جزئیات نویسندگان

زرگریان, طه, دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران, ایران