جزئیات نویسندگان

زرگریان, طه, دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشگاه آیت‌ا... بروجردی (ره)، بروجرد، ایران. (بازنویسی و ویرایش ادبی و علمی), ایران