علت و پیامد نهایی حوادث قابل پیشگیری در سالمندان؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیک

Monavvar Afzal Aghaei, Saleheh Norouzi, Ali Khorsand Vakilzadeh, Fatemeh Abedi
424

دیده شده


چکیده

مقدمه: به موازات افزایش جمعیت سالمندان در جوامع، مشکلات پزشکی این گروه سنی نیز افزایش می‌یابد. از جمله این مشکلات می‌توان به حوادث قابل پیشگیری اشاره نمود. هر ساله بيش از 5 ميليون نفر در نتيجه این گونه آسيب‌ها جان خود را از دست می دهند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی علل و پیامد حوادث قابل پیشگیری در سالمندان طراحی شده است. روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعي‎ گذشته نگر بر روی سالمندان بستری شده در بیمارستان طی دو سال می باشد. اطلاعات مورد نياز از طريق سرشماری و با استفاده از چک لیستی مشتمل بر  اطلاعات دموگرافیک، علت حادثه، طول مدت بستری، تعداد دفعات مراجعه و پیامد نهایی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد آنالیز توصیفی قرار گرفت. يافته ها: در مجموع اطلاعات 2336 بیمار با میانگین سنی 02/9 ± 24/72 سال مورد ارزیابی قرار گرفت (7/50 درصد زن). فراوان ترین علل حوادث به ترتیب عبارت بودند از سقوط 1033 (2/44 درصد) مورد، مسمومیت عمدی 382 (4/16درصد) مورد و مسمومیت تصادفی 360 (4/15 درصد) مورد. متوسط طول مدت بستری 70/7 ± 5 روز بود. تعداد سالمندان فوت شده در طی زمان مورد مطالعه 144 (2/6 درصد) نفر بود. از جهت نوع حادثه (001/0 > p) و پیامد نهایی (001/0 > p) تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده گردید. نتيجه گيری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر سقوط، مسمومیت عمدی و مسمومیت تصادفی به ترتیب شایعترین علل بروز حوادث قابل پیشگیری در سالمندان مورد مطالعه بودند. اکثریت موارد بعد از بهبودی نسبی از بیمارستان ترخیص شده بودند و سه عامل فوق الذکر شیوع بالاتری در زنان داشتند. بهبودی کامل درمسمومیت ها، عدم بهبودی کامل در موارد سقوط و فوت در مسمومیت‌ها و سوختگی بیشترین فراوانی ها را داشتند.

کلید واژه‌ها

سالمندان؛ پیشگیری از حوادث؛ بررسی پیامد بیماران؛ مسمومیت؛ سقوط تصادفی

مراجع

Waite LJ. The demographic faces of the elderly. Population and development review. 2004;30(Supplement):3.

Tajvar M. Elderly health and review of various aspects of their lives. Next Generation Publication. 2003:1-15.

Khoshbin S, Eshrati B, Azizabadi Farahani A, A G. The report reviews the status of the elderly Tehran. Ministry of Health and Medical Education. 2002.

Norazizan Sh, Dadgari A, Ahmad N, Dadvar L. Planning for Aging in place. . to wards an ergonomically designed home environment for elder Malaysia 8th international conference of Asian planning School Association. 2005.

Statistics Center of Iran. Statistical Year book of Iran management and planning organization state 2012 [cited 2015 Jan 24]. Available from: http://salnameh.sci.org.ir.AllUser.DirectoryTreeComplete.aspx.

Tajvar M, Arab M, Montazeri A. Determinants of health-related quality of life in elderly in Tehran, Iran. BMC public health. 2008;8(1):323.

Das CP, Joseph S. Falls in elderly. Journal of the Indian Medical Association. 2005;103(3).

Neghab M, Habibi M, Rajaeefard A, Choobineh A. Home Accidents in Shiraz during a 3-year Period (2000-2002). Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci). 2008;11(4).

Stevenson J. When the trauma patient is elderly. J Perianesth Nurs. 2004;19(6):392-400.

Siram SM, Sonaike V, Bolorunduro OB, et al. Dose the pattern of injury in elderly pedestrian trauma mirror that of the younger pedestrian? Surg Res. 2011;167(1):8-14.

Adam Sh, Eid Ho, Barss P, et al. Epidemiology of geriatric trauma in United Arab Emirates. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2008;47(3):377-82.

Akköse AS, Bulut M, Fedakar R, ÖzgÜrer A, Özdemir F. Trauma in the elderly patients in Bursa. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006;12(3):230-4.

Gowing R, Jain MK. Injury patterns and outcomes associated with elderly trauma victims in Kingston, Ontario. Canadian journal of surgery. 2007;50(6):437.

Gowing R, Jain MK. Injury patterns and outcomes associated with elderly trauma victims in Kingston, Ontario. Can J Surg. 2007;50(6):437-44.

Todd C, Skelton D. What are the main risk factors for falls amongst older people and what are the most effective interventions to prevent these falls? World Health OrganizationGeneva. 2004.

Bang RL , Saif JK. Mortality from burns in Kuwait. Burns. 1989:315-21.

March D, Sheikh A, Khalil A, Kamil S, Z Amman JU, Qureshi I. Epidemiology of adult hospitalized with burns in Karachi, Pakistan. Burns. 1996: 225-29.

Ng W, Fujishima S, Suzuki M, et al. Characteristics of elderly patients presenting to the emergency department with injury. Keio J Med. 2002;51(1):11-6.

Mo F, Choi BC, Clottey C, LeBrun B, Robbins G. Characteristics and risk factors for accident injury in Canada from 1986 to 1996: an analysis of the Canadian Accident Injury Reporting and Evaluation (CAIRE) database. Inj Control Saf Promot. 2002;9(2):73-81.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v3i1.10750

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر