بررسی فراوانی و الگوی تداخل دارویی در بیماران بستری در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی

مصطفی علوی مقدم, محمد سیستانی زاد, آرامش شمس, ربابه قدسی قاسم‌آبادی
1

دیده شده


چکیده

مقدمه: تداخل دارویی به عنوان یکی از مهمترین زیر مجموعه های اشتباهات دارویی می‌تواند منجر به واکنش‌های ناخواسته در بیماران شود. با توجه به افزایش میزان تداخل دارویی و عوارض ناشی از آن؛ این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و الگوی تداخل دارویی در بیماران بستری در بخش اورژانس انجام شده است. روش‌ کار: این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) طی مدت 6 ماه از فروردین سال 1397تا آخر شهریور بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی552 بیمار بستری در بخش اورژانس انتخاب و میزان تداخل دارویی موجود در پرونده بالینی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی بیماران 05/20±51/58 سال بود. توزیع جنسی نشان داد که 4/54% مرد بودند. براساس تعداد بیمار–روز ثبت شده 2/34%  افراد هیچ‌گونه تداخل دارویی نداشتند. تعداد کل تداخل دارویی ثبت شده 1139 مورد بود؛ که بیشترین این تعداد مربوط به گروهC  و کمترین آن مربوط به گروه  Xو A می‌باشد. 50% افراد دو تداخل دارویی و کمتر و 75%افراد 4 و کمتر را تجربه کرده‌اند. میانگین روزهای بستری 15/6±63/7 روز می‌باشد. در نهایت 8/90% از بیماران بهبود و 2/9% فوت کردند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر تنها 2/34 درصد از بیماران هیچگونه تداخل دارویی نداشتند. تعداد کل تداخل دارویی ثبت شده 1139 مورد بود که بیشترین میزان مربوط به گروهC  و کمترین آن مربوط به گروه X و A می‌باشد. بین تعداد اقلام دارویی مصرفی با مدت زمان بستری، پیامد نهایی و احتمال بروز تداخل دارویی رابطه معنی داری  مشاهده شد. همچنین بین تداخل دارویی نوع دی و ایکس با میزان مرگ و میر بیماران رابطه معنی‌داری وجود داشت.

مراجع

Mousavi-roknabadi RS, Momennasab M, Askarian M, Haghshenas A, Marjadi B. Causes of medical errors and its under-reporting amongst pediatric nurses in Iran: a qualitative study. Int J Qual Health Care. 2019;31(7):541-6. .

Musharyanti L, Claramita M, Haryanti F, Dwiprahasto I. Why do nursing students make medication errors? A qualitative study in Indonesia. J Taibah Univ Med Sci. 2019;14(3):282-8.

Bates DW, Boyle DL, Vander Vliet MB, Schneider J, Leape L. Relationship between medication errors and adverse drug events. J Gen Intern Med. 1995;10:199-205.

Kass-Bartelmes BL. Reducing and preventing adverse drug events to decrease hospital costs. Res Action. 2001;1:1-20.

Segal G, Segev A, Brom A, Lifshitz Y, Wasserstrum Y, Zimlichman E. Reducing drug prescription errors and adverse drug events by application of a probabilistic, machine-learning based clinical decision support system in an inpatient setting. J Am Med Inform Associ. 2019;26(12):1560-5.

Ayvaz S, Horn J, Hassanzadeh O, Zhu Q, Stan J, Tatonetti NP, et al. Toward a complete dataset of drug–drug interaction information from publicly available sources. J Biomed Inform. 2015;55:206-17.

Mousavi S, Ghanbari G. Potential drug-drug interactions among hospitalized patients in a developing country. Caspian J Int Med. 2017;8(4):282.

Vonbach P, Dubied A, Krähenbühl S, Beer JH. Prevalence of drug–drug interactions at hospital entry and during hospital stay of patients in internal medicine. Eur J Int Med. 2008;19(6):413-20.

Patel VK, Acharya LD, Rajakannan T, Surulivelrajan M, Guddattu V, Padmakumar R. Potential drug interactions in patients admitted to cardiology wards of a south Indian teaching hospital. Australa Med J. 2011;4(1):9.

Ryu JY, Kim HU, Lee SY. Deep learning improves prediction of drug–drug and drug–food interactions. Proceed National Acad Sci. 2018;115(18):E4304-11.

Hammes JA, Pfuetzenreiter F, Silveira F, Koenig A, Westphal GA. Potential drug interactions prevalence in intensive care units. Rev Bras Ter Intensiva. 2008;20(4):349-54.

Mehralian HA, Moghaddasi J, Rafiei H. The prevalence of potentially beneficial and harmful drug-drug interactions in intensive care units. Drug Metab Personalized Ther. 2019;34(1). .

Cai R, Liu M, Hu Y, Melton BL, Matheny ME, Xu H, et al. Identification of adverse drug-drug interactions through causal association rule discovery from spontaneous adverse event reports. Artificial Intelligence Medicine. 2017;76:7-15.

Lima FE, Cassiani SH. Potential drug interaction in intensive care patients at a teaching hospital. Rev Latino-am Enfermagem. 2009;17(2):222-7.

Murtaza G, Khan MY, Azhar S, Khan SA, Khan TM. Assessment of potential drug–drug interactions and its associated factors in the hospitalized cardiac patients. Saudi Pharm J. 2016;24(2):220-5.

Diksis N, Melaku T, Assefa D, Tesfaye A. Potential drug–drug interactions and associated factors among hospitalized cardiac patients at Jimma University Medical Center, Southwest Ethiopia. SAGE open medicine. 2019;7:2050312119857353.

Bogetti-Salazar M, González-González C, Juárez-Cedillo T, Sánchez-García S, Rosas-Carrasco O. Severe potential drug-drug interactions in older adults with dementia and associated factors. Clinics. 2016;71(1):17-21.

Zheng WY, Richardson LC, Li L, Day RO, Westbrook JI, Baysari MT. Drug-drug interactions and their harmful effects in hospitalised patients: a systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol. 2018;74(1):15-27.

Cruciol-Souza JM, Thomson JC. Prevalence of potential drug-drug interactions and its associated factors in a Brazilian teaching hospital. J Pharm Pharm Sci. 2006;9(3):427-33.

Bjerrum L, Andersen M, Petersen G, Kragstrup J. Exposure to potential drug interactions in primary health care. Scand J Primary Health Care. 2003;21(3):153-8.

Rafiei H, Esmaeili Abdar M, Moghadasi J. The Prevalence of Potential Drug Interactions Among Critically Ill Elderly Patients in the Intensive Care Unit (ICU). Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2012;6(4):14-19.

Abbasi Nazari M and Khanzadeh-Moqhadam N. Evaluation of pharmacokinetic drug interactions in prescriptions of intensive care unit (ICU) in a teaching hospital. Iran J Pharm Res. 2006:3215-18.

Almeida SM, Gama CS, Akamine N. Prevalence and classification of drug-drug interactions in intensive care patients. Einstein. 2007;5(4):347-51.

Sánchez-Fidalgo S, Guzmán-Ramos MI, Galván-Banqueri M, et al. Prevalence of drug interactions in elderly patients with multimorbidity in primary care. Int J Clin Pharm. 2017;39:343-53.

Holm J, Eiermann B, Eliasson E, et al. A limited number of prescribed drugs account for the great majority of drug-drug interactions. Eur J Clin Pharmacol 2014;70:1375-83.

Namazi S, Pourhatami S, Borhani-Haghighi A, Roosta S. Incidence of potential drug-drug interaction and related factors in hospitalized neurological patients in two Iranian teaching hospitals. Iran J Med Sci. 2014;39(6):515.

Reimche L, Forster AJ, van Walraven C. Incidence and contributors to potential drug-drug interactions in hospitalized patients. J Clin Pharmacol. 2011;51:1043-50.

Leucuta SE, Vlase L. Pharmacokinetics and metabolic drug interactions. Curr Clin Pharmacol. 2006;1:5-20.

Aghajani MH, Sistanizad M, Abbasinazari M, Ghamsari MA, Ayazkhoo L, Safi O, Kazemi K, Kouchek M. Potential drug-drug interactions in post-CCU of a teaching hospital. Iran J Pharm Res. 2013;12(1):243.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29843

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر