رابطه همبستگی سبک رهبری مدیران و میزان معنویت در کار کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران

Soodabeh Vatankhah, Mohsen Ghorbanian, Azimeh Ghorbanian

چکیده


225

مقدمه: معنویت، سازمان‌ها را در مواجه با چالش‌های عصر حاضر یاری می‌کند و کیفیت زندگی کارکنان را افزایش می‌دهد. از طرفی برخی رهبران می‌توانند در کارکنان نفوذ ‌نموده و در افزایش میزان معنویت آنان مؤثر باشند. لذا با توجه به مزایای معنویت در سازمان و اهمیت سبک رهبری مدیر، در این پژوهش رابطه و تأثیر سبک رهبری مدیران بر میزان معنویت کارکنان بررسی شده است.

روش بررسی: این مطالعه پژوهشی پیمایشی است و همه مدیران سطوح مختلف، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران و نمونه‌ای از کارکنان آن که به روش آسان انتخاب شدند، در پژوهش شرکت داشتند. جهت سنجش معنویت، پرسشنامه طراحی شده عباسعلی رستگار (1385)، و برای بررسی سبک رهبری پرسش‌نامه چند ‌عاملی ‌رهبری (MLQ) به کار رفت. روایی پرسشنامه طبق نظر کارشناسان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرنباخ0.92 تأیید شد. از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید و به این منظور نرم افزار آماری SPSS 16 به کار رفت.

یافته‌ها: بررسی میزان معنویت کارکنان نشان داد، در بین چهار بعد معنویت در کار، آنان بیشترین نمره را در بعد ارتباط فرافردی کسب نمودند، سپس به ترتیب در ارتباط میان فردی، ارتباط درون فردی و ارتباط برون فردی نمره کسب کردند. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد معنویت در کار کارکنان با دو سبک رهبری تحول‌آفرین و تبادلی ارتباط معنا دار مثبت داشت. (0.01P ≤ ) از طرفی بر اساس مدل رگرسیونی، پاداش‌های مشروط و مدیریت بر مبنای استثنای منفعل یعنی دو بعد سبک رهبری تبادلی، بر میزان معنویت کارکنان تأثیر داشت. .....


موضوع


سبک‌رهبری، رهبری‌تحول‌آفرین، سبك رهبري تبادلی و عدم مداخله گر، معنویت درکار.

تمام متن:

PDF (English)

642

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran