushehri, Neda Mohammadi, Omid Safari 88-92
نظرسنجی کارورزان پزشکی در مورد وضعیت آموزشی بخش اورژانس PDF HTML XML
Fatemeh Heydari, Mitra Amini, Ali Mannani, Samira Esfandiari, Mohammad Kalantari Meibodi 93-97
گزارش 120 مورد دررفتگی مفصل شانه در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس PDF HTML XML
Payman Asadi, Vahid Monsef Kasmaie, Seyyed Mahdi Zia Ziabari, Behzad Zohrevandi, Nadia sajedi 98-101

گزارش مورد

مرگ زودرس ناشي از هاری عليرغم دريافت ایمونوگلوبولین و واكسن پی دی اف HTML XML
Mahmood Sadeghi, Masoome Bayani, Mohammad Montazeri 102-104

آموزشی

پزشکی مبتنی بر شواهد؛ قسمت اول: تعریف و محاسبه ساده حساسیت، ویژگی و دقت یک تست PDF HTML XML
Alireza Baratloo, Saeed Safari 105-107