جزئیات نویسندگان

شهرکی ده‌سوخته, سمیه, کارشناس ارشد و مربی آمار، گروه آمار، دانشگاه زابل، زابل، ایران, ایران