جزئیات نویسندگان

نظری, نجمه, دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران, ایران