نیاز به اقدام جامع جهت پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب ناشی از اپیوم

علی تفضلی مقدم, مریم بحرینی
31

دیده شده


چکیده

مقدمه: ایران به لحاظ شیوع مصرف مواد مخدر آمار قابل توجهی به خود اختصاص داده است و این معضل گریبانگیر جامعه سالم در کنار افراد مبتلا می شود.

یافته ها: مصرف اپیوم بر مبنای عللی نظیر تمایلات سنتی بعنوان مسکن یا در برخی بیماری های مزمن شیوع داشته است. همچنین، مسائل جغرافیایی و فرامرزی مانند وضعیت همسایه های ایران در این امر دخیل بوده‌اند. سیاستهای قانونی و افزایش قیمت اپیوم زمینه ساز ایجاد ناخالصی در فراورده های اپیوئیدی جهت تقویت سودآوری آن شده است. یکی از پرمصرف‌ترین ناخالصی‌ها سرب می باشد که منجر به مسمومیت فزاینده با سرب در میان مصرف کنندگان اپیوم شده است.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به افزایش قابل توجه موارد مسمومیت با سرب که ممکن است شدیدا ناتوان کننده باشد، انتظار می رود در آینده شاهد مطالعات با کیفیت، نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیش گیرانه و تشخیصی موثر در این زمینه باشیم.


کلید واژه‌ها

اعتیاد; سرب; مخدر; مسمومیت 

مراجع

References:

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC (report on Drug Prevention, Treatment and HIV/AIDS Situation Analysis available on: https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/drug-prevention-treatment-and-hiv-aids.html.

Zarghami M. Iranian Common Attitude toward Opium Consumption. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2015; 9 (2): e2074. doi: 10.17795/ijpbs2074.

Malloch-Brown M. Opium production in Afghanistan. BMJ. 2008; 336 (7651): 972. doi: 10.1136/bmj.39554.402199.BE.

Riva MA, Lafranconi A, D'Orso MI, Cesana G. Lead poisoning: historical aspects of a paradigmatic "occupational and environmental disease". Saf Health Work. 2012; 3 (1): 11-6. doi: 10.5491/SHAW.2012.3.1.11.

Meybodi FA, Eslick GD, Sasani S, Abdolhoseyni M, Sazegar S, Ebrahimi F. Oral Opium: an unusual cause of lead poisoning. Singapore Med J. 2012; 53 (6): 395-7.

Algora M, Martín-Castillo A, Zabala P, Fernández MN. [Lead poisoning due to drug addiction: a new source of poisoning with clinical interest and important epidemiological consequences]. Ann Med Interna. 1989; 6 (9): 483-5.

Antonini G, Palmieri G, Spagnoli LG, Millefiorini M. Lead brachial neuropathy in heroin addiction. A case report. Clin Neurol Neurosurg. 1989; 91 (2): 167-70.

Antonini G, Palmieri G, Millefiorini E, Spagnoli LG, Millefiorini M. Lead Poisoning during heroin addiction. Ital J Neurol Sci. 1989; 10 (1): 105-8.

D’Alessandro GL, Macri A, Biolcati G, et al. [An unusual mechanism of lead poisoning. Presentation of a case]. Recenti Prog Med. 1989; 80: 140- 1.

Masoodi M, Zali MR, Ehsani-Ardakani MJ, et al. Abdominal pain due to Lead-contaminated opium: a new source of inorganic lead poisoning in Iran. Arch Iran Med. 2006; 9 (1): 72
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.28754

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر